หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

ผลการแข่งขัน
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

 

001 ภาษาไทย

1.  002 กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 2.  003 กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
3.  004 กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 4.  005 คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3
5.  006 คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 6.  007 คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3
7.  008 คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6

006 ศิลปะ

1.  099 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 2.  100 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
3.  101 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 4.  102 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
5.  106 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 6.  109 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3
7.  222 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 8.  116 การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
9.  117 การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 10.  238 ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6
11.  239 ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 12.  236 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
13.  237 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6

008 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.  059 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 2.  060 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3
3.  061 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 4.  063 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
5.  064 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 6.  065 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
7.  066 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 8.  067 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3
9.  068 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 10.  069 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6
11.  070 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.6 12.  072 จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น
13.  075 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 14.  076 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
15.  077 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

009 ภาษาต่างประเทศ

1.  081 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 2.  082 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
3.  083 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 4.  078 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
5.  079 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 6.  080 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
7.  087 การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น 8.  084 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
9.  085 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 10.  086 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6

013 อนุบาล1-3

1.  213 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 2.  240 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก
3.  241 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 4.  242 เดินตัวหนอน ศูนย์เด็กเล็ก
5.  243 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 6.  244 เริงเล่นเต้น Dancer ศูนย์เด็กเล็ก
7.  245 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย 8.  246 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก
9.  247 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 10. 248 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ศูนย์เด็กเล็ก
11.  249 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย

022 หุ่นยนต์

1.  169 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 2.  170 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
3.  171 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6

023 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

1.  172 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่กำหนดช่วงชั้น 2.  175 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย
3.  174 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น 4.  176 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
5.  181 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 6.  177 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น
7.  178 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดช่วงชั้น 8.  179 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น
9.  180 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น 10.  182 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น

024 โครงงาน

1.  204 โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 2.  183 โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6
3.  184 โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 4.  185 โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6
5.  192 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 6.  193 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
7.  194 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8.  189 โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
9.  190 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 10.  191 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
11.  186 โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 12.  187 โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3
13.  188 โครงงานสังคมศึกษา ม.4-ม.6 14.  195 โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
15.  196 โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 16.  197 โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
17.  198 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 18.  199 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
19.  200 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 20.  201 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6
21.  202 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 22.  203 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
23.  231 โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 24.  232 โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3
25.  233 โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6

 

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.