หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย 19.926319, 99.871031
2 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100 นางสาวปัทมาวดี คันธแสนยศ 19.926340, 99.874510 0811692402
3 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 2 เจียงใหม่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100 นางสาวปวีณ์สุชาดา แสงคำ 19.926340, 99.874510 0845456163
4 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) 421 หมู่ 6 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 นายเสฎฐวุฒิ หลักบ้าน / นายอภิชัย อุ่นตาล 19.927675, 99.862670 0817161704
5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) 421 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 นางสาวสุพาภรณ์ หนูคง/ นางสาวกานต์ มหาวงศ์ 19.927723, 99.862676 0877250079
6 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 น.ส.กรรณิกา คีรีวัน /น.ส.รัชนีวรรณ เศวตสวัสดิกุล 19.928007, 99.852518 0-5316-6956

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.