หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

[ ทั้งหมด   5 มิ.ย. 2562   6 มิ.ย. 2562   7 มิ.ย. 2562   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง พญาสัตบรรณ 5 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
2 003 กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง พญาสัตบรรณ 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
3 004 กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง พญาสัตบรรณ 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
4 005 คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522-524 5 มิ.ย. 2562 08.30-11.30
5 006 คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532-534 5 มิ.ย. 2562 13.00-16.00
6 007 คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522-524 6 มิ.ย. 2562 08.30-11.30
7 008 คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532-534 6 มิ.ย. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 099 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 6 ชั้น 2,3 ห้อง 622-624 , 631-633 6 มิ.ย. 2562 08.30-11.30
2 100 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 6 ชั้น 2,3 ห้อง 622-624 , 631-633 7 มิ.ย. 2562 08.30-11.30
3 101 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641-643 6 มิ.ย. 2562 08.30-11.30
4 102 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 7 มิ.ย. 2562 08.30-11.30
5 106 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 2 เจียงใหม่ เวทีเปิด 5 มิ.ย. 2562 08.30-11.30
6 109 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 2 เจียงใหม่ เวทีเปิด 7 มิ.ย. 2562 08.30-11.30
7 222 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 2 เจียงใหม่ เวทีเปิด 7 มิ.ย. 2562 13.00-16.00
8 116 การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) หอประชุมพญามังราย 7 มิ.ย. 2562 08.30-11.30
9 117 การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) หอประชุมพญามังราย 7 มิ.ย. 2562 13.00-16.00
10 238 ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 2 เจียงใหม่ เวทีเปิด 6 มิ.ย. 2562 08.30-11.30
11 239 ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 2 เจียงใหม่ เวทีเปิด 6 มิ.ย. 2562 13.00-16.00
12 236 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) หอประชุมพญามังราย 5 มิ.ย. 2562 13.00-16.00
13 237 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) หอประชุมพญามังราย 6 มิ.ย. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 059 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 6 (บริเวณใต้ถุนอาคาร) 5 มิ.ย. 2562 13.00-16.00
2 060 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 6 (บริเวณใต้ถุนอาคาร) 6 มิ.ย. 2562 08.30-11.30
3 061 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 6 (บริเวณใต้ถุนอาคาร) 6 มิ.ย. 2562 08.30-11.30
4 063 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน 5 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
5 064 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
6 065 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
7 066 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน 5 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
8 067 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
9 068 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
10 069 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน 5 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
11 070 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
12 072 จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน 5 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
13 075 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 3 5 มิ.ย. 2562 08.30-11.30
14 076 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 1 6 มิ.ย. 2562 08.30-11.30
15 077 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 1 7 มิ.ย. 2562 08.30-11.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 081 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 5 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
2 082 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
3 083 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
4 078 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 5 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
5 079 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
6 080 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
7 087 การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคารอเนกประสงค์ 5 มิ.ย. 2562 08.30-12.00
8 084 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคารอเนกประสงค์ 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
9 085 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคารอเนกประสงค์ 5 มิ.ย. 2562 13.00-16.00
10 086 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคารอเนกประสงค์ 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00

หมวดหมู่ : อนุบาล1-3

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 6 ชั้น 2,3 ห้อง 622-624 , 631-633 5 มิ.ย. 2562 08.30-10.30
2 240 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น อาคาร 2 ห้อง ห้องสมุด 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
3 241 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น อาคาร 2 ห้อง ห้องสมุด 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
4 242 เดินตัวหนอน ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สนาม (ตึกประถม) 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
5 243 เดินตัวหนอน ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สนาม (ตึกประถม) 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
6 244 เริงเล่นเต้น Dancer ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น อาคารหอประชุม 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
7 245 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น อาคารหอประชุม 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
8 246 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น อาคาร 3 ห้อง ห้องประชุม 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
9 247 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น อาคาร 3 ห้อง ห้องประชุม 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
10 248 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สนาม (ตึกอนุบาล) 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
11 249 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สนาม (ตึกอนุบาล) 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 169 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย หอประชุม 5 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
2 170 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย หอประชุม 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
3 171 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย หอประชุม 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00

หมวดหมู่ : สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 172 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141,142,143 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
2 175 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131,132,133 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
3 174 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141,142 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
4 176 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 145,146 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
5 181 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 147, 148 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
6 177 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 147,148 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
7 178 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131,132 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
8 179 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 143,145,146 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
9 180 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133,134 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
10 182 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00

หมวดหมู่ : โครงงาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 204 โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 5 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
2 183 โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 5 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
3 184 โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
4 185 โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
5 192 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 5 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
6 193 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
7 194 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
8 189 โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 5 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
9 190 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
10 191 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
11 186 โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 5 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
12 187 โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
13 188 โครงงานสังคมศึกษา ม.4-ม.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
14 195 โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 5 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
15 196 โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
16 197 โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
17 198 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 5 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
18 199 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
19 200 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
20 201 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 5 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
21 202 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
22 203 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
23 231 โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 5 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
24 232 โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
25 233 โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.