หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

[ ทั้งหมด   5 มิ.ย. 2562   6 มิ.ย. 2562   7 มิ.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 มิ.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 004 กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง พญาสัตบรรณ 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 100 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 6 ชั้น 2,3 ห้อง 622-624 , 631-633 7 มิ.ย. 2562 08.30-11.30
2 102 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 7 มิ.ย. 2562 08.30-11.30
3 109 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 2 เจียงใหม่ เวทีเปิด 7 มิ.ย. 2562 08.30-11.30
4 222 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 2 เจียงใหม่ เวทีเปิด 7 มิ.ย. 2562 13.00-16.00
5 116 การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) หอประชุมพญามังราย 7 มิ.ย. 2562 08.30-11.30
6 117 การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) หอประชุมพญามังราย 7 มิ.ย. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 065 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
2 068 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
3 077 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 1 7 มิ.ย. 2562 08.30-11.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 083 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
2 080 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
3 086 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคารอเนกประสงค์ 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00

หมวดหมู่ : อนุบาล1-3

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 241 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น อาคาร 2 ห้อง ห้องสมุด 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
2 243 เดินตัวหนอน ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สนาม (ตึกประถม) 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
3 245 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น อาคารหอประชุม 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
4 247 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น อาคาร 3 ห้อง ห้องประชุม 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
5 249 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สนาม (ตึกอนุบาล) 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 171 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย หอประชุม 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00

หมวดหมู่ : สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 172 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141,142,143 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
2 176 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 145,146 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
3 177 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 147,148 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
4 178 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131,132 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
5 180 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133,134 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00

หมวดหมู่ : โครงงาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 185 โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
2 194 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
3 191 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
4 188 โครงงานสังคมศึกษา ม.4-ม.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
5 197 โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
6 200 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
7 203 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
8 233 โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย อาคาร 1 เจียงฮาย 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.