หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6
1. นายรุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ สุขวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวธีรารัตน์ จับใจนายมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายรุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ สุขวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวธีรารัตน์ จับใจนายมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายรุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ สุขวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวธีรารัตน์ จับใจนายมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวพรพรรณ บุรีแก้วโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ นะทีโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางกัลชนา แปงคำโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีกรรมการ
คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตนาพร แสนใหญ่โรงเรียนบ้านปางห้ากรรมการ
2. นางณัฐกานต์ เชยบานโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ นะทีโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวปรารถนา ศิริกันโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเกตุผกา มานะกิจโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
3. นางธัญชิตา รัตนาธรรมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางพัชนี หล่ายโท้โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสรัญทร ปุกคำนวลโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายกรรมการ
3. ดร.โชคฑีรภัคญ์ ธนเศรษฐวัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ

ศิลปะ

วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายกมล สาริกานนท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชียงรายกรรมการ
2. นายสุรชิต ทะยะธงวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายกรรมการ
3. นายธีรยุทธ สืบทิมศิลปินอิสระกรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายกมล สาริกานนท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายกรรมการ
2. นายสุรชิต ทะยะธงวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ใจป้อมศิลปินอิสระกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายกมล สาริกานนท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายกรรมการ
2. นายสุรชิต ทะยะธงวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายกรรมการ
3. นายธีรยุทธ สืบทิมศิลปินอิสระกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายกมล สาริกานนท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายกรรมการ
2. นายสุรชิต ทะยะธงวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ใจป้อมศิลปินอิสระกรรมการ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6
1. นายอดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. นายศิวัชโณทัย กุคำใส อาจรย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. นายมนตรี รัศมีผู้ออกแบบท่าเต้นและการแสดง บริษัทตะวันแดงจำกัดมหาซน เชียงรายกรรมการ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3
1. นายอดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. นายศิวัชโณทัย กุคำใส อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. นายมนตรี รัศมีผู้ออกแบบท่าเต้นและการแสดง บริษัทตะวันแดงจำกัดมหาซน เชียงรายกรรมการ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6
1. นายอดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. นายศิวัชโณทัย กุคำใส อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. นายมนตรี รัศมีผู้ออกแบบท่าเต้นและการแสดง บริษัทตะวันแดงจำกัดมหาซน เชียงรายกรรมการ
การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงรายกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่กรรมการ
3. นางสาวสุญาณี เย็นใจ ครู โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่กรรมการ
การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6
1. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงรายกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่กรรมการ
3. นางสาวสุญาณี เย็นใจ ครู โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่กรรมการ
ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6
1. นายอดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. นายศิวัชโณทัย กุคำใส อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. นายมนตรี รัศมีผู้ออกแบบท่าเต้นและการแสดง บริษัทตะวันแดงจำกัดมหาซน เชียงรายกรรมการ
ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6
1. นายอดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. นายศิวัชโณทัย กุคำใส อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. นายมนตรี รัศมีผู้ออกแบบท่าเต้นและการแสดง บริษัทตะวันแดงจำกัดมหาซน เชียงรายกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงรายกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่กรรมการ
3. นางสาวสุญาณี เย็นใจ ครู โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่กรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6
1. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงรายกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่กรรมการ
3. นางสาวสุญาณี เย็นใจ ครู โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่กรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวแคทรียา ชวฤทธิ์วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายกรรมการ
2. นายไพรวัลย์ ศักดิ์ใหญ่วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายกรรมการ
3. ดร.สถาวร ใจจุมปาวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายกรรมการ
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3
1. นายคชานนท์ พงษ์ธัญการวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายกรรมการ
2. นายธนิศร์ พันธุ์ประยูรวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายกรรมการ
3. นายอรรณพ คำฝั้นวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายกรรมการ
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6
1. นายคชานนท์ พงษ์ธัญการวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายกรรมการ
2. นายธนิศร์ พันธุ์ประยูรวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายกรรมการ
3. นายอรรณพ คำฝั้นวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายกรรมการ
การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวรักชนก อินจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. นางกุลวรรณ์ รื่นรวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายกรรมการ
3. นางชีวิน ศรียาโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรักชนก อินจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. นางกุลวรรณ์ รื่นรวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายกรรมการ
3. นางชีวิน ศรียาโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวรักชนก อินจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. นางกุลวรรณ์ รื่นรวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายกรรมการ
3. นางชีวิน ศรียาโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ พุธทฤทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ธนารักษ์โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
3. นายเฉลิมพล แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป. ชร 3กรรมการ
การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ พุธทฤทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ธนารักษ์โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
3. นายเฉลิมพล แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป. ชร 3กรรมการ
การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ พุธทฤทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ธนารักษ์โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
3. นายเฉลิมพล แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป. ชร 3กรรมการ
การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6
1. นางสาวชญานิน วังตาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. นางสาวอารีย์ ชั่งชัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายกรรมการ
3. นางชีวัน อนุเคราะห์โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.6
1. นางสาวชญานิน วังตาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. นางสาวอารีย์ ชั่งชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายกรรมการ
3. นางชีวัน อนุเคราะห์โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กรรมการ
จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นาย์เจษฎา สุวรรณปัญญาโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม โทร 08-4608-4390กรรมการ
2. นาย์อำนวย นันทฤทธิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โทร 08-6657-1399กรรมการ
3. นายชัชวาลย์ บุญกองโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ โทร 09-0956-1800กรรมการ
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสำราญ ไชยคำวังอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีสมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ธนวาณิชย์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ ไชยคำวังอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีสมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ธนวาณิชย์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสำราญ ไชยคำวังอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีสมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
3. นายธนาวุฒิ ธนวาณิชย์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. ดร.ประเทืองพร วิรัชโภคีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
2. ดร.ปิยธิดา ว่องเลิศฤทธิ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
3. Mr.Caijun Linมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Mr.Ronglin Cenมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
2. ดร.อภิรักษ์ นุสิทธิ์ชัยการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
3. นางสาวนพเก้า แซ่เขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Miss.Ling Jinมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
2. Miss.Qian Liมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
3. Miss.Yu Liuมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
1. Mr.Nicolas Johnsonมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. นางสาววรรณทิวา เชียงตุงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. นายชีวัน สันธิโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. Mr.Nicolas Johnsonมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. นางสาววรรณทิวา เชียงตุงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวเมษธิดา วันใจมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. Mr.Richard Metcherมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี ศรีวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ลิมปภัทรากุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปิยะพงศ์ มลิวัลย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
2. นางสาวสรญา ถาวรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
3. นางสาวรัญญา กันทะกูลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
1. Mr.Albert Lisecมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. นางสาวสมลักษณ์ จันทรมาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวปรียาภา วังมณีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. Mr.Albert Lisecมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. นางสาวสมลักษณ์ จันทรมาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. Miss.Cristina Scharronโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางพิทยาภรณ์ ราตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. นางสาวณปธชา ศรีวิชัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
3. Miss.Merle Joy B Malanesโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ

อนุบาล1-3

การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย
1. นายกมล สาริกานนท์วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายกรรมการ
2. นายสุรชิต ทะยะธงวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายกรรมการ
3. นายธีรยุทธ สืบทิมศิลปินอิสระกรรมการ
เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก
1. นางพวงพิกุล จาติโรงเรียนบ้านโป่งฮึ้งกรรมการ
2. นางจินดา สารข้าวคำโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวธัญจิรา สินสมบัติโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย
1. นางพวงพิกุล จาติโรงเรียนบ้านโป่งฮึ้งกรรมการ
2. นางจินดา สารข้าวคำโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวธัญจิรา สินสมบัติโรงเรียนบ้านปางขอนกรรมการ
เดินตัวหนอน ศูนย์เด็กเล็ก
1. นายกัญจน์ แกล้วกล้าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
2. นายอนันต์ รูปงามคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
3. นางนวพร สรรพเนตรโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)กรรมการ
เดินตัวหนอน ปฐมวัย
1. นายกัญจน์ แกล้วกล้าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
2. นายอนันต์ รูปงามคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
3. นางนวพร สรรพเนตรโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)กรรมการ
เริงเล่นเต้น Dancer ศูนย์เด็กเล็ก
1. ดร.วรกมล สุตะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมานมิตรกรรมการ
2. นายมนูญ มะโนหาญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางเทพิน ใจผูกโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่กรรมการ
เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย
1. ดร.วรกมล สุตะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมานมิตรกรรมการ
2. นายมนูญ มะโนหาญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางเทพิน ใจผูกโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่กรรมการ
การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก
1. ดร.ธาริณี จินดาธรรมผู้อำนวยการโรงเรียน อบต.ศรีดอนมูลกรรมการ
2. นางอรุโณทัย เชื้อเมืองพานโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาน สุภิมลโรงเรียนนางแลในกรรมการ
การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย
1. ดร.ธาริณี จินดาธรรมผู้อำนวยการโรงเรียน อบต.ศรีดอนมูลประธานกรรมการ
2. นางอรุโณทัย เชื้อเมืองพานโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาน สุภิมลโรงเรียนนางแลในกรรมการ
ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ศูนย์เด็กเล็ก
1. ดร.ดำเกิง วัฒนวีร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
2. ดร.นฤมล พันลุตันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขัวแคร่กรรมการ
3. นางเบญญาภา กุลชาธนะวังโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)กรรมการ
ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย
1. ดร.ดำเกิง วัฒนวีร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
2. ดร.นฤมล พันลุตันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขัวแคร่กรรมการ
3. นางเบญญาภา กุลชาธนะวังโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6
1. ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
2. ดร.เศรษฐชัย ใจฮึก อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
3. นายชญภพ บุญทาศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงรายกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
2. ดร.เศรษฐชัย ใจฮึก อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
3. นายชญภพ บุญทาศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงรายกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
2. ดร.เศรษฐชัย ใจฮึก อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
3. นายชญภพ บุญทาศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงรายกรรมการ

สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิรัตน์ สานุมิตรศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายกรรมการ
2. นางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบัวศึกษานิเทศก์​ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางสุธีรัตน์ อริเดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย​กรรมการ
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย
1. นายวิรัตน์ สานุมิตรศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายกรรมการ
2. นางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบัวศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางสุธีรัตน์ อริเดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอยกรรมการ
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพ็ญศรี เตชนันท์ศึกษานิเทศก์​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​เชียงราย​ เขต​ 1กรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์ศึกษานิเทศก์​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​เชียงราย​ เขต​ 1กรรมการ
3. นางเปรมจิต ชมชื่นข้าราชการบำนาญกรรมการ
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธนารักษ์ ปั้นเทียนศึกษานิเทศก์​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​เชียงราย​ เขต​ 1กรรมการ
2. นางกัลยา ยงยศศึกษานิเทศก์​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​เชียงราย​ เขต​ 1กรรมการ
3. นางจิราพร มงคลคำศึกษานิเทศก์​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​เชียงราย​ เขต​ 1กรรมการ
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธนารักษ์ ปั้นเทียนศึกษานิเทศก์​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​เชียงราย​ เขต​ 1กรรมการ
2. นางกัลยา ยงยศศึกษานิเทศก์​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​เชียงราย​ เขต​ 1กรรมการ
3. นางจิราพร มงคลคำศึกษานิเทศก์​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​เชียงราย​ เขต​ 1กรรมการ
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ศึกษานิเทศก์​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​เชียงราย​ เขต​ 1กรรมการ
2. นางพิมพา ตามี่ศึกษานิเทศก์​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​เชียงราย​ เขต​ 1กรรมการ
3. นางพวงผกา สุขัมศรีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกรรมการ
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเปรมจิต ชมชื่นข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี เตชนันท์ศึกษานิเทศก์​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​เชียงราย​ เขต​ 1กรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์ศึกษานิเทศก์​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​เชียงราย​ เขต​ 1กรรมการ
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวสันต์ ปัญญาศึกษานิเทศก์​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​เชียงราย​ เขต​ 1กรรมการ
2. นางสาวจรรยา ชัยบุญลือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวศุภคณา อภิวงศ์ษาข้าราชการบำนาญ กรรมการ
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวสันต์ ปัญญาศึกษานิเทศก์​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​เชียงราย​ เขต​ 1กรรมการ
2. นางสาวจรรยา ชัยบุญลือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวศุภคณา อภิวงศ์ษาข้าราชการบำนาญ กรรมการ
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ศึกษานิเทศก์​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​เชียงราย​ เขต​ 1กรรมการ
2. นางพิมพา ตามี่ศึกษานิเทศก์​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​เชียงราย​ เขต​ 1กรรมการ
3. นางพวงผกา สุขัมศรีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกรรมการ

โครงงาน

โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย
1. นางกรรณิกา โทษาธรรมโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
2. นางเกศินี ท้าวแก่นจันทร์โรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุนารี เอื้อประพัทธ์พงศ์โรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6
1. ดร.โชคฑีรภัคญ์ ธนเศรษฐวัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
3. ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3
1. ดร.วันชนะ จิตอารีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประธานกรรมการ
2. ดร.บุญทิวา สิริชยานุกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวกรชนก นันทกนกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6
1. ดร.วันชนะ จิตอารีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. ดร.บุญทิวา สิริชยานุกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวกรชนก นันทกนกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. ผศ.ดร.ปิยนุช ศิริวัฒน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
2. นางมณัชยา ปีบ้านใหม่โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภัชนันท์ พากเพียรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ดร.นิติมา พรหมมารัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. ดร.ศิวรี สุดสนิทมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. นายธนายุทธ ช่างเรือนงามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ดร.นิติมา พรหมมารัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. ดร.ศิวรี สุดสนิทมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. นายธนายุทธ ช่างเรือนงามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. ดร.เยาวลักษณ์ ขันหัวโทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
3. นางสาววัชรีวัลย์ จันทร์อาสาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ดร.ปิยพร ศรีสมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. ดร.วราภรณ์ แก้วคอนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. ดร.สมบูรณ์ คำเตจามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ดร.ปิยพร ศรีสมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. ดร.วราภรณ์ แก้วคอนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. ดร.สมบูรณ์ คำเตจามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6
1. นางสาวสุรางค์ อุสาหะโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ มโนใจโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวกรรมการ
3. นางแสงอรุณ กุมมาลือโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3
1. ดร.สุดาพร ปัญญาพฤกษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. นายอนุชิต วัฒนาพรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวไอลดา มณีกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
โครงงานสังคมศึกษา ม.4-ม.6
1. ดร.สุดาพร ปัญญาพฤกษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. นายอนุชิต วัฒนาพรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวไอลดา มณีกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
1. ดร.อลันด์ คงไทยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
2. ดร.นิภาภรณ์ ธรรมสอนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
3. นายตรัยธนา เขาวนปรีชามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. ดร.สุภาพร เตวิยะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. นางผ่องศรี จัตุปามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. ดร.อติมา แก้วสอาดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. ดร.สุภาพร เตวิยะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. นางผ่องศรี จัตุปามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. ดร.อติมา แก้วสอาดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6
1. นางสาวธัญลักษณ์ ศุภพลธรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ทรัพย์ พิมพิสุทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. นายภานุพันธ์ จิตคำมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายกรรมการ
โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายกำธร หมวกกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. ดร.หาญศึก เล็บครุฑมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ กาวินคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายกำธร หมวกกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. ดร.หาญศึก เล็บครุฑมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ กาวินคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6
1. ดร.ภาวินี ชุ่มใจมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
2. นายเทวราช กรกฏกำจรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
3. ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. รศ.ดีรพัฒน์ บุญจนาวิโรจน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. ผศ.ดร.พิทักษ์ เหล็กกล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. นายวรสฤษฎิ์ ปิงเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. รศ.ดีรพัฒน์ บุญจนาวิโรจน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. ผศ.ดร.พิทักษ์ เหล็กกล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. นายวรสฤษฎิ์ ปิงเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6
1. ผศ.ดร.ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. นายจักรกริช ฉิมนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี สายสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.องอาจ อินทนิเวศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. ผศ.ศุภรัตน์ อินทนิเวศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. ผศ.ดร.โอม พัฒนโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.องอาจ อินทนิเวศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
2. ผศ.ศุภรัตน์ อินทนิเวศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ
3. ผศ.ดร.โอม พัฒนโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกรรมการ

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.