หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ เขต
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
2 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
3 เทศบาลตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร
4 เทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร
5 เทศบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
6 เทศบาลตำบลหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร
7 เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
8 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จังหวัดกำแพงเพชร
9 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม จังหวัดกำแพงเพชร
10 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จังหวัดกำแพงเพชร
11 เทศบาลตำบลพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
12 เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
13 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
14 เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย
15 เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย
16 เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย
17 เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย
18 เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย
19 เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย
20 เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
21 เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย
22 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย
23 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย
24 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย
25 เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย
26 เทศบาลตำบลห้วยสัก จังหวัดเชียงราย
27 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย
28 เทศบาลตำบลแม่คำ จังหวัดเชียงราย
29 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย
30 เทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย
31 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย
32 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จังหวัดเชียงราย
33 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย
34 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว จังหวัดเชียงราย
35 เทศบาลตำบลบ้านปล้อง จังหวัดเชียงราย
36 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม จังหวัดเชียงราย
37 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข จังหวัดเชียงราย
38 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จังหวัดเชียงราย
39 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จังหวัดเชียงราย
40 เทศบาลตำบลห้วยไคร้ จังหวัดเชียงราย
41 เทศบาลตำบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
42 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จังหวัดเชียงราย
43 เทศบาลตำบลป่าซาง จังหวัดเชียงราย
44 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
45 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ จังหวัดเชียงราย
46 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย
47 เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย
48 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย
49 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย
50 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จังหวัดเชียงราย
51 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จังหวัดเชียงราย
52 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
53 เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
54 เทศบาลตำบลเชิงดอย จังหวัดเชียงใหม่
55 เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
56 เทศบาลตำบลบวกค้าง จังหวัดเชียงใหม่
57 เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่
58 เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
59 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่
60 เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่
61 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
62 เทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่
63 เทศบาลตำบลหารแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
64 เทศบาลตำบลแม่เฮียะ จังหวัดเชียงใหม่
65 เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก จังหวัดเชียงใหม่
66 เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
67 เทศบาลตำบลดอยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
68 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จังหวัดเชียงใหม่
69 เทศบาลตำบลเมืองนะ จังหวัดเชียงใหม่
70 เทศบาลตำบลแม่คือ จังหวัดเชียงใหม่
71 เทศบาลตำบลสันปูเลย จังหวัดเชียงใหม่
72 เทศบาลตำบลแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่
73 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่
74 เทศบาลตำบลป่าไหน่ จังหวัดเชียงใหม่
75 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน จังหวัดเชียงใหม่
76 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
77 องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด จังหวัดเชียงใหม่
78 เทศบาลตำบลสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่
79 องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง จังหวัดเชียงใหม่
80 เทศบาลตำบลแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
81 เทศบาลตำบลสันโป่ง จังหวัดเชียงใหม่
82 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
83 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
84 เทศบาลตำบลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
85 องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ จังหวัดเชียงใหม่
86 เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ จังหวัดเชียงใหม่
87 เทศบาลตำบลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
88 เทศบาลตำบลแม่เจดีย์ครัว จังหวัดเชียงใหม่
89 เทศบาลตำบลแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่
90 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จังหวัดเชียงใหม่
91 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่
92 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
93 องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่
94 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม่
95 เทศบาลตำบลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
96 เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
97 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
98 เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
99 เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก
100 เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก
101 เทศบาลตำบลแม่กุ จังหวัดตาก
102 เทศบาลตำบลพบพระ จังหวัดตาก
103 องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ จังหวัดตาก
104 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ จังหวัดตาก
105 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน จังหวัดตาก
106 องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น จังหวัดตาก
107 องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร จังหวัดตาก
108 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง จังหวัดตาก
109 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ จังหวัดตาก
110 เทศบาลตำบลแม่จะเรา จังหวัดตาก
111 องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ จังหวัดตาก
112 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา จังหวัดตาก
113 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา จังหวัดตาก
114 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ จังหวัดตาก
115 เทศบาลตำบลแม่กลอง จังหวัดตาก
116 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน จังหวัดตาก
117 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก
118 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
119 เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
120 เทศบาลตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์
121 เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
122 เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
123 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ จังหวัดนครสวรรค์
124 เทศบาลตำบลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
125 เทศบาลตำบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
126 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
127 เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน
128 เทศบาลตำบลกลางเวียง จังหวัดน่าน
129 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จังหวัดน่าน
130 เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
131 เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จังหวัดพะเยา
132 เทศบาลตำบลปง จังหวัดพะเยา
133 เทศบาลตำบลเวียงลอ จังหวัดพะเยา
134 เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา
135 เทศบาลตำบลเวียง จังหวัดพะเยา
136 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
137 เทศบาลตำบลแม่ยม จังหวัดพะเยา
138 เทศบาลตำบลสบบง จังหวัดพะเยา
139 เทศบาลตำบลจุน จังหวัดพะเยา
140 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
141 เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
142 เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
143 เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
144 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
145 เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดพิจิตร
146 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร
147 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดพิจิตร
148 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง จังหวัดพิจิตร
149 เทศบาลตำบลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
150 เทศบาลตำบลบางไผ่ จังหวัดพิจิตร
151 เทศบาลตำบลหนองปล้อง จังหวัดพิจิตร
152 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
153 เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
154 เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
155 เทศบาลตำบลวงฆ้อง จังหวัดพิษณุโลก
156 เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก
157 เทศบาลตำบลบ้านคลอง จังหวัดพิษณุโลก
158 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง จังหวัดพิษณุโลก
159 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ จังหวัดพิษณุโลก
160 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
161 เทศบาลตำบลป่าแดง จังหวัดพิษณุโลก
162 เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
163 เทศบาลตำบลท้อแท้ จังหวัดพิษณุโลก
164 เทศบาลตำบลหัวรอ จังหวัดพิษณุโลก
165 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
166 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
167 เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
168 เทศบาลตำบลนางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์
169 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
170 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
171 เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
172 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่
173 เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่
174 เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่
175 เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่
176 เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
177 เทศบาลตำบลช่อแฮ จังหวัดแพร่
178 เทศบาลตำบลร้องกวาง จังหวัดแพร่
179 เทศบาลตำบลป่าแมต จังหวัดแพร่
180 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก จังหวัดแพร่
181 องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จังหวัดแพร่
182 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จังหวัดแพร่
183 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จังหวัดแพร่
184 เทศบาลตำบลป่าแมต จังหวัดแพร่
185 เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จังหวัดแพร่
186 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
187 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
188 เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
189 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
190 เทศบาลตำบลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
191 เทศบาลตำบลแม่ยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
192 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
193 เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง
194 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง
195 เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
196 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ จังหวัดลำปาง
197 เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง
198 เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง
199 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง จังหวัดลำปาง
200 เทศบาลตำบลนาครัว จังหวัดลำปาง
201 เทศบาลตำบลสิริราช จังหวัดลำปาง
202 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคํา จังหวัดลำปาง
203 เทศบาลตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง
204 เทศบาลตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
205 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
206 เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
207 เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน
208 เทศบาลตำบลป่าซาง จังหวัดลำพูน
209 เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน
210 เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน
211 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
212 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
213 เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
214 เทศบาลตำบลทากาศ จังหวัดลำพูน
215 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จังหวัดลำพูน
216 เทศบาลตำบลป่าไผ่ จังหวัดลำพูน
217 เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน
218 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย
219 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
220 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
221 เทศบาลตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย
222 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย
223 องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย
224 เทศบาลตำบลบ้านโตนด จังหวัดสุโขทัย
225 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง จังหวัดสุโขทัย
226 เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
227 เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
228 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว จังหวัดสุโขทัย
229 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง จังหวัดสุโขทัย
230 เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
231 เทศบาลตำบลคลองยาง จังหวัดสุโขทัย
232 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย
233 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล จังหวัดสุโขทัย
234 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย
235 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก จังหวัดสุโขทัย
236 เทศบาลตำบลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
237 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดสุโขทัย
238 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
239 เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดสุโขทัย
240 เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง จังหวัดสุโขทัย
241 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน จังหวัดสุโขทัย
242 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
243 เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์
244 เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์
245 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
246 เทศบาลตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์
247 เทศบาลตำบลผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
248 เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.