หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางจตุพร ใจตุ้ย ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย)  
2 นางสุทธิพร ใบแสง ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย)  
3 นางมัทณีญา ปัญญาบุญ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย)  
4 นางรจนา โลหะกิจ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย)  
5 นางสาวสุมิตรา คุณารูป ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย)  
6 นางมุจลินทน์ ปรีดีพัทธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย)  
7 นางจารุรัชต์ กาเดช ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน)  
8 นางธันย์ชนก นามแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน)  
9 นางธมลวรรณ สุริยะโชติ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน)  
10 นางอำไพ ราชสมบัติ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน)  
11 นางสาวกัลยา ป้องปก ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน)  
12 นางสาวณัฐสุดา ทอนทรัพย์ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน)  
13 นางกนกวรรณ เรืองสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ(การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ)  
14 นางสุวดี ทิพย์สิริสกุล ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ(การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ)  
15 นางศิริพร มณีรัตน์ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ(การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ)  
16 Mr.ArjayNabeSorio ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ(การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ)  
17 Miss Gilda Marie QuilantangAnagap ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ(การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ)  
18 นางสุรีย์ บุญกอง ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ(การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ)  
19 นางอรนงค์ ศรีจักร์ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ(การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ)  
20 นางปรียาภรณ์ ก้อนสิน ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ(การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ)  
21 นางสาวพรพิไล ชัยมงคล ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ(การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ)  
22 นางสาวจุฑามาศ พุทธรักษา ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้)  
23 นางยุพยง สงคราม ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้)  
24 นางธัญชนก แสงใส ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้)  
25 นางวิไล ปินทรายมูล ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้)  
26 นางสาวฐานะมาศ หาญหมื่น ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้)  
27 นายคีตา ศรียางนอก ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา)  
28 นางสาวนาตยา ช่างแต่ง ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา)  
29 นางสาวพรพิมล จรูญฉาย ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา)  
30 นางกัญจน์อมลกร อินทะนัน ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา)  
31 นางสิริกุล ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา)  
32 นางสาวกมลวรรณ คำภีระ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา)  
33 นางสาวเพ็ญนภา ใจถา ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา)  
34 นางสาวกอบแก้ว จันทร์วรรณ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา)  
35 นางสาวเปรมยุดา รากะรินทร์ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา)  
36 นายธนวัฒน์ รัตนะโกสิน ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา)  
37 นายคีตา ศรียางนอก ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งทักษะ (การแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์)  
38 นางสาวนาตยา ช่างแต่ง ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งทักษะ (การแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์)  
39 นางสาวพรพิมล จรูญฉาย ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งทักษะ (การแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์)  
40 นางกัญจน์อมลกร อินทะนัน ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งทักษะ (การแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์)  
41 นางสิริกุล ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งทักษะ (การแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์)  
42 นางสาวกมลวรรณ คำภีระ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งทักษะ (การแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์)  
43 นางสาวเพ็ญนภา ใจถา ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งทักษะ (การแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์)  
44 นางสาวกอบแก้ว จันทร์วรรณ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งทักษะ (การแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์)  
45 นางสาวเปรมยุดา รากะรินทร์ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งทักษะ (การแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์)  
46 นายธนวัฒน์ รัตนะโกสิน ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งทักษะ (การแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์)  
47 นายจตุพล โนมณี ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี)  
48 นายศิริชัย ลำดวน ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี)  
49 นางสาวกุลกนก คำเขียว ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี)  
50 นางประภัสสร เชื้อศิริถาวร ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี)  
51 นางสาวดวงกมล คำคล้าย ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี)  
52 นางจตุรพร ยังท่าไม้ ครูโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันแกะสลักผลไม้)  
53 นางกัญญารัตน์ อินทะนะ ครูโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันแกะสลักผลไม้)  
54 นายฐิติพงษ์ ชาวดร ครูโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันแกะสลักผลไม้)  
55 นางสาวกฤติยา สุภาวรรณ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันแกะสลักผลไม้)  
56 นางกฤตยา ขัติคำ ครูโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย)  
57 นางสาวอาภัสรา มิตรชศิลป์ ครูโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย)  
58 นายศรณรงค์ ศรีเสาวลักษณ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย)  
59 นางพัชราพร บุญมิ่ง ครูโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย)  
60 นางสาวสายทอง ศิริแสน ครูโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง)  
61 นางงามตา บุญปั๋น ครูโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง)  
62 นายธัญนพ น่านกาศ ครูโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง)  
63 นางสาวสาวิตรี ใจวงค์ ครูโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง)  
64 นางวันเพ็ญ น้ำใส ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ปฐมวัย)  
65 นางกาญจนา เมืองมูล ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ปฐมวัย)  
66 นางดิ่งธิวา ธรรมวัง ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ปฐมวัย)  
67 นางนิภาพร ผ้าเจริญ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ปฐมวัย)  
68 นางปริยานุช อภัยโรจน์ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ปฐมวัย)  
69 นางสาวจารุวรรณ มงคลดี ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ปฐมวัย)  
70 นายดวงจันทร์ สมณะ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ปฐมวัย)  
71 นายยุทธนา ยาเจริญ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ปฐมวัย)  
72 นางจิราวัลย์ มาปิ๊ก ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ปฐมวัย)  
73 นางธัญลักษณ์ ชัยวิบูลย์ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ปฐมวัย)  
74 นางสมปรารถนา พงษ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ปฐมวัย)  
75 นางสาวเกศรา เทพมณี ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ปฐมวัย)  
76 นายสุริยา พรหมมินทร์ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ปฐมวัย)  
77 นางวลีรัตน์ อุดมธีรสกุล ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ปฐมวัย)  
78 นางสาวอังคณา ฮ่วนสกุล ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ปฐมวัย)  
79 นางอรพรรณ ทาใหม่ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ปฐมวัย)  
80 นางสาวรมิดา ใจสืบ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ปฐมวัย)  
81 นางสาวศิริลักษณ์ ยอดคำ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ปฐมวัย)  
82 นางสาวพิชามนธุ์ บุญธรรม ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ปฐมวัย)  
83 นางสาวจตุรพัชร์ เมธารัตนกร ครู LS โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ปฐมวัย)  
84 นางสาวฐิศิรักษ์ พรมปัน ครู LS โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ปฐมวัย)  
85 นางสาวภัทรานิษฐ์ จิตอารีย์ ครู LS โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ปฐมวัย)  
86 นางสาวรุ้งตะวัน อินต๊ะสาร ครู LS โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ปฐมวัย)  
87 นายเจษฎา ชาวน่าน ครู ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ปฐมวัย)  
88 นางธรรญธร สุภารัตน์ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การแสดงละครภาษาจีน)  
89 นางสาวสาวิตรี เปียนาค ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การแสดงละครภาษาจีน)  
90 นางสวาท ฝึกฝน ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การแสดงละครภาษาจีน)  
91 นางสาวปิ่นจันทร์ เนตรสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การแสดงละครภาษาจีน)  
92 นายฐณัฐพล บัวจำ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การแสดงละครภาษาจีน)  
93 นางอัจฉราภรณ์ เหมืองหม้อ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การแสดงละครภาษาจีน)  
94 นางวราภรณ์ อะทะวงษา ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การแสดงละครภาษาอังกฤษ)  
95 นางฉวีวรรณ พวงทับทิม ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การแสดงละครภาษาอังกฤษ)  
96 นางณิชากร โกเสนตอ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การแสดงละครภาษาอังกฤษ)  
97 Mr.BobbieMata Guzman ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การแสดงละครภาษาอังกฤษ)  
98 นางกัลยา จันธิมา ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การแสดงละครภาษาอังกฤษ)  
99 นายปอลต์ จรเกษ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การแสดงละครภาษาอังกฤษ)  
100 นางสาวภรธนา ตารินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การแสดงละครภาษาอังกฤษ)  
101 นางกัลปพฤกษ์ ชมภูอินทร์ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การแสดงละครภาษาอังกฤษ)  
102 Miss Monica Sy Maglaque ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การแสดงละครภาษาอังกฤษ)  
103 นางวรนุช อินทร์อ่ำ ครูโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง)  
104 นางวันนภา มีไทยสม ครูโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง)  
105 นางเนาวรัตน์ คำเครื่อง ครูโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง)  
106 นางสาวพรนภา อิ่นแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ปฐมวัย)  
107 นางสาวพรนภา อิ่นแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ปฐมวัย)  
108 นางสาวอารียา เอี่ยมพลอย ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ปฐมวัย)  
109 นางประไพรัตน์ วงค์สุภา ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ปฐมวัย)  
110 นางสาวอารียา เอี่ยมพลอย ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ปฐมวัย)  
111 นางไพษร โม๊ะดี ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ปฐมวัย)  
112 นางสาวศรัณญา โพธิ์ขุนทด ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ปฐมวัย)  
113 นางสาวปวิชญา ใจมาตุ่น ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิอะไรเอ่ย?)  
114 นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิอะไรเอ่ย?)  
115 นางสาวกชรัตน์ เขื่อนเพชร ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิอะไรเอ่ย?)  
116 นางสิรินันท์ ชมภูอินทร์ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิอะไรเอ่ย?)  
117 นางกิตติมา เทพสาร ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิอะไรเอ่ย?)  
118 นางสุพักตร์คีนี โนมณี ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิอะไรเอ่ย?)  
119 นางรวีวรรณ หอมหวาน ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิอะไรเอ่ย?)  
120 นางจารุณี ติรักษา ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิอะไรเอ่ย?)  
121 นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิอะไรเอ่ย?)  
122 นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิอะไรเอ่ย?)  
123 นางสาวธัญกมล นะใจ ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิอะไรเอ่ย?)  
124 นางสาวปฎิญญา ทองดี ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิอะไรเอ่ย?)  
125 นางสาวกิตติยากรณ์ สินทะมณี ครูโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ฝ่ายดำเนินการแข่่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิอะไรเอ่ย?)  
126 นางสาวภัสสุรีย์ เพ็ญกุล ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิอะไรเอ่ย?)  
127 นางเครือวัลย์ อุตมะโน ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน)  
128 นายศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์ ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน)  
129 นายวุฒิไกร บุญสม ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน)  
130 นายวรชาติ สุนทรจันทรัตน์ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน)  
131 นายพรเพิ่ม เลิศวิทยาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน)  
132 นายวสันต์ นายด่าน ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน)  
133 นายธนทรัพย์ เฉียบแหลม ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน)  
134 นายนพฤทธิ์ ธิวรรณ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน)  
135 นายธนัตถ์นินทร์ แสนอาทิตย์ ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน)  
136 นายภัทรภณ ดวงภู ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน)  
137 นายบรรจง คูสุวรรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ+สำนักการศึกษา ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน)  
138 นายอภิชัย อุ่นตาล ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา+สำนักการศึกษา ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน)  
139 นายวโรโดม สุริยะวงค์ ผช.จพง.การเงินและบัญชี+สำนักการศึกษา ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน)  
140 นางสาวจิณณ์ณิชา สมุดความ ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน)  
141 นางสาวอรนรินทร์ มุกดา ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer)  
142 นางสาวนฤดี อินสุวรรณ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer)  
143 นางสาวรุ่งรัตนา สุภาวรรณ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer)  
144 นางสาวสุจิตรา ยอดบรรเทา ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer)  
145 นางนันท์นภัส วีระวัฒน์ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer)  
146 นางสาวศศิโสภา บุญเพ็ง ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer)  
147 นายเอกชัย ชัยธนานันท์ ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer)  
148 นางสาวกฤติญา กิติมา ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer)  
149 นายวรเมธ วังกัลยา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer)  
150 นางสาวนงลักษณ์ วงค์ราษฎร์ ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ)  
151 นางประภาพร อะทะยศ ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ)  
152 นางอรุณี สุภาวษิต ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ)  
153 นางพิสมัย ปัญญา ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ)  
154 นางพันธุ์งาม สุดแสง ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ)  
155 นางสาวจุไรรัตน์ รอดรังสี ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ)  
156 นางแสงหล้า บุญเจริญ ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ)  
157 นางจุฬารัตน์ ตรีรัตน์ ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ)  
158 นางสาวสุนีรัตน์ หุ่นภักดี ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ)  
159 นางสาวปิยากร เทพวัง ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ)  
160 นางสาวแคทลียา ศรีคำภา ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ)  
161 นางสาวกุลยา มานะโส ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ)  
162 นางพัชรารัตน์ แหล่งกาศ ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ)  
163 นายนันทการ ศรีธิดง ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ)  
164 นางสาวพงศ์ผกา พิลายนต์ ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ)  
165 นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันฮูล่าฮูปประกอบเพลง)  
166 นางลภัสรดา ดินหม้อ ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันฮูล่าฮูปประกอบเพลง)  
167 นางสาวลลิตา กองฝิ่น ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันฮูล่าฮูปประกอบเพลง)  
168 นางสาวสุพิชา บุญเสรี ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันฮูล่าฮูปประกอบเพลง)  
169 นายกิตฏิพงษ์ กันทะวงค์ ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันฮูล่าฮูปประกอบเพลง)  
170 นายกิตฏิพงษ์ กันทะวงค์ ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันฮูล่าฮูปประกอบเพลง)  
171 นายกิตฏิพงษ์ กันทะวงค์ ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันฮูล่าฮูปประกอบเพลง)  
172 นางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันฮูล่าฮูปประกอบเพลง)  
173 นางอนัญญา อ่อนพุทธา ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การแข่งขันการแข่งขันการคัดลายมือ)  
174 นางจันจิรา สมินทรปัญญา ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การแข่งขันการแข่งขันการคัดลายมือ)  
175 นายเฉลิมเกียรติ จอมกันท์ ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การแข่งขันการแข่งขันการคัดลายมือ)  
176 นางสาวนุชนารถ แซ่เต็น ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การแข่งขันการแข่งขันการคัดลายมือ)  
177 นางสุมาลี อุปนันกาศ ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การแข่งขันการแข่งขันการคัดลายมือ)  
178 นายปราการ อินทยศ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์)  
179 นางศุภานัน นเรวรรณ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์)  
180 นางสาวจันทร์เจ้า โตยะวะนิช ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์)  
181 นางสาวนุชนรี ขมหวาน ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์)  
182 นายจีระศักดิ์ จันทรังษี ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์)  
183 นางสาวสุดารัตน์ วงศ์ยศ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์)  
184 นางสาวสุพิชา ห้อธิวงค์ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์)  
185 นายสหมิตร ตาอ้อน ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์)  
186 นายวีระกุล สุขสบาย ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์)  
187 นายวีระกุล สุขสบาย ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์)  
188 นายณรงค์ศักดิ์ ไชยวารินทร์ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์)  
189 นายสัมพัทธ์ นิ่มพิศาล ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์)  
190 นายโอภาส วงค์ชัย ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์)  
191 นางสุรีย์รัตน์ นิ่มพิศาล ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์)  
192 นายจักรกริช ตนฟู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์)  
193 นางสาวอารีรัตน์ ปัญญา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์)  
194 นางสาวพิมพ์ชนก พุทธะศักดิ์เมธี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์)  
195 นายประกาย ปวงคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์)  
196 นายฐิติพงศ์ จันทร์ฝาย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์)  
197 นายสุเมธ มาบาง ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน)  
198 นางดวงพร สมสกุล ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน)  
199 นายวิทยา ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน)  
200 นางสาวธัญญาเรศ กันทา ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน)  
201 นางสุธนิต สกุลเอื้อ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน)  
202 นางสาวมยุรา สุวรรณชะตัน ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน)  
203 นายศุภกิจ สักแกแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน)  
204 นางสาวรตนพร คำทา ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน)  
205 นางริใส นามดี ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน)  
206 นายธวัชชัย อุ่นป้อ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน)  
207 นางสาวจันจิรา ธรรมยา ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน)  
208 นายสุเมธ มาบาง ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์)  
209 นางดวงพร สมสกุล ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์)  
210 นายวิทยา ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์)  
211 นางสาวธัญญาเรศ กันทา ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์)  
212 นางสุธนิต สกุลเอื้อ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์)  
213 นางสาวมยุรา สุวรรณชะตัน ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์)  
214 นายศุภกิจ สักแกแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์)  
215 นางสาวรตนพร คำทา ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์)  
216 นางริใส นามดี ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์)  
217 นายธวัชชัย อุ่นป้อ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์)  
218 นางสาวจันจิรา ธรรมยา ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์)  
219 นางสาวระดับศิลป์ บุดดี ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
220 นางสุพรรณวษา ผาสุก ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
221 นางสาวสุภัทริดา อุดอุ่น ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
222 นายอุเทน คำเครื่อง ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
223 นายสันทัด คณิตชยานันท์ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
224 นายประพันธ์ วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
225 นายนัฐพล จันต๊ะภา ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
226 นายเทิด นาคพิพัฒน์ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
227 นายบัญชา ธุวะคำ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
228 นายอติชาติ จันระวังยศ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
229 นายกิตติศักดิ์ บุญเป็ง ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
230 นายชาตรี บำเรอ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
231 นายวิมล พุทธรักษา ภารโรง โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
232 นายดวงแก้ว ไชยแก้ว ภารโรง โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
233 นายคงชัย ศรีคำ พนักงานขับรถ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
234 นางสาวนวรัตน์ ต่ำแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
235 นายพีระ นเรวรรณ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
236 นางจันทร์จิรา วิญญา ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
237 นางอรุณรัตน์ ใจบั้งเงิน ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
238 นางสาววันวิสาข์ กิตติวงค์ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
239 นางสาวกมลลักษณ์ ยอดสุวรรณ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
240 นางเฉลิมศรี โอฬารสมบัติ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
241 นายชุมพล แก้วสด ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
242 นางสาวนฤมล อินทะโน ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
243 นางสาวนันทยา ใจกาศ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
244 นางอมรพันธ์ สุรินธรรม ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
245 นางดารุนีย์ รักยา ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
246 นางสาวดวงนภา หมี่เชกู่ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
247 นางสาวอัฒยา ใจเผิน ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
248 นางสาวอัลธิฌา เชียงแรง ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
249 นางสาวอรอนงค์ ธนโรจน์รุ่งเรือง ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
250 นางอรุณี สุภาวษิต ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
251 นางนุชนาถ ศรีธิเมืองใจ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
252 นางสาวอนงนาฏ กมลรัตน์ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
253 นางบัวซอน บาสเซตต์ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
254 นางพิสมัย ปัญญา ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
255 นางสาวประภาพร รัตนะรุ่งรัศมี เจ้าหน้าที่ฯ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
256 นางสาวจิณณ์ณิชา แทนสา เจ้าหน้าที่ฯ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
257 นางศรีไพร ลังกาแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
258 นางสาวระดับศิลป์ บุดดี ประธานกรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
259 นางสาวรุ่งอรุณ ใจเครือคำ รองประธานกรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
260 นางสุพรรณวษา ผาสุก กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
261 นางสาวสุภัทริดา อุดอุ่น กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
262 นายอุเทน คำเครื่อง กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
263 นายประพันธ์ วงศ์ใหญ่ กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
264 นายนัฐพล จันต๊ะภา กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
265 นายเทิด นาคพิพัฒน์ กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
266 นายบัญชา ธุวะคำ กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
267 นายอติชาติ จันระวังยศ กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
268 นายกิตติศักดิ์ บุญเป็ง กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
269 นายชาตรี บำเรอ กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
270 นายวิมล พุทธรักษา ภารโรง ร.ร.ท.๑ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
271 นายดวงแก้ว ไชยแก้ว ภารโรง ร.ร.ท.๑ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
272 นายคงชัย ศรีคำ พนักงานขับรถ ร.ร. ท.๑ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
273 นางสาวนวรัตน์ ต่ำแก้ว กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
274 นายพีระ นเรวรรณ์ กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
275 นางจันทร์จิรา วิญญา กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
276 นางอรุณรัตน์ ใจบั้งเงิน กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
277 นางสาววันวิสาข์ กิตติวงค์ กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
278 นางสาวกมลลักษณ์ ยอดสุวรรณ์ กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
279 นางเฉลิมศรี โอฬารสมบัติ กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
280 นายสันทัด คณิตชยานันท์ กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
281 นายชุมพล แก้วสด กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
282 นางสาวนฤมล อินทะโน กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
283 นางสาวนันทยา ใจกาศ กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
284 นางอมรพันธ์ สุรินธรรม กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
285 นางดารุนีย์ รักยา กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
286 นางสาวดวงนภา หมี่เชกู่ กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
287 นางสาวอัฒยา ใจเผิน กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
288 นางสาวอัลธิฌา เชียงแรง กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
289 นางสาวศิริรัตน์ พรหมณี กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
290 นางสาวอรอนงค์ ธนโรจน์รุ่งเรือง กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
291 นางอรุณี สุภาวษิต กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
292 นางนุชนาถ ศรีธิเมืองใจ กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
293 นางสาวอนงนาฏ กมลรัตน์ กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
294 นางบัวซอน บาสเซตต์ กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
295 นางพิสมัย ปัญญา กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
296 นางสาวประภาพร รัตนะรุ่งรัศมี เจ้าหน้าที่ฯ ร.ร. ท.๑ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
297 นางสาวจิณณ์ณิชา แทนสา กรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
298 นางศรีไพร ลังกาแก้ว กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (โครงงานระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย)  
299 นางสาวพรนภา อิ่นแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
300 นางสาวอารียา เอี่ยมพลอย ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
301 นางประไพรัตน์ วงค์สุภา ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
302 นางสาวเบญจมาศ ปัญญาบุญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
303 นางสาวกัลยา พรมคณะ พนักงานจ้างตามภารกิจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
304 นางสาวพรนภา อิ่นแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
305 นางปฤญาฑร ฝั้นพรม ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ภาษาไทย)  
306 นางนันท์นภัส มีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ภาษาไทย)  
307 นางสาวพิณรัตน์ นเรวรรณ ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ภาษาไทย)  
308 นางปฤญาฑร ฝั้นพรม ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ภาษาไทย)  
309 นางนันท์นภัส มีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ภาษาไทย)  
310 นางสุธีร์ เกษมราษฎร์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ภาษาไทย)  
311 นางปฤญาฑร ฝั้นพรม ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ภาษาอังกฤษ)  
312 นางนันท์นภัส มีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ภาษาอังกฤษ)  
313 นางสาวพิณรัตน์ นเรวรรณ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ภาษาอังกฤษ)  
314 นางสาวพิณรัตน์ นเรวรรณ์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ภาษาอังกฤษ)  
315 นางสาวสินาภรณ์ ย่อมเยาว์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ภาษาอังกฤษ)  
316 นางสาวศุภมาส สุขเทวี ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ภาษาอังกฤษ)  
317 นางน้ำฝน ชัยเลิศ ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(คณิตศาสตร์)  
318 นางสาวขวัญใจ ชัยมงคล ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(คณิตศาสตร์)  
319 นางสาวเกวลิน ตาจา ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(คณิตศาสตร์)  
320 นางน้ำฝน ชัยเลิศ ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(คณิตศาสตร์)  
321 นางอิศราพร อุปิน ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(คณิตศาสตร์)  
322 นางสาวขวัญใจ ชัยมงคล ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(คณิตศาสตร์)  
323 นางน้ำฝน ชัยเลิศ ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(วิทยาศาสตรฺ)  
324 นางสาวขวัญใจ ชัยมงคล ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(วิทยาศาสตรฺ)  
325 นางสาวเกวลิน ตาจา ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(วิทยาศาสตรฺ)  
326 นางสาวอรทัย ขัดสีแสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(วิทยาศาสตรฺ)  
327 นางสาวไปรยา สิทธิกัน พนักงานจ้างตามภารกิจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(วิทยาศาสตรฺ)  
328 นางสาววรรณพร กองมงคล ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(การงานอาชีพฯ)  
329 นายพิเชษฐ์ คำสุกใส ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(การงานอาชีพฯ)  
330 นางเรณู สิริบรรสพ ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(การงานอาชีพฯ)  
331 นางสาววรรณพร กองมงคล ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(การงานอาชีพฯ)  
332 นายพิเชษฐ์ คำสุขใส ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(การงานอาชีพฯ)  
333 นางสาวศุภาพิชญ์ มีชัยทรัพย์เจริญ ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(การงานอาชีพฯ)  
334 นางสาววรรณพร กองมงคล ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(สังคมศึกษาฯ)  
335 นายพิเชษฐ์ คำสุกใส ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(สังคมศึกษาฯ)  
336 นางเรณู สิริบรรสพ ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(สังคมศึกษาฯ)  
337 นางสาวนลินนิภา ปันจา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(สังคมศึกษาฯ)  
338 นายธนันสิน อวิโรธนานนท์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(สังคมศึกษาฯ)  
339 นางณัฐพร นาวิศิษฎ์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(สังคมศึกษาฯ)  
340 นางสุธีร์ เกษมราชฎร์ ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ศิลปะ)  
341 นางวงศ์พัตรา ปัญโญ ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ศิลปะ)  
342 นางสาวพิรานันท์ ทะระ ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ศิลปะ)  
343 นางสาวสุรีมาศ ทิพย์อินทร์ พนักงานจ้างตามภารกิจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ศิลปะ)  
344 นางทัศนีย์ วงค์สุภา ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ศิลปะ)  
345 นายกฤษษ์ สุต๊ะวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(ศิลปะ)  
346 นางสุธีร์ เกษมราชฎร์ ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(สุขศึกษา)  
347 นางวงศ์พัตรา ปัญโญ ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(สุขศึกษา)  
348 นางสาวพิรานันท์ ทะระ ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(สุขศึกษา)  
349 นางวงค์พัตรา ปัญโญ ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(สุขศึกษา)  
350 นายณัฐพล เจริญโชติกุล ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(สุขศึกษา)  
351 นางสาวเกวลิน ตาจา ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)(สุขศึกษา)  
352 นางสาวอริญรดา พระภักดี ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
353 นางชงโค บัวระพันธ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
354 นางพรรณวดี ณ เชียงใหม่ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
355 นางสาวฌาลิษา บุญยศิริกูล ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
356 นางสาวธัญลักษณ์ พงษ์ด้วง ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
357 นางสาวธัญลักษณ์ พงษ์ด้วง ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
358 นางสาวพรพรรณ เตชะเอ้ย ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
359 นางสาววรรษมล แรงสิงห์ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
360 นางสาวนิธิตา จำปาเงิน ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
361 นางพัชรี เฉียบแหลม ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
362 นางสาวกรรณิกา ดอกคำ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
363 นางสาวจันดี ณรินทร์ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
364 นางสาวจันทร์จิรา ขันเสริฐ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
365 นางสาวจิราวัลย์ นามฮูง ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
366 นางสาวพรธนา พงษ์ดง ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
367 นางสาวสุนันทา วงศ์ษา ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
368 นางสาวสุรีย์ ใจอด ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
369 นางสาวแสงดาว บัวอินทร์ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
370 นางสาวจิตวดี สิงห์เผ่น ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
371 นางสาวชัญญานุช ทารัตน์ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
372 นายณัฐยานันท์ จันทอง ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
373 นายราชันย์ ใจลังกา ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
374 นางสาวนุจรินทร์ ฝึกฝน ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
375 นางสาวเสาวลักษณ์ พุทธวงค์ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
376 นายธนวัฒน์ ชัยวงค์ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
377 นางสาวสุนิสา ทองสา ครู LS โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
378 นางนุจรินทร์ สืบสมุทร ครู LS โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
379 นางสาวนราทิพย์ กุลนา ครู LS โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
380 นางสาวเจนจิรา ยอดยา ครู LS โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
381 นางสาวจริยา จิตตรง ครู LS โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
382 นางสาวศุภานัน จันทร์วรรณ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
383 นางสาวกรรณิการ์ สง่าวงค์ ครู LS โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
384 นางสาวมัลลิกา ใจดี ครู LS โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
385 นางสาวกัลยา คนซื่อ ครู LS โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
386 นางสาววาธิณี กันทะวัง ครู LS โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
387 นางปวันรัตน์ สุยะแก้ว ครู LS โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
388 นางสาวสุกัญญา อุ่นเรือน ครู LS โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
389 นางสาวจุฬาลักษณ์ มาจอม ครู LS โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
390 นางสาวปกิตตา ปาฝาง ครู LS โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
391 นางสาวอัจฉรา ปัญโญ ครู LS โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
392 นางสาวกนกวรรณ มูลศรี ครู LS โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
393 นางสาวเสาวภา ธรรมชัย ครู LS โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
394 นายนครินทร์ คำโมนะ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะ (การประกวดแข่งขันโครงงาน(ประถมศึกษา)  
395 ศุภณัฐ มะโนเรือง ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝ่ายคณะกรรมการประมวลผลแลเกียรติบัตร  
396 นายวิทยา ตรีวิเศษ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
397 นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
398 นางสาวพรพรรณ จันทรถง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
399 นางสาวพิชาธนัญญ์ ชูวงศ์เลิศ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
400 นางนันทกา ภูผา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
401 นายศุภกฤต ฉัตรจารุกุล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
402 นางสาวนนทยา รัตนเดชสกุล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
403 นางสาวกฤติญา ฉัตรจารุกุล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
404 นายชัยพร เศรษฐีธร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
405 นางสาวรวิสิรี ถิรพัฒน์โญธิน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
406 นางสาวสุพัตรา ทิพย์ทำมา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
407 นายกฤศ แก้วประสาร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
408 นายธนากร สังวาลย์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
409 นางสาวจิรภัทร ผริตะโกมล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
410 นายวุฒิพงษ์ ศรีมาดี เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
411 นายศุภชัย เห็มศักดิ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
412 เด็กชายกฤตภัค ฉัตรจารุกุล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
413 นางสาวสุกัญญา อ้วนศรีเมือง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
414 เด็กหญิงอนัญพร อ้วนศรีเมือง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
415 นางสาวณัฐธิดา หมั่นวิชา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
416 นายประสพ สิงจานุสงค์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
417 เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน เทศบาลนครเชียงราย Staff  
418 นายไพศาล ชนะกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันฯ ระดับภาคเหนือ  
419 นางกนกวรรณ สันธิ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันฯ ระดับภาคเหนือ  
420 นางผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ประธานสนามแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัย  
421 นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น รองประธานสนามแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัย  
422 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย 1.คณะกรรมการที่ปรึกษา  
423 นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย 1.คณะกรรมการที่ปรึกษา  
424 นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย 1.คณะกรรมการที่ปรึกษา  
425 นายปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย 1.คณะกรรมการที่ปรึกษา  
426 นางณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย 1.คณะกรรมการที่ปรึกษา  
427 นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย 1.คณะกรรมการที่ปรึกษา  
428 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย 1.คณะกรรมการที่ปรึกษา  
429 นายธเนศ โกมลธง รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย 1.คณะกรรมการที่ปรึกษา  
430 นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย 1.คณะกรรมการที่ปรึกษา  
431 นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 1.คณะกรรมการที่ปรึกษา  
432 นางสาวปวีณา แสนกันทา ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ คณะกรรมการฝ่ายประมวล และเกียรติบัตร  
433 นายสันทัด คณิตชยานันท์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด คณะกรรมการฝ่ายประมวล และเกียรติบัตร  
434 นางสาวนัทรียา อินตาพรหม ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ คณะกรรมการฝ่ายประมวล และเกียรติบัตร  
435 ภาณุพงค์ สรรชัยพฤกษ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประมวล และเกียรติบัตร  
436 เอกฤดี พันธุ์พิทยแพทย์ ครู คณะกรรมการฝ่ายประมวล และเกียรติบัตร  
437 ภัทรานิษฐ์ จิตอารีย์ ครู LS โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายประมวล และเกียรติบัตร  
438 นางสาวอนรรญพัชร จันทร์รวมสุข ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายประมวล และเกียรติบัตร  
439 นางโสพิชชาญ์ สมใจ ครู โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น คณะกรรมการฝ่ายประมวล และเกียรติบัตร  
440 ศรณรงค์ ศรีเสาวลักษณ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประมวล และเกียรติบัตร  
441 นายปรเมษฐ์ ศรีโยทัย ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล คณะกรรมการฝ่ายประมวล และเกียรติบัตร  
442 นางสาวศิริรัตน์ พรหมณี ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด คณะกรรมการฝ่ายประมวล และเกียรติบัตร  
443 นางสาวกรรณิกา ดอกคำ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายประมวล และเกียรติบัตร  
444 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย 2. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
445 นายธเนศ โกมลธง รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย 2. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
446 นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย 2. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
447 นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 2. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
448 นายกฤช รัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 2. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
449 นางนงคราญ กันกา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
450 นางสาววรรณพัชร จินดาขัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 2. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
451 นางนัยนา อินทจักร์ รักษาการ หัวหน้าสำนักปลัด 2. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
452 นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาการ ผู้อำนวยการกองแพทย์ 2. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
453 นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 2. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
454 นางสาวธัญชนก เรืองจิตต์ รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 2. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
455 นางสุภณิดา เกษแก้ว รักษาการแทน รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 2. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
456 นางธัญญรัตน์ คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 2. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
457 นางสาวปุณณัตถ์ ไชยคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 2. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
458 นายศักย์ศรัณย์ ใจอิ่นคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 2. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
459 นายเสฎฐวุฒิ หลักบ้าน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 2. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
460 นางเนติกานต์ สุวรรณเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 2. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
461 นางสาวสิรินทร โกฏฐา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 2. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
462 นายอุดร กลิ่นชิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 2. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
463 นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานโครงการ  
464 นางเนติกานต์ สุวรรณเพ็ชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด 3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานโครงการ  
465 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานโครงการ  
466 นายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานโครงการ  
467 นายมงคล ใบแสง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ 3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานโครงการ  
468 นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานโครงการ  
469 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน 6 นครเชียงราย 3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานโครงการ  
470 นางผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานโครงการ  
471 นางสาวพรพิศ เทพปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ 3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานโครงการ  
472 นางสาวธัญชนก เรืองจิตต์ รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานโครงการ  
473 นางธัญญรัตน์ คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานโครงการ  
474 นางสาวปุณณัตถ์ ไชยคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานโครงการ  
475 นายศักย์ศรัณย์ ใจอิ่นคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานโครงการ  
476 นายเสฎฐวุฒิ หลักบ้าน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานโครงการ  
477 นางสาวดวงธิดา วาเพชร สำนักการศึกษา 3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานโครงการ  
478 นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย 4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
479 นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
480 นางสาววรรณพัชร จินดาขัด ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
481 นางอารีย์ ศรีนิเวศน์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
482 นายสถิระ เพ็ชรจู หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
483 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
484 นางสุภณิดา เกษแก้ว รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
485 นางสาวศิริภัส ขัติยะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
486 นายมงคล ใบแสง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ 4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
487 นายปืนทอง ชีพสุกใส นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
488 นางสาวรัชกาล ดาวทอง นักพัฒนาการท่องเที่ยว 4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
489 นางสาวกรรณิกา คีรีวัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
490 นางสาวสุพาภรณ์ หนูคง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
491 นางธัญญรัตน์ คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
492 นางสาวปุณณัตถ์ ไชยคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
493 นายศักย์ศรัณย์ ใจอิ่นคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
494 นางพิรุณรัตน์ นันตา ครู 4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
495 นายอนุพงศ์ เทพเสน ครู 4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
496 นายอิสรกร แสนปัญญา ครู 4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
497 นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
498 นางนัยนา อินทจักร์ รักษาการ หัวหน้าสำนักปลัด 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
499 นางสุภาวดี ใจกลม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
500 นางดลพร ประสิทธิเขตรวิทย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
501 นางสาวสุเนตร จงพิพัฒน์ธนกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
502 นางสาวพิมพ์ผกา สิทธิสารโกวิท นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
503 นางสาวปิยะธิดา ถาวะดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
504 นางวิลาวัลย์ ฉั่วตระกูล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
505 นางสาวนิตยา ศรีอาทิตย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
506 นางสาวราตรี สุขมงคล นักวิชาการเงินและบัญชี 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
507 นางพัชรีพรรณ สุภามณี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
508 นางกาญจนา สุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
509 พนักงาน/พนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาลนครเชียงราย 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
510 พนักงาน/พนักงานจ้าง กองสวัสดิการสังคมฯเทศบาลนครเชียงราย 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
511 พนักงาน/ลูกจ้าง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
512 นางสาวอัญชลี วงค์วิชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
513 นางสาวธัญลักษณ์ เต็มสงสัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
514 นางนัทธ์หทัย คงมั่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
515 นางสาวศิวาพร แข็งขัน พนักงานจ้างทั่วไป 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
516 นางอำไพ โดดยิ้ม พนักงานจ้างทั่วไป 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
517 นางสาวนภาวรรณ บุญตัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
518 นางวรรณภา คำพัฒน์ หัวหน้างานธุรการสำนักปลัด 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
519 นางปรียาภัทร์ ตุลาชม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
520 นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
521 นางสาวเจนจิรา ปวงคำ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
522 นางสาวอภิสรา วงค์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
523 นางกนกวรรณ สันธิ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา สำนักการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
524 นางสาวปวีณ์สุชาดา แสงคำ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา+สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
525 นายปรเมษฐ์ ศรีโยทัย ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
526 นางสาวจรีย์รัตน์ ศรีชวลิตเดชา ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
527 นางวาสนา ศรีทา ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
528 นางอนัญญา นวลเปรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
529 นายจีระศักดิ์ จันทรังษี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
530 นางสาวศิริรัตน์ พรหมณี ผู้ควบคุมระบบ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
531 นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
532 นางสาวศิริรัตน์ พรหมมณี ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
533 นายสันทัด คณิตชยานันท์ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
534 นายมานพ ถมยา ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
535 นางวาสนา ศรีทา ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
536 นางสาวจรีย์รัตน์ ศรีชวลิตเดชา ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
537 นายปรเมษฐ์ ศรีโยทัย ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
538 นางสาวนัทรียา อินตาพรหม ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
539 นางสาวปวีณา แสนกันทา ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
540 นายภานุรัตน์ นันตา ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
541 นางกัญญาพัชร อะทะวงศ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
542 นางอนัญญา นวลเปรม ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
543 นายจีระศักดิ์ จันทรังษี ครูโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
544 นางสาวเกศรา เทพมณี ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
545 นางวลีรัตน์ อุดมธีรสกุล ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
546 นางสาวกรรณิกา ดอกคำ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
547 นางสาวธัญลักษณ์ พงษ์ด้วง ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
548 นางสาวอังคณา ลาภา ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
549 นายศุภณัฐ มะโนเรือง ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
550 นางเอกฤดี พันธุ์พิทยแพทย์ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
551 นางสาวอนรรญพัชร จันทร์รวมสุข ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
552 นายกวินท์ สงวนพงษ์ ครู LS โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
553 นางสาวณัฏฐณิชา อุปันโน ครู LS โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
554 นางสาวภัทรานิษฐ์ จิตอารีย์ ครู LS โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
555 นางสาวโสพิชชาญ์ สมใจ ครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
556 นายภาณุพงค์ สรรชัยพฤกษ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
557 นางสาวกรรณิกา คีรีวัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ+สำนักการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
558 นายเสฎฐวุฒิ หลักบ้าน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ+สำนักการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
559 นางสาวสุพาภรณ์ หนูคง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ+สำนักการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
560 นางสาวกานต์ มหาวงศ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ+สำนักการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
561 นายรุ่งโรจน์ ชาวน่าน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ+กองวิชาการฯ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
562 นายอภิชัย อุ่นตาล ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา+สำนักการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
563 นางกนกวรรณ สันธิ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา สำนักการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
564 นางสาวปัทมาวดี คันธแสนยศ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ+สำนักการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
565 นางสาวปวีณ์สุชาดา แสงคำ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา+สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
566 นายมานพ ถมยา ครู โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
567 นายภานุรัตน์ นันตา ครู โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
568 จรีย์รัตน์ ศรีชวลิตเดชา ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
569 นางวาสนา ศรีทา ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
570 นางสาวลัลณ์ลลิน สุนทร ครุ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
571 นางสาวธัญลักษณ์ พงษ์ด้วง ครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
572 นางอนัญญา นวลเปรม ครู โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
573 นางกัญญาพัชร อะทะวงศ์ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
574 นางสาวโชติกา มาลูน สำนักการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
575 นางสาวรัญชนา วงศ์สุภา สำนักการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
576 นางสาวรัชอร อินทะโย ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ และเกียรติบัตร(admin)  
577 นายกฤช รัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
578 นางกัลยา จันทกูล หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
579 นายจักรพงษ์ แสงบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
580 นางประภาวรินทร์ ใจทน นักวิชาการคลังชำนาญการ 7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
581 นางสาววรรณภา พุทธจันทร์ นักวิชาการคลังชำนาญการ 7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
582 นางสาวพัชรพรรณ ลาภใหญ่ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
583 นางสาวพัชรี ธิแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
584 นางสาวผกามาศ ศรีผาย จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน 7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
585 นางสาวกรณภทร วิวัฒนะมงคล จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน 7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
586 นางสาวจรรยา อุทธิยา จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน 7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
587 นางสาวรอยพิมพ์ เชื้อเมืองพาน จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน 7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
588 นางสาวรุ่งนภา หาญป้อ จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
589 นางสาวราตรี สุขมงคล นักวิชาการเงินและบัญชี 7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
590 นางกาญจนา สุวรรณ จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน 7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
591 นายวโรโดม สุริยะวงค์ ผช.จพง.การเงินและบัญชี 7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
592 นางสาวรัชอร อินทะโย ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี 7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
593 นางสิรีภัสสร หมูจีนะ ผช.จพง.ธุรการ 7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
594 นางนัทธ์หทัย คงมั่น ผช.จพง.ธุรการ 7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
595 กาณจนา สุวรรณ สำนักการศึกษา 7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
596 นายกฤช รัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 8. คณะกรรมการฝ่าย จัดซื้อ และ บริการวัสดุอุปกรณ์  
597 นางกัลยา จันทกูล หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 8. คณะกรรมการฝ่าย จัดซื้อ และ บริการวัสดุอุปกรณ์  
598 นางสาวธัญชนก เรืองจิตต์ รกท.รองผอ.สำนักฯ 8. คณะกรรมการฝ่าย จัดซื้อ และ บริการวัสดุอุปกรณ์  
599 นางกาญจนา สุวรรณ จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน 8. คณะกรรมการฝ่าย จัดซื้อ และ บริการวัสดุอุปกรณ์  
600 นายวโรโดม สุริยะวงค์ ผช.จพง.การเงินและบัญชี 8. คณะกรรมการฝ่าย จัดซื้อ และ บริการวัสดุอุปกรณ์  
601 นางสาวรัชอร อินทะโย ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี 8. คณะกรรมการฝ่าย จัดซื้อ และ บริการวัสดุอุปกรณ์  
602 นางสิรีภัสสร หมูจีนะ ผช.จพง.ธุรการ 8. คณะกรรมการฝ่าย จัดซื้อ และ บริการวัสดุอุปกรณ์  
603 นางนัทธ์หทัย คงมั่น ผช.จพง.ธุรการ 8. คณะกรรมการฝ่าย จัดซื้อ และ บริการวัสดุอุปกรณ์  
604 นางสาวราตรี สุขมงคล นักวิชาการเงินและบัญชี 8. คณะกรรมการฝ่าย จัดซื้อ และ บริการวัสดุอุปกรณ์  
605 นางธัญญรัตน์ คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 8. คณะกรรมการฝ่าย จัดซื้อ และ บริการวัสดุอุปกรณ์  
606 นางสาวปุณณัตถ์ ไชยคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 8. คณะกรรมการฝ่าย จัดซื้อ และ บริการวัสดุอุปกรณ์  
607 นายศักย์ศรัณย์ ใจอิ่นคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8. คณะกรรมการฝ่าย จัดซื้อ และ บริการวัสดุอุปกรณ์  
608 นายเสฎฐวุฒิ หลักบ้าน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 8. คณะกรรมการฝ่าย จัดซื้อ และ บริการวัสดุอุปกรณ์  
609 นายมงคล ใบแสง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ 9. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแสดงนิทรรศการ  
610 นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 9. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแสดงนิทรรศการ  
611 นางสาวสิรินทร โกฎฐา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด 9. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแสดงนิทรรศการ  
612 นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 9. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแสดงนิทรรศการ  
613 นางธีราพร จันระวังยศ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 9. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแสดงนิทรรศการ  
614 นางสาวศิริภัส ขัติยะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 9. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแสดงนิทรรศการ  
615 นายวิทวัส สมสกุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ 9. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแสดงนิทรรศการ  
616 นางกัญศรี มณีรอด รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 9. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแสดงนิทรรศการ  
617 นางสุภณิดา เกษแก้ว รกน.รองผอ. สำนักการศึกษา 9. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแสดงนิทรรศการ  
618 นายวัฒนะ เกษมราษฎร์ สำนักการศึกษา 9. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแสดงนิทรรศการ  
619 นายธเนศ โกมลธง รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
620 นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
621 นายประสงค์ จันทร์ฉ่อง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
622 นายนิวัต ว่องวรรธนะกุล สถาปนิกชำนาญการพิเศษ 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
623 นายธนภัทร สมแสง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
624 นายเสกสรรค์ ชื่นจิตกุลถาวร วิศวกรโยธาชำนาญการ 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
625 นายธนกร ชนวาศิลป์ วิศวกรโยธาชำนาญการ 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
626 นายรัตนะชัย สีพรมติ่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
627 นายจามิกร หอมจันทร์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
628 นายนิรันดร์ สุนันท์มะลิกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
629 นายบรรจง คูสุวรรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ+สำนักการศึกษา 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
630 นายนพดล สมทะนะ ครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
631 นายอภิชัย อุ่นตาล ผช.นักวิชาการศึกษา 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
632 นายวโรโดม สุริยะวงค์ ผช.จพง.การเงินและบัญชี 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
633 นายกฤษฎา สุริยะไชย ผช.จพง.ธุรการ 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
634 นายอัทธ์ธเนศ์ ทิศชัยพรสมบัติ ผช.จพง.ธุรการ 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
635 นายเกรียงศักดิ์ วังใจ ผช.จพง.ธุรการ 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
636 นายปรีชา อยู่อินทร์ พนักงานขับรถยนต์ 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
637 นายวีระพงษ์ อินต๊ะปัญญา พนักงานขับรถยนต์ 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
638 นายพิพัฒน์พล สุวรรณ พนักงานจ้างทั่วไป 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
639 นายสุรชัย โดดยิ้ม พนักงานจ้างทั่วไป 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
640 นายไตรรัตน์ ม่อชา พนักงานจ้างทั่วไป 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
641 นายนิคม ดีมาก พนักงานจ้างทั่วไป 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
642 พนักงาน/พนักงานจ้าง กองช่างเทศบาลนครเชียงราย 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
643 พนักงาน ลูกจ้าง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
644 นายมงคล ใบแสง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
645 นายสมบูรณ์ ธรรมสา จพง.ธุรการชำนาญงาน 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
646 นายกิตติธัช ชัยมงคล จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
647 นายวิวัฒน์ อิ่นคำ เทศบาลนครเชียงราย 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
648 นายศุภชัย ท้าวบุญชู เทศบาลนครเชียงราย 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
649 วีระพงษ์ อินต๊ะปัญญา สำนักการศึกษา 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
650 ปฏิภาณ วงค์เมือง สำนักการศึกษา 10. คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการสถานที่  
651 นางนัยนา อินทจักร์ รกท.หัวหน้าสำนักปลัด 11. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
652 นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง 11. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
653 นายภูวเดช ดาระสุวรรณ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ 11. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
654 นายประจิตร์ ปัญญาผาบ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน 11. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
655 นายสนั่น ขันตี เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน 11. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
656 นายยิ่งยศ ยศยิ่งยง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน 11. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
657 นายประพันธ์ พิศไพร่ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน 11. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
658 นายสงกรานต์ ชัยสุข เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน 11. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
659 นายวิทวัส วิเศษมี เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน 11. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
660 นายพิชัย เชื้อเมืองพาน เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน 11. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
661 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลนครเชียงราย 11. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
662 เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาลนครเชียงราย 11. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
663 พนักงาน/ลูกจ้าง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 11. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
664 นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 11. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
665 นายกิตติธัช ชัยมงคล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 11. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
666 นายนพดล สมทะนะ ครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส 11. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
667 นายกฤษฎา สุริยะไชย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 11. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
668 นายอิทธิจันทร์ นันทสีวลีพร โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 11. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
669 นายพักรบ อำนวยผล โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 11. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
670 นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 12. คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และการพยาบาล  
671 นางจินดา อ่ำเอี่ยม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 12. คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และการพยาบาล  
672 นางจินตนา ยูงรัมย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 12. คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และการพยาบาล  
673 เจ้าหน้าที่กองแพทย์ กองแพทย์ 12. คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และการพยาบาล  
674 นางรัชนีกรณ์ ลายจุด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 12. คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และการพยาบาล  
675 นางสาวกฤษดาพร เพชราช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 12. คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และการพยาบาล  
676 นางสาวทัศนีย์ เทพคำลือ ครู 12. คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และการพยาบาล  
677 นางนัยนา อินทจักร์ รกท.หัวหน้าสำนักปลัด 13. คณะกรรมการฝ่ายบริการข้อมูลที่พักและแหล่งท่องเที่ยว  
678 นางสาวธัญชนก เรืองจิตต์ รกท.รองผอ.สำนักฯ 13. คณะกรรมการฝ่ายบริการข้อมูลที่พักและแหล่งท่องเที่ยว  
679 นายสถิระ เพ็ชรจู นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ 13. คณะกรรมการฝ่ายบริการข้อมูลที่พักและแหล่งท่องเที่ยว  
680 นางสาวรัชกาล ดาวทอง นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ 13. คณะกรรมการฝ่ายบริการข้อมูลที่พักและแหล่งท่องเที่ยว  
681 นายยุทธนา ทาคำฟู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 13. คณะกรรมการฝ่ายบริการข้อมูลที่พักและแหล่งท่องเที่ยว  
682 นางธัญญรัตน์ คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 13. คณะกรรมการฝ่ายบริการข้อมูลที่พักและแหล่งท่องเที่ยว  
683 นางสาวปุณณัตถ์ ไชยคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 13. คณะกรรมการฝ่ายบริการข้อมูลที่พักและแหล่งท่องเที่ยว  
684 นายศักย์ศรัณย์ ใจอิ่นคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 13. คณะกรรมการฝ่ายบริการข้อมูลที่พักและแหล่งท่องเที่ยว  
685 นายเสฎฐวุฒิ หลักบ้าน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 13. คณะกรรมการฝ่ายบริการข้อมูลที่พักและแหล่งท่องเที่ยว  
686 นางสาววรรณพัชร จินดาขัด รก.ผอ.กองวิชาการฯ 14. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพนิ่ง  
687 นางอารีย์ ศรีนิเวศน์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 14. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพนิ่ง  
688 นายปืนทอง ชีพสุกใส นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 14. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพนิ่ง  
689 นายดิษพงษ์ แท่นแก้ว นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 14. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพนิ่ง  
690 นางสาวพิชชาพร สังวาล นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 14. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพนิ่ง  
691 นายณัฐพันธ์ อะทะสุวรรณ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 14. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพนิ่ง  
692 เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 14. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพนิ่ง  
693 เจ้าหน้าที่ช่างภาพ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 14. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพนิ่ง  
694 นายศักย์ศรัณย์ ใจอิ่นคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 14. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพนิ่ง  
695 นางกนกวรรณ สันธิ ผช.นักวิชาการศึกษา 14. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพนิ่ง  
696 นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 15. คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการของเทศบาลนครเชียงราย  
697 นางกัญศรี มณีรอด รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 15. คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการของเทศบาลนครเชียงราย  
698 นางสาวสิรินทร โกฎฐา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด 15. คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการของเทศบาลนครเชียงราย  
699 นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 15. คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการของเทศบาลนครเชียงราย  
700 นางธีราพร จันระวังยศ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 15. คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการของเทศบาลนครเชียงราย  
701 นายมงคล ใบแสง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ 15. คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการของเทศบาลนครเชียงราย  
702 นางสาวศิริภัส ขัติยะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 15. คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการของเทศบาลนครเชียงราย  
703 นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 15. คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการของเทศบาลนครเชียงราย  
704 นายวิทวัส สมสกุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ 15. คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการของเทศบาลนครเชียงราย  
705 คณะครู โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 15. คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการของเทศบาลนครเชียงราย  
706 นายมงคล ใบแสง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ 15. คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการของเทศบาลนครเชียงราย  
707 นางธัญญรัตน์ คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 16. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ  
708 นางสาวปุณณัตถ์ ไชยคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 16. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ  
709 นายจักรพงษ์ แสงบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 16. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ  
710 นางสาวศิราณี บุญมาภิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 16. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ  
711 นางสาวนันทลี ลายจุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 16. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ  
712 นายศักย์ศรัณย์ ใจอิ่นคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 16. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ  
713 นายเสฎฐวุฒิ หลักบ้าน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 16. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ  
714 นางนงคราญ กันกา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 17. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด  
715 นางนงคราญ กันกา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 17. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด  
716 นายจามิกร หอมจันทร์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 17. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด  
717 นางวรนุช ไพรหิรัญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 17. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด  
718 นายมนู สิมะพรม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 17. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด  
719 เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 17. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด  
720 พนักงานทำความสะอาด โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 17. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด  
721 นางรดาฉวี นาระถี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 17. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด  
722 นายสมชาย จูเปาะ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ 17. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด  
723 นายสมชาย จูเปาะ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ 17. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด  
724 นางนงคราญ กันกา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 18. คณะกรรมการฝ่ายจุดจำหน่ายอาหาร  
725 นางวรนุช ไพรหิรัญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 18. คณะกรรมการฝ่ายจุดจำหน่ายอาหาร  
726 นางรดาฉวี นาระถี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 18. คณะกรรมการฝ่ายจุดจำหน่ายอาหาร  
727 นายมนู สิมะพรม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 18. คณะกรรมการฝ่ายจุดจำหน่ายอาหาร  
728 นายวัฒนะ เกษมราษฎร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 18. คณะกรรมการฝ่ายจุดจำหน่ายอาหาร  
729 นางสาวศิวาพร แข็งขัน พนักงานจ้างทั่วไป 18. คณะกรรมการฝ่ายจุดจำหน่ายอาหาร  
730 เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 18. คณะกรรมการฝ่ายจุดจำหน่ายอาหาร  
731 นางอริยา บริบูรณ์ เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน 18. คณะกรรมการฝ่ายจุดจำหน่ายอาหาร  
732 นางชนิศรา ขัติยะ จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน 18. คณะกรรมการฝ่ายจุดจำหน่ายอาหาร  
733 นางสาวจุฑามาศ พุทธรักษา ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
734 นางยุพยง สงคราม ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
735 นางสาวสุนีรัตน์ หุ่นภักดี ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
736 นางสุทธฉันท์ ตินะคัด ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
737 นางแสงหล้า บุญเจริญ ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
738 นางวิไล ปินทรายมูล ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
739 นางสาวฐานะมาศ หาญหมื่น ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
740 นางธัญชนก แสงใส ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
741 นายจตุพล โนมณี ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
742 นางสาวกุลกนก คำเขียว ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
743 นางปภัสสร เชื้อศิริถาวร ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
744 นางรวีวรรณ หอมหวาน ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
745 นางสุพักตร์คีนี โนมณี ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
746 นางกิตติมา เทพสาร ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
747 นายศิริชัย ลำดวน ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
748 นายสมเจตน์ กาชัย ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
749 นางอนัญญา อ่อนพุทธา ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
750 นางจันจิรา สมินทรปัญญา ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
751 นางจุฬารัตน์ ตรีรัตน์ ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
752 นางสาวปิยากร เทพวัง ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
753 นางสาวนุชนารถ แซ่เต็น ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
754 นายเฉลิมเกียรติ จอมกันท์ ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
755 นางสุมาลี อุปนันกาศ ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
756 นางปภัสสร เชื้อศิริถาวร ครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
757 นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
758 นางเนติกานต์ สุวรรณเพ็ชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
759 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
760 นายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
761 นายมงคล ใบแสง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
762 นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
763 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
764 นางผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
765 นางสาวพรพิศ เทพปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
766 นางสาวธัญชนก เรืองจิตต์ รกท.รองผอ.สำนักฯ 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
767 นางธัญญรัตน์ คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
768 นางสาวปุณณัตถ์ ไชยคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
769 นายศักย์ศรัณย์ ใจอิ่นคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
770 นายเสฎฐวุฒิ หลักบ้าน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
771 นางสาวศิริภัส ขัติยะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
772 นางอัมพร จันทนะเปลิน ครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
773 นางสาวลลิตา กองฝิ่น โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
774 นางสาวสุพิชา บุญเสรี โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
775 นางสาวดวงกมล คำคล้าย โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
776 นางสาวแคทลียา ศรีคำภา โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
777 นางสาวกุลยา มานะโส โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
778 นางสาวชนิชา อินทะโน โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
779 ว่าที่ร้อยตรีหญิงภวรัญชน์ เงาแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
780 นางวิมลมาศ กอนแสง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 19. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
781 นางอนุรักษ์ บุตรสาร (อาคารเจียงใหม่) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 20. คณะกรรมการบริหารจัดการ การแข่งขันฯ (CEO ตัดสินเกี่ยวกับการแข่งขัน)  
782 นางกัญศรี มณีรอด(อาคารเจียงใหม่) รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 20. คณะกรรมการบริหารจัดการ การแข่งขันฯ (CEO ตัดสินเกี่ยวกับการแข่งขัน)  
783 นางเนติกานต์ สุวรรณเพ็ชร(อาคารเจียงฮาย) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด 20. คณะกรรมการบริหารจัดการ การแข่งขันฯ (CEO ตัดสินเกี่ยวกับการแข่งขัน)  
784 นางสาวสิรินทร โกฎฐา(อาคารเจียงฮาย) รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด 20. คณะกรรมการบริหารจัดการ การแข่งขันฯ (CEO ตัดสินเกี่ยวกับการแข่งขัน)  
785 นางผ่องพรรณ ปินตาเสน(โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 20. คณะกรรมการบริหารจัดการ การแข่งขันฯ (CEO ตัดสินเกี่ยวกับการแข่งขัน)  
786 นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์(โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น) รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 20. คณะกรรมการบริหารจัดการ การแข่งขันฯ (CEO ตัดสินเกี่ยวกับการแข่งขัน)  
787 นางจรรยา พลสารัตน์ สำนักการศึกษา 20. คณะกรรมการบริหารจัดการ การแข่งขันฯ (CEO ตัดสินเกี่ยวกับการแข่งขัน)  
788 นางลัดดา กังวานนวกุล สำนักการศึกษา 20. คณะกรรมการบริหารจัดการ การแข่งขันฯ (CEO ตัดสินเกี่ยวกับการแข่งขัน)  
789 นางสาวรัชนีวรรณ เศวตสวัสดิกุล สำนักการศึกษา 20. คณะกรรมการบริหารจัดการ การแข่งขันฯ (CEO ตัดสินเกี่ยวกับการแข่งขัน)  
790 นายมงคล ใบแสง รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)  
791 นางพัชรินทร์ อุดมทรัพย์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)  
792 นายวรวิทย์ วงค์สุภา ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)  
793 นางผานิตย์ จันทร์หล้า ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)  
794 นางสาวปวีณา แสนกันทา ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)  
795 นางสาวนัทรียา อินตาพรหม ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)  
796 นางสาวพิรานันท์ ทะระ ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)  
797 นางสมประสงค์ ทองสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)  
798 นางประไพรัตน์ วงค์สุภา ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)  
799 นางเรณู สิริบรรสพ ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)  
800 นางสาวดวงกมล ฉิมะวงษ์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)  
801 Miss. Vivian Alavan Bacudo ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)  
802 นายญาณวรุตม์ พรหมมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)  
803 นายวิทิตย์ พีระไชยสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ฯ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)  
804 นายดวงเงิน ถาเปียง เจ้าหน้าที่ฯ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)  
805 นายปรมินทร์ จันสุรีย์ เจ้าหน้าที่ฯ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)  
806 นางสาวพรประภา ติวาทิน ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน (การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา)  
807 นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า คณะกรรมการบริหารจัดการ การแข่งขันฯ (CEO ตัดสินเกี่ยวกับการแข่งขัน) สนามการแข่งขัน ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงราย  
808 นายจำรัส ไชยมูล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า คณะกรรมการบริหารจัดการ การแข่งขันฯ (CEO ตัดสินเกี่ยวกับการแข่งขัน) สนามการแข่งขัน ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงราย  
809 นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า คณะกรรมการบริหารจัดการ การแข่งขันฯ (CEO ตัดสินเกี่ยวกับการแข่งขัน) สนามการแข่งขัน อาคารเจียงแสน  
810 นางกัญศรี มณีรอด รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า คณะกรรมการบริหารจัดการ การแข่งขันฯ (CEO ตัดสินเกี่ยวกับการแข่งขัน) สนามการแข่งขัน อาคารเจียงแสน  
811 นางชื่นใจ ศรีใจ สำนักการศึกษา คณะกรรมการบริหารจัดการ การแข่งขันฯ (CEO ตัดสินเกี่ยวกับการแข่งขัน) สนามการแข่งขัน อาคารเจียงแสน  

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.