หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 268 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลอิสลาม 0 0 0
2 267 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนแก้ว 0 0 0
3 266 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญเขต 0 0 0
4 265 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 0 0 0
5 298 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด 0 0 0
6 264 ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 0 0 0
7 071 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี 10 30 15
8 072 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 13 44 20
9 073 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส 2 6 4
10 074 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 14 36 23
11 070 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 19 62 30
รวม 58 178 92
270

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.