หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 122 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 13 37 28
2 121 โรงเรียนบ้านแม่สง 7 16 14
3 123 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลร่องเคาะ 1 10 2
4 124 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหม่ 1 2 2
รวม 22 65 46
111

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.