ที่ เขตเทศบาล ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 64 12 4 0 80
2 เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 30 16 11 0 57
3 เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 27 16 23 1 66
4 เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 26 23 7 2 56
5 เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 25 19 10 2 54
6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 23 15 16 0 54
7 เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 19 16 16 1 51
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 17 24 18 1 59
9 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 16 14 9 2 39
10 เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 15 17 11 1 43
11 เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 13 15 6 1 34
12 เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 12 11 11 0 34
13 เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 12 10 11 2 33
14 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 11 14 17 0 42
15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 10 13 21 1 44
16 เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 10 11 10 1 31
17 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 9 11 17 0 37
18 เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 9 5 6 0 20
19 เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 9 3 3 1 15
20 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 8 11 10 1 29
21 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 8 7 6 0 21
22 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 8 7 5 0 20
23 เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 7 6 3 1 16
24 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 7 5 4 0 16
25 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 6 11 9 0 26
26 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 6 9 3 2 18
27 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 6 6 20 2 32
28 เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 5 17 12 0 34
29 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 5 12 12 0 29
30 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 5 10 12 2 27
31 เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 5 8 4 1 17
32 เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 5 7 5 1 17
33 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย 5 3 2 0 10
34 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 2 8 1 15
35 เทศบาลตำบลแม่กุ จังหวัดตาก 5 1 4 1 10
36 เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 4 8 10 0 22
37 เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 4 4 3 2 11
38 เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 4 4 3 0 11
39 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 4 4 3 0 11
40 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 4 3 2 0 9
41 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 4 2 0 0 6
42 เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ 4 1 2 0 7
43 เทศบาลตำบลบวกค้าง จังหวัดเชียงใหม่ 4 0 0 0 4
44 เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 3 11 4 0 18
45 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 3 10 7 0 20
46 เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 3 7 4 2 14
47 เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 3 7 3 2 13
48 เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 3 4 8 3 15
49 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย 3 4 4 0 11
50 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 3 4 3 3 10
51 เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 3 3 10 1 16
52 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 3 3 3 1 9
53 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 3 3 2 0 8
54 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 2 6 1 11
55 เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 3 2 3 0 8
56 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 3 0 1 0 4
57 เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน 3 0 0 1 3
58 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 2 5 8 1 15
59 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 2 5 4 4 11
60 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 2 5 3 2 10
61 เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2 4 2 1 8
62 เทศบาลตำบลแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 2 4 2 0 8
63 เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดสุโขทัย 2 4 1 1 7
64 เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 2 3 5 4 10
65 เทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร 2 3 3 2 8
66 เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน 2 3 1 1 6
67 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 2 2 8 0 12
68 เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน 2 2 4 3 8
69 เทศบาลตำบลคลองยาง จังหวัดสุโขทัย 2 2 1 2 5
70 เทศบาลตำบลป่าไผ่ จังหวัดลำพูน 2 2 1 1 5
71 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ 2 2 1 0 5
72 เทศบาลตำบลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 2 2 0 0 4
73 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง จังหวัดสุโขทัย 2 1 5 1 8
74 เทศบาลตำบลแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่ 2 1 0 1 3
75 เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย 2 0 4 0 6
76 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1 11 7 1 19
77 เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 1 7 14 1 22
78 เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ 1 7 0 1 8
79 เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 5 5 1 11
80 เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 1 5 4 3 10
81 เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 5 4 2 10
82 เทศบาลตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 5 3 1 9
83 เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 5 3 0 9
84 เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1 4 3 1 8
85 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย 1 4 3 0 8
86 องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่ 1 4 1 1 6
87 เทศบาลตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์ 1 4 0 0 5
88 เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จังหวัดพะเยา 1 4 0 0 5
89 เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา 1 3 6 1 10
90 องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย 1 3 5 0 9
91 เทศบาลตำบลบ้านโตนด จังหวัดสุโขทัย 1 3 4 2 8
92 เทศบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 1 3 4 1 8
93 องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น จังหวัดตาก 1 3 1 1 5
94 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง จังหวัดลำปาง 1 3 0 0 4
95 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ 1 2 8 1 11
96 เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 2 7 0 10
97 เทศบาลตำบลพบพระ จังหวัดตาก 1 2 6 0 9
98 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 2 4 0 7
99 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 1 2 3 2 6
100 เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง 1 2 3 0 6
101 เทศบาลตำบลสันปูเลย จังหวัดเชียงใหม่ 1 2 3 0 6
102 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จังหวัดลำพูน 1 2 3 0 6
103 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม่ 1 2 2 0 5
104 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จังหวัดแพร่ 1 2 2 0 5
105 เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 2 1 1 4
106 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จังหวัดเชียงราย 1 2 1 0 4
107 เทศบาลตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 2 0 0 3
108 เทศบาลตำบลแม่คือ จังหวัดเชียงใหม่ 1 2 0 0 3
109 เทศบาลตำบลจุน จังหวัดพะเยา 1 1 5 0 7
110 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย 1 1 4 1 6
111 เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง 1 1 3 1 5
112 เทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย 1 1 2 0 4
113 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จังหวัดเชียงราย 1 1 1 1 3
114 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 1 1 0 3
115 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว จังหวัดสุโขทัย 1 1 0 2 2
116 เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 1 1 0 0 2
117 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย 1 0 3 1 4
118 เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก จังหวัดเชียงใหม่ 1 0 2 0 3
119 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จังหวัดเชียงราย 1 0 2 0 3
120 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน จังหวัดสุโขทัย 1 0 1 1 2
121 เทศบาลตำบลป่าแมต จังหวัดแพร่ 1 0 1 0 2
122 เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 0 7 7 0 14
123 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 0 6 6 1 12
124 เทศบาลตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย 0 4 1 2 5
125 เทศบาลตำบลสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ 0 3 4 0 7
126 เทศบาลตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์ 0 3 2 1 5
127 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข จังหวัดเชียงราย 0 3 1 1 4
128 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย 0 2 3 1 5
129 เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 0 2 2 5 4
130 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ จังหวัดตาก 0 2 1 1 3
131 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 0 2 1 0 3
132 เทศบาลตำบลปง จังหวัดพะเยา 0 2 1 0 3
133 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย 0 2 0 0 2
134 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล จังหวัดสุโขทัย 0 1 3 1 4
135 เทศบาลตำบลทากาศ จังหวัดลำพูน 0 1 3 0 4
136 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จังหวัดเชียงราย 0 1 2 1 3
137 เทศบาลตำบลแม่คำ จังหวัดเชียงราย 0 1 1 2 2
138 เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 1 0 0 1
139 องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ จังหวัดตาก 0 1 0 0 1
140 เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน 0 1 0 0 1
141 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร 0 0 2 1 2
142 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 0 0 2 0 2
143 เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จังหวัดแพร่ 0 0 1 0 1
144 เทศบาลตำบลป่าซาง จังหวัดเชียงราย 0 0 1 0 1
145 เทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 1 0
146 เทศบาลตำบลแม่จะเรา จังหวัดตาก 0 0 0 0 0
147 เทศบาลตำบลหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร 0 0 0 0 0
รวม 609 692 659 114 1,960