ที่ เขตเทศบาล ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 35 6 2 0 43
2 เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 23 7 3 0 33
3 เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 19 7 7 0 33
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 18 7 6 0 31
5 เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 16 9 7 1 32
6 เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 16 9 4 0 29
7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 14 18 5 0 37
8 เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 14 7 5 0 26
9 เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 11 7 5 1 23
10 เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 9 8 7 1 24
11 เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 9 3 2 1 14
12 เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 9 5 1 21
13 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 7 7 7 0 21
14 เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 7 7 6 1 20
15 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 7 6 0 20
16 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 7 4 4 0 15
17 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 7 4 3 1 14
18 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 6 6 1 18
19 เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 6 4 2 0 12
20 เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 6 2 5 0 13
21 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 5 8 3 2 16
22 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 5 7 8 1 20
23 เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 5 6 5 0 16
24 เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 5 6 1 1 12
25 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 5 5 8 1 18
26 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 5 3 4 0 12
27 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 2 3 0 10
28 เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 4 6 5 0 15
29 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 4 5 4 0 13
30 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 4 4 8 1 16
31 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 4 4 3 0 11
32 เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 4 3 2 2 9
33 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 4 3 2 0 9
34 เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 4 2 2 0 8
35 เทศบาลตำบลแม่กุ จังหวัดตาก 4 1 3 1 8
36 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 4 1 1 0 6
37 เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ 4 0 1 0 5
38 เทศบาลตำบลบวกค้าง จังหวัดเชียงใหม่ 4 0 0 0 4
39 เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 3 12 4 0 19
40 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 3 7 3 0 13
41 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 3 6 5 0 14
42 เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 3 6 4 1 13
43 เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 3 5 2 1 10
44 เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 3 4 6 2 13
45 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 3 4 3 3 10
46 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย 3 3 3 0 9
47 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย 3 3 2 0 8
48 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 3 3 2 0 8
49 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 2 3 1 8
50 เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 3 1 1 0 5
51 เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน 3 0 0 0 3
52 เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 2 6 3 2 11
53 เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 6 3 0 11
54 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 2 5 4 3 11
55 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 2 5 1 2 8
56 เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2 4 2 1 8
57 เทศบาลตำบลแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 2 4 2 0 8
58 เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดสุโขทัย 2 4 1 1 7
59 เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 2 3 5 4 10
60 เทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร 2 3 3 2 8
61 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2 3 3 1 8
62 เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน 2 2 3 2 7
63 เทศบาลตำบลคลองยาง จังหวัดสุโขทัย 2 2 1 2 5
64 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 2 2 0 0 4
65 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง จังหวัดสุโขทัย 2 1 5 1 8
66 เทศบาลตำบลแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่ 2 1 0 1 3
67 เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย 2 0 3 0 5
68 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 2 0 1 0 3
69 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ 2 0 1 0 3
70 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1 11 7 1 19
71 เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 1 6 8 1 15
72 เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 5 4 2 10
73 เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 1 5 3 3 9
74 เทศบาลตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 5 2 1 8
75 เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 5 2 0 8
76 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 1 4 6 1 11
77 เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1 4 3 1 8
78 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย 1 4 3 0 8
79 เทศบาลตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์ 1 4 0 0 5
80 เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จังหวัดพะเยา 1 4 0 0 5
81 องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย 1 3 5 0 9
82 เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 3 4 1 8
83 เทศบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 1 3 4 1 8
84 องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น จังหวัดตาก 1 3 1 1 5
85 องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่ 1 3 1 1 5
86 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง จังหวัดลำปาง 1 3 0 0 4
87 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ 1 2 5 1 8
88 เทศบาลตำบลบ้านโตนด จังหวัดสุโขทัย 1 2 4 2 7
89 เทศบาลตำบลพบพระ จังหวัดตาก 1 2 4 0 7
90 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 2 4 0 7
91 เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา 1 2 3 1 6
92 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จังหวัดลำพูน 1 2 3 0 6
93 เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง 1 2 3 0 6
94 เทศบาลตำบลสันปูเลย จังหวัดเชียงใหม่ 1 2 3 0 6
95 เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน 1 2 1 1 4
96 เทศบาลตำบลป่าไผ่ จังหวัดลำพูน 1 2 1 1 4
97 เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 2 1 0 4
98 เทศบาลตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 2 0 0 3
99 เทศบาลตำบลแม่คือ จังหวัดเชียงใหม่ 1 2 0 0 3
100 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จังหวัดเชียงราย 1 2 0 0 3
101 เทศบาลตำบลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 2 0 0 3
102 เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 1 1 5 1 7
103 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย 1 1 4 1 6
104 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม่ 1 1 2 0 4
105 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จังหวัดแพร่ 1 1 2 0 4
106 เทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย 1 1 2 0 4
107 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จังหวัดเชียงราย 1 1 1 1 3
108 เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง 1 1 1 0 3
109 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 1 1 0 3
110 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว จังหวัดสุโขทัย 1 1 0 2 2
111 เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 1 1 0 0 2
112 เทศบาลตำบลจุน จังหวัดพะเยา 1 0 5 0 6
113 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย 1 0 3 1 4
114 เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 0 3 0 4
115 เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก จังหวัดเชียงใหม่ 1 0 2 0 3
116 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน จังหวัดสุโขทัย 1 0 1 1 2
117 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จังหวัดเชียงราย 1 0 1 0 2
118 เทศบาลตำบลป่าแมต จังหวัดแพร่ 1 0 1 0 2
119 เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 0 7 4 0 11
120 เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ 0 6 0 1 6
121 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 0 5 6 1 11
122 เทศบาลตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย 0 4 1 1 5
123 เทศบาลตำบลสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ 0 3 3 0 6
124 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข จังหวัดเชียงราย 0 3 1 1 4
125 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 0 2 3 2 5
126 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย 0 2 3 1 5
127 เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 0 2 2 5 4
128 เทศบาลตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์ 0 2 2 1 4
129 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ จังหวัดตาก 0 2 1 1 3
130 เทศบาลตำบลปง จังหวัดพะเยา 0 2 1 0 3
131 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 0 2 1 0 3
132 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย 0 2 0 0 2
133 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล จังหวัดสุโขทัย 0 1 3 1 4
134 เทศบาลตำบลทากาศ จังหวัดลำพูน 0 1 3 0 4
135 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จังหวัดเชียงราย 0 1 2 1 3
136 เทศบาลตำบลแม่คำ จังหวัดเชียงราย 0 1 1 2 2
137 องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ จังหวัดตาก 0 1 0 0 1
138 เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 1 0 0 1
139 เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน 0 1 0 0 1
140 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 0 0 3 0 3
141 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 0 0 2 0 2
142 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร 0 0 1 1 1
143 เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จังหวัดแพร่ 0 0 1 0 1
144 เทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 1 0
145 เทศบาลตำบลแม่จะเรา จังหวัดตาก 0 0 0 0 0
รวม 447 477 402 94 1,420