ที่ เขตเทศบาล ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 30 15 7 52 64 12 4 0 80
2 เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 7 5 9 21 25 19 10 2 54
3 เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 6 5 6 17 27 16 23 1 66
4 เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 5 0 6 11 26 23 7 2 56
5 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 1 0 5 8 11 10 1 29
6 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 3 3 2 8 16 14 9 2 39
7 เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 3 2 2 7 13 15 6 1 34
8 เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 3 1 2 6 9 5 6 0 20
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 2 8 4 14 23 15 16 0 54
10 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 2 4 1 7 11 14 17 0 42
11 เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 3 0 5 12 11 11 0 34
12 เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 2 2 2 6 12 10 11 2 33
13 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 2 1 0 3 6 11 9 0 26
14 เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 2 0 2 4 9 3 3 1 15
15 เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 0 1 3 10 11 10 1 31
16 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 2 0 0 2 4 2 0 0 6
17 เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 7 5 13 19 16 16 1 51
18 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1 2 3 6 17 24 18 1 59
19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 2 2 5 8 7 6 0 21
20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 2 1 4 7 5 4 0 16
21 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 1 2 1 4 5 10 12 2 27
22 เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 1 1 3 7 6 3 1 16
23 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย 1 1 1 3 5 3 2 0 10
24 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1 1 0 2 5 12 12 0 29
25 เทศบาลตำบลบวกค้าง จังหวัดเชียงใหม่ 1 1 0 2 4 0 0 0 4
26 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 1 1 0 2 2 2 8 0 12
27 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1 0 2 3 10 13 21 1 44
28 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 0 2 3 9 11 17 0 37
29 เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 0 0 1 5 8 4 1 17
30 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 1 0 0 1 3 3 2 0 8
31 เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 0 0 1 1 5 3 0 9
32 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม่ 1 0 0 1 1 2 2 0 5
33 เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 0 7 7 14 30 16 11 0 57
34 เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 0 4 3 7 15 17 11 1 43
35 เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 0 1 2 3 5 17 12 0 34
36 เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 0 1 1 2 4 4 3 2 11
37 เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 0 1 1 2 4 4 3 0 11
38 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 0 1 1 2 4 3 2 0 9
39 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 0 1 0 1 8 7 5 0 20
40 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 0 1 0 1 3 10 7 0 20
41 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 0 1 0 1 3 0 1 0 4
42 เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 0 1 0 1 2 3 5 4 10
43 เทศบาลตำบลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
44 เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 0 1 0 1 1 5 4 3 10
45 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ 0 1 0 1 1 2 8 1 11
46 เทศบาลตำบลพบพระ จังหวัดตาก 0 1 0 1 1 2 6 0 9
47 เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 0 0 2 2 5 7 5 1 17
48 เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 0 0 2 2 3 11 4 0 18
49 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 0 0 1 1 6 9 3 2 18
50 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 0 0 1 1 5 2 8 1 15
51 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 0 0 1 1 4 4 3 0 11
52 เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ 0 0 1 1 4 1 2 0 7
53 เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 0 0 1 1 3 7 3 2 13
54 เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 0 0 1 1 3 4 8 3 15
55 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย 0 0 1 1 3 4 4 0 11
56 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 0 0 1 1 3 4 3 3 10
57 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 0 0 1 1 2 5 4 4 11
58 เทศบาลตำบลคลองยาง จังหวัดสุโขทัย 0 0 1 1 2 2 1 2 5
59 เทศบาลตำบลป่าไผ่ จังหวัดลำพูน 0 0 1 1 2 2 1 1 5
60 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 6 6 20 2 32
61 เทศบาลตำบลแม่กุ จังหวัดตาก 0 0 0 0 5 1 4 1 10
62 เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 0 0 0 0 4 8 10 0 22
63 เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 3 7 4 2 14
64 เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 3 3 10 1 16
65 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 3 3 3 1 9
66 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 3 2 6 1 11
67 เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 0 0 0 0 3 2 3 0 8
68 เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 3 0 0 1 3
69 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 2 5 8 1 15
70 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 2 5 3 2 10
71 เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 2 4 2 1 8
72 เทศบาลตำบลแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 2 4 2 0 8
73 เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 2 4 1 1 7
74 เทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร 0 0 0 0 2 3 3 2 8
75 เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 2 3 1 1 6
76 เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 2 2 4 3 8
77 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
78 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 2 1 5 1 8
79 เทศบาลตำบลแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
80 เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 2 0 4 0 6
81 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 0 0 0 0 1 11 7 1 19
82 เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 1 7 14 1 22
83 เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 1 7 0 1 8
84 เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 5 5 1 11
85 เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 1 5 4 2 10
86 เทศบาลตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง 0 0 0 0 1 5 3 1 9
87 เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 4 3 1 8
88 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 1 4 3 0 8
89 องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 4 1 1 6
90 เทศบาลตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
91 เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จังหวัดพะเยา 0 0 0 0 1 4 0 0 5
92 เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา 0 0 0 0 1 3 6 1 10
93 องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 1 3 5 0 9
94 เทศบาลตำบลบ้านโตนด จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 1 3 4 2 8
95 เทศบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 0 0 0 0 1 3 4 1 8
96 องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น จังหวัดตาก 0 0 0 0 1 3 1 1 5
97 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง จังหวัดลำปาง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
98 เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 0 0 0 0 1 2 7 0 10
99 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 0 0 0 0 1 2 4 0 7
100 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 1 2 3 2 6
101 เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง 0 0 0 0 1 2 3 0 6
102 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 1 2 3 0 6
103 เทศบาลตำบลสันปูเลย จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 2 3 0 6
104 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
105 เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
106 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
107 เทศบาลตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
108 เทศบาลตำบลแม่คือ จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
109 เทศบาลตำบลจุน จังหวัดพะเยา 0 0 0 0 1 1 5 0 7
110 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 1 1 4 1 6
111 เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง 0 0 0 0 1 1 3 1 5
112 เทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 1 1 2 0 4
113 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 1 1 1 1 3
114 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
115 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 1 1 0 2 2
116 เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 1 0 3 1 4
118 เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
119 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 1 0 2 0 3
120 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
121 เทศบาลตำบลป่าแมต จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
122 เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0 7 7 0 14
123 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 0 0 0 0 0 6 6 1 12
124 เทศบาลตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 0 4 1 2 5
125 เทศบาลตำบลสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 3 4 0 7
126 เทศบาลตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0 3 2 1 5
127 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 0 3 1 1 4
128 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 0 2 3 1 5
129 เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 0 2 2 5 4
130 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ จังหวัดตาก 0 0 0 0 0 2 1 1 3
131 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
132 เทศบาลตำบลปง จังหวัดพะเยา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
133 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
134 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 0 1 3 1 4
135 เทศบาลตำบลทากาศ จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 0 1 3 0 4
136 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 0 1 2 1 3
137 เทศบาลตำบลแม่คำ จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 0 1 1 2 2
138 องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ จังหวัดตาก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร 0 0 0 0 0 0 2 1 2
142 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
143 เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
144 เทศบาลตำบลป่าซาง จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
145 เทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
146 เทศบาลตำบลแม่จะเรา จังหวัดตาก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 เทศบาลตำบลหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 93 93 92 278 609 692 659 114 1,960