ที่ เขตเทศบาล ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 15 7 2 24 35 6 2 0 43
2 เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 6 4 3 13 19 7 7 0 33
3 เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 5 3 2 10 16 9 7 1 32
4 เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 3 2 1 6 11 7 5 1 23
5 เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 2 2 2 6 9 8 7 1 24
6 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 1 0 3 6 6 6 1 18
7 เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 2 0 2 4 9 3 2 1 14
8 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 0 1 3 7 4 3 1 14
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1 6 3 10 18 7 6 0 31
10 เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 4 4 9 14 7 5 0 26
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1 1 3 5 14 18 5 0 37
12 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 1 1 1 3 7 7 7 0 21
13 เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 1 1 3 6 4 2 0 12
14 เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 1 0 2 5 6 5 0 16
15 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 1 1 0 2 4 4 8 1 16
16 เทศบาลตำบลบวกค้าง จังหวัดเชียงใหม่ 1 1 0 2 4 0 0 0 4
17 เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 0 3 4 16 9 4 0 29
18 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 0 2 3 7 7 6 0 20
19 เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 0 2 3 6 2 5 0 13
20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1 0 1 2 5 7 8 1 20
21 เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 0 0 1 7 9 5 1 21
22 เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 0 0 1 5 6 1 1 12
23 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย 1 0 0 1 3 3 2 0 8
24 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 1 0 0 1 3 3 2 0 8
25 เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 0 0 1 1 5 2 0 8
26 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม่ 1 0 0 1 1 1 2 0 4
27 เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 0 6 2 8 23 7 3 0 33
28 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 0 2 1 3 5 3 4 0 12
29 เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 0 1 2 3 7 7 6 1 20
30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 0 1 1 2 4 4 3 0 11
31 เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 0 1 1 2 4 3 2 2 9
32 เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 0 1 1 2 4 2 2 0 8
33 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 0 1 1 2 4 1 1 0 6
34 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 0 1 0 1 7 4 4 0 15
35 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 0 1 0 1 4 5 4 0 13
36 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 0 1 0 1 3 6 5 0 14
37 เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 0 1 0 1 2 3 5 4 10
38 เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 0 1 0 1 1 5 3 3 9
39 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ 0 1 0 1 1 2 5 1 8
40 เทศบาลตำบลพบพระ จังหวัดตาก 0 1 0 1 1 2 4 0 7
41 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 0 0 1 1 5 8 3 2 16
42 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 0 0 1 1 5 2 3 0 10
43 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 0 0 1 1 4 3 2 0 9
44 เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ 0 0 1 1 4 0 1 0 5
45 เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 0 0 1 1 3 12 4 0 19
46 เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 0 0 1 1 3 5 2 1 10
47 เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 0 0 1 1 3 4 6 2 13
48 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 0 0 1 1 3 4 3 3 10
49 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย 0 0 1 1 3 3 3 0 9
50 เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 0 0 1 1 2 6 3 0 11
51 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 0 0 1 1 2 5 4 3 11
52 เทศบาลตำบลคลองยาง จังหวัดสุโขทัย 0 0 1 1 2 2 1 2 5
53 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 5 5 8 1 18
54 เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 0 0 0 0 4 6 5 0 15
55 เทศบาลตำบลแม่กุ จังหวัดตาก 0 0 0 0 4 1 3 1 8
56 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 3 7 3 0 13
57 เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 3 6 4 1 13
58 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 3 2 3 1 8
59 เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 0 0 0 0 3 1 1 0 5
60 เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
61 เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 2 6 3 2 11
62 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 2 5 1 2 8
63 เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 2 4 2 1 8
64 เทศบาลตำบลแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 2 4 2 0 8
65 เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 2 4 1 1 7
66 เทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร 0 0 0 0 2 3 3 2 8
67 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 2 3 3 1 8
68 เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 2 2 3 2 7
69 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
70 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 2 1 5 1 8
71 เทศบาลตำบลแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
72 เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 2 0 3 0 5
73 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
74 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
75 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 0 0 0 0 1 11 7 1 19
76 เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 1 6 8 1 15
77 เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 1 5 4 2 10
78 เทศบาลตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง 0 0 0 0 1 5 2 1 8
79 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 1 4 6 1 11
80 เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 4 3 1 8
81 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 1 4 3 0 8
82 เทศบาลตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
83 เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จังหวัดพะเยา 0 0 0 0 1 4 0 0 5
84 องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 1 3 5 0 9
85 เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 3 4 1 8
86 เทศบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 0 0 0 0 1 3 4 1 8
87 องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น จังหวัดตาก 0 0 0 0 1 3 1 1 5
88 องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 3 1 1 5
89 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง จังหวัดลำปาง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
90 เทศบาลตำบลบ้านโตนด จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 1 2 4 2 7
91 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 0 0 0 0 1 2 4 0 7
92 เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา 0 0 0 0 1 2 3 1 6
93 เทศบาลตำบลสันปูเลย จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 2 3 0 6
94 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 1 2 3 0 6
95 เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง 0 0 0 0 1 2 3 0 6
96 เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 1 2 1 1 4
97 เทศบาลตำบลป่าไผ่ จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 1 2 1 1 4
98 เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
99 เทศบาลตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
100 เทศบาลตำบลแม่คือ จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
101 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
102 เทศบาลตำบลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
103 เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 1 1 5 1 7
104 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 1 1 4 1 6
105 เทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 1 1 2 0 4
106 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
107 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 1 1 1 1 3
108 เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
109 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
110 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 1 1 0 2 2
111 เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
112 เทศบาลตำบลจุน จังหวัดพะเยา 0 0 0 0 1 0 5 0 6
113 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 1 0 3 1 4
114 เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 3 0 4
115 เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
116 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
117 เทศบาลตำบลป่าแมต จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
118 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
119 เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0 7 4 0 11
120 เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0 6 0 1 6
121 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 0 0 0 0 0 5 6 1 11
122 เทศบาลตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 0 4 1 1 5
123 เทศบาลตำบลสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 3 3 0 6
124 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 0 3 1 1 4
125 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 0 2 3 2 5
126 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 0 2 3 1 5
127 เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 0 2 2 5 4
128 เทศบาลตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0 2 2 1 4
129 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ จังหวัดตาก 0 0 0 0 0 2 1 1 3
130 เทศบาลตำบลปง จังหวัดพะเยา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
131 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
132 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
133 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 0 1 3 1 4
134 เทศบาลตำบลทากาศ จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 0 1 3 0 4
135 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 0 1 2 1 3
136 เทศบาลตำบลแม่คำ จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 0 1 1 2 2
137 องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ จังหวัดตาก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 0 0 0 0 0 0 3 0 3
141 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
142 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร 0 0 0 0 0 0 1 1 1
143 เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
144 เทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
145 เทศบาลตำบลแม่จะเรา จังหวัดตาก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 55 55 54 164 447 477 402 94 1,326