อนุบาล1-3
เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมทอง เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 83 ทอง 4
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนมูล องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 80 ทอง 5
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 77 เงิน 6
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน 76 เงิน 7
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่อนศรีสมบุรณาราม เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย 76 เงิน 7
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 76 เงิน 7
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จังหวัดลำพูน 74 เงิน 10
11 ศูนย์พัฒนาเด็กถ้ำมงคล เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จังหวัดพะเยา 70 เงิน 11
12 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 70 เงิน 11
13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 70 เงิน 11
14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จังหวัดแพร่ 70 เงิน 11
15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 70 เงิน 11
16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 70 เงิน 11
17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเปา เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 60 ทองแดง 17
18 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฮ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 60 ทองแดง 17
19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมี เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย 60 ทองแดง 17
20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จังหวัดเชียงราย 60 ทองแดง 17
21 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลจุน เทศบาลตำบลจุน จังหวัดพะเยา 60 ทองแดง 17
22 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทากาศ เทศบาลตำบลทากาศ จังหวัดลำพูน 60 ทองแดง 17
23 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 60 ทองแดง 17
24 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 60 ทองแดง 17
25 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย 60 ทองแดง 17
26 ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าขุย เทศบาลตำบลสันปูเลย จังหวัดเชียงใหม่ 60 ทองแดง 17
27 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย 60 ทองแดง 17
28 บ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 60 ทองแดง 17
29 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จังหวัดแพร่ 60 ทองแดง 17
30 อนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้(ชุมชนบ้านหัวฝาย) เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 60 ทองแดง 17
31 ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ 1 เข้าร่วม 31
32 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำดิบชมภู เทศบาลตำบลป่าไผ่ จังหวัดลำพูน 1 เข้าร่วม 31
33 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข จังหวัดเชียงราย 1 เข้าร่วม 31
34 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่ 1 เข้าร่วม 31
35 อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 เข้าร่วม 31
36 เทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 1 เข้าร่วม 31

โครงงาน
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 88.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 85.667 ทอง 4
5 เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 78 เงิน 5
6 เทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 76.667 เงิน 6
7 บางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 76.333 เงิน 7
8 อนุบาลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ 74.667 เงิน 8
9 ชากังราววิทยา(อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 73.667 เงิน 9
10 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 73.333 เงิน 10
11 สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 73 เงิน 11
12 เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 68.667 ทองแดง 12
13 ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 68.333 ทองแดง 13
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 68.333 ทองแดง 13
15 ตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 66.333 ทองแดง 15
16 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 66 ทองแดง 16
17 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 66 ทองแดง 16
18 เทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 65.667 ทองแดง 18
19 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 65.333 ทองแดง 19
20 วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 65 ทองแดง 20
21 อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 65 ทองแดง 20
22 เทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 65 ทองแดง 20
23 เทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 64.667 ทองแดง 23
24 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 64.667 ทองแดง 23
25 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 64.333 ทองแดง 25
26 เทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 64.333 ทองแดง 25
27 เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 64.333 ทองแดง 25
28 เทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 64 ทองแดง 28
29 เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 63.667 ทองแดง 29
30 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย - -
31 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก - -

ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 98.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 93.666 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยเป้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 86.333 ทอง 4
5 เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 86.333 ทอง 4
6 เทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 86.33 ทอง 6
7 เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 86.33 ทอง 6
8 เทศบาลทุ่งหัวช้าง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 86.33 ทอง 6
9 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 84.333 ทอง 9
10 เทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 84.333 ทอง 9
11 เทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 84.33 ทอง 11
12 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 84.33 ทอง 11
13 เทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร 82 ทอง 13
14 เทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ จังหวัดตาก 82 ทอง 13
15 ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 77 เงิน 15
16 บ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย 77 เงิน 15
17 บ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 77 เงิน 15
18 สันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่ 77 เงิน 15
19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 77 เงิน 15
20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 77 เงิน 15
21 อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดสุโขทัย 77 เงิน 15
22 เทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 77 เงิน 15
23 เทศบาลบ้านสวน(ครองประชานุกูล) เทศบาลตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย 77 เงิน 15
24 เทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 77 เงิน 15
25 เทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 77 เงิน 15
26 เทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 77 เงิน 15
27 เทศบาลวัดไทรเหนือ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 77 เงิน 15
28 เทศบาล๑บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง 77 เงิน 15
29 ตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ จังหวัดตาก 74.67 เงิน 29
30 บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย 74.67 เงิน 29
31 บ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 74.67 เงิน 29
32 บ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ 74.67 เงิน 29
33 บ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 74.67 เงิน 29
34 วอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 74.67 เงิน 29
35 อนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ 74.67 เงิน 29
36 เทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 74.67 เงิน 29
37 เทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา 74.67 เงิน 29
38 เทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 74.67 เงิน 29
39 เทศบาลวัดดอนเปา เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 74.67 เงิน 29
40 เทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 74.67 เงิน 29
41 เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 74.67 เงิน 29
42 เทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 74.67 เงิน 29
43 เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 74.67 เงิน 29
44 เทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 74.666 เงิน 44
45 เทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 74.666 เงิน 44
46 เทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 74.666 เงิน 44
47 เทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 74.666 เงิน 44
48 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 74.666 เงิน 44
49 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 74.666 เงิน 44
50 เทศบาลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย 74.666 เงิน 44
51 ร่วมจิตวิเทศศึกษา เทศบาลตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์ 71 เงิน 51
52 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 71 เงิน 51
53 อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 71 เงิน 51
54 เทศบาล 1 ไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 71 เงิน 51
55 เทศบาล 5 (วัดพันปี) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 71 เงิน 51
56 เทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง 71 เงิน 51
57 วัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย 67 ทองแดง 57
58 วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 67 ทองแดง 57
59 เทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 67 ทองแดง 57
60 เทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 67 ทองแดง 57
61 เทศบาล2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 67 ทองแดง 57
62 เทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 67 ทองแดง 57
63 เทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 67 ทองแดง 57
64 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จังหวัดเชียงราย 62.333 ทองแดง 64
65 บ้านกมลราษฎร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล จังหวัดสุโขทัย 62.33 ทองแดง 65
66 บ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง จังหวัดสุโขทัย 62.33 ทองแดง 65
67 วัดดุสิดาราม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย 62.33 ทองแดง 65
68 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 62.33 ทองแดง 65
69 เทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 62.33 ทองแดง 65
70 บ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ - -
71 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย - -
72 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร - -
73 เทศบาลตำบลบ้านธิ เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน - -
74 เทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน - -

โครงงาน
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 97.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 83.67 ทอง 4
5 เทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 83.33 ทอง 5
6 เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 82 ทอง 6
7 บ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 81.33 ทอง 7
8 เทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 81.33 ทอง 7
9 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 80.67 ทอง 9
10 เทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 80 ทอง 10
11 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 78 เงิน 11
12 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 78 เงิน 11
13 เทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 77.33 เงิน 13
14 จุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 77 เงิน 14
15 เทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 77 เงิน 14
16 เทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 77 เงิน 14
17 เทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 76.33 เงิน 17
18 บ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 76 เงิน 18
19 เทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 75.33 เงิน 19
20 เทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 73.67 เงิน 20
21 เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 73.67 เงิน 20
22 เทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 73 เงิน 22
23 เทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา 72.67 เงิน 23
24 ดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 72.33 เงิน 24
25 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 71 เงิน 25
26 อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 70.67 เงิน 26
27 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 70 เงิน 27
28 บ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ 68 ทองแดง 28
29 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 67 ทองแดง 29
30 อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ จังหวัดตาก 66 ทองแดง 30
31 เทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 63.67 ทองแดง 31
32 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 60 ทองแดง 32
33 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร 60 ทองแดง 32
34 เทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 60 ทองแดง 32
35 เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 60 ทองแดง 32
36 เทศบาลตำบลบ้านธิ เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน 60 ทองแดง 32
37 เทศบาลเมืองหนองปลิง(ทำนองอุปถัมภ์) เทศบาลตำบลหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร - -

โครงงาน
โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 78 เงิน 4
5 เทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 74.67 เงิน 5
6 จุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 74.33 เงิน 6
7 เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 74.33 เงิน 6
8 เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 74.33 เงิน 6
9 เทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 70 เงิน 9
10 เทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 69.5 ทองแดง 10
11 ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 68.33 ทองแดง 11
12 เทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 68.33 ทองแดง 11
13 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 68.33 ทองแดง 11
14 เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 67.67 ทองแดง 14
15 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 67.33 ทองแดง 15
16 วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 66.67 ทองแดง 16
17 อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 66.67 ทองแดง 16
18 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 65.67 ทองแดง 18
19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 64.67 ทองแดง 19
20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 63.33 ทองแดง 20
21 เทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 62 ทองแดง 21
22 บ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ 60.67 ทองแดง 22
23 เทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 60.67 ทองแดง 22
24 เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 60.67 ทองแดง 22
25 บ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 60 ทองแดง 25
26 บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย - -

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 98 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 6 (วัดป่ารวก) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดุสิดาราม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 92 ทอง 4
5 เทศบาลวัดท้ายตลาด เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 91 ทอง 5
6 เทศบาล 5 (วัดพันปี) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 87 ทอง 6
7 ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 86 ทอง 7
8 วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 86 ทอง 7
9 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 86 ทอง 7
10 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 86 ทอง 7
11 เทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ จังหวัดตาก 85 ทอง 11
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 83 ทอง 12
13 เทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน 83 ทอง 12
14 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 83 ทอง 12
15 เทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 83 ทอง 12
16 เทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 82 ทอง 16
17 เทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 82 ทอง 16
18 บ้านห้วยเป้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 81 ทอง 18
19 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 81 ทอง 18
20 ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 80 ทอง 20
21 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย - -

ภาษาต่างประเทศ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลวัดสุคตวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 83 ทอง 4
5 เทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 82 ทอง 5
6 เทศบาลวัดเชียงยืน เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 78 เงิน 6
7 เทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 77 เงิน 7
8 เทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 74 เงิน 8
9 จุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 73 เงิน 9
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 73 เงิน 9
11 เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 73 เงิน 9
12 เทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 72 เงิน 12
13 เทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 71 เงิน 13
14 บ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 70 เงิน 14
15 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 70 เงิน 14
16 บ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 68 ทองแดง 16
17 เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 68 ทองแดง 16
18 เทศบาล 1 ไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 67 ทองแดง 18
19 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 67 ทองแดง 18
20 เทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 67 ทองแดง 18
21 เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 66 ทองแดง 21
22 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 66 ทองแดง 21
23 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย 65 ทองแดง 23
24 เทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 63 ทองแดง 24
25 ดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 62 ทองแดง 25
26 เทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 59 ชมเชย 26
27 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 54 ชมเชย 27
28 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 47 เข้าร่วม 28
29 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 44 เข้าร่วม 29
30 เทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 41 เข้าร่วม 30
31 เทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 31 เข้าร่วม 31

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดลายมิตรภาพที่๘๐ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย 83 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 80 ทอง 4
5 เทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 77 เงิน 5
6 บ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 74 เงิน 6
7 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 74 เงิน 6
8 สันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่ 73 เงิน 8
9 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 73 เงิน 8
10 เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 73 เงิน 8
11 เทศบาลวัดเกตการาม เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 73 เงิน 8
12 เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 72 เงิน 12
13 เทศบาลบ้านสวน(ครองประชานุกูล) เทศบาลตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย 71 เงิน 13
14 เทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 71 เงิน 13
15 ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 70 เงิน 15
16 บ้านห้วยเป้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 70 เงิน 15
17 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 70 เงิน 15
18 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 70 เงิน 15
19 บ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ 69 ทองแดง 19
20 บ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 69 ทองแดง 19
21 เทศบาล 6 (วัดป่ารวก) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 69 ทองแดง 19
22 เทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 69 ทองแดง 19
23 บ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 68 ทองแดง 23
24 เทศบาล 2 (คลองระนง) เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 68 ทองแดง 23
25 เทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 68 ทองแดง 23
26 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 68 ทองแดง 23
27 บ้านกมลราษฎร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล จังหวัดสุโขทัย 67 ทองแดง 27
28 บ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง จังหวัดสุโขทัย 67 ทองแดง 27
29 วัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 67 ทองแดง 27
30 เทศบาลจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 67 ทองแดง 27
31 เทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ 67 ทองแดง 27
32 เทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา 66 ทองแดง 32
33 เทศบาลลานกระบือ เทศบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 66 ทองแดง 32
34 เทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 66 ทองแดง 32
35 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 65 ทองแดง 35
36 ร่วมจิตวิเทศศึกษา เทศบาลตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์ 64 ทองแดง 36
37 เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 64 ทองแดง 36
38 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น จังหวัดตาก 63 ทองแดง 38
39 วอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 63 ทองแดง 38
40 เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 63 ทองแดง 38
41 เทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 61 ทองแดง 41
42 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 61 ทองแดง 41
43 บ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 60 ทองแดง 43
44 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 60 ทองแดง 43
45 เทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 60 ทองแดง 43
46 เทศบาลตำบลบ้านธิ เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน 60 ทองแดง 43
47 เทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 58 ชมเชย 47
48 เทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 58 ชมเชย 47
49 เทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 56 ชมเชย 49
50 เทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54 ชมเชย 50
51 บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย - -
52 เทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย - -
53 เทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน - -

ภาษาไทย
คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 94 ทอง 4
5 บ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว จังหวัดสุโขทัย 93 ทอง 5
6 เทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 90 ทอง 6
7 เทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 88 ทอง 7
8 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 87 ทอง 8
9 เทศบาล 3 ศรีทรายมูล เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 86 ทอง 9
10 เทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ จังหวัดตาก 85 ทอง 10
11 อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ จังหวัดตาก 79 เงิน 11
12 เทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 79 เงิน 11
13 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 78 เงิน 13
14 อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 78 เงิน 13
15 เทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 78 เงิน 13
16 เทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 78 เงิน 13
17 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 78 เงิน 13
18 เทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 78 เงิน 13
19 ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 77 เงิน 19
20 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 77 เงิน 19
21 เทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ 77 เงิน 19
22 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 77 เงิน 19
23 เทศบาลวัดดอนเปา เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 76 เงิน 23
24 เทศบาลลานกระบือ เทศบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 75 เงิน 24
25 เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์ 75 เงิน 24
26 บ้านป่าแป๋ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 74 เงิน 26
27 เทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 74 เงิน 26
28 วัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 72 เงิน 28
29 อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดสุโขทัย 72 เงิน 28
30 วัดดุสิดาราม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย 70 เงิน 30
31 เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 70 เงิน 30
32 เทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 69 ทองแดง 32
33 บ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 68 ทองแดง 33
34 เทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 68 ทองแดง 33
35 เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล) เทศบาลตำบลแม่คำ จังหวัดเชียงราย 68 ทองแดง 33
36 เทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 67 ทองแดง 36
37 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 67 ทองแดง 36
38 เทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 67 ทองแดง 36
39 บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย 65 ทองแดง 39
40 วอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 65 ทองแดง 39
41 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จังหวัดเชียงราย 65 ทองแดง 39
42 เทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 65 ทองแดง 39
43 เทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 65 ทองแดง 39
44 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 64 ทองแดง 44
45 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 64 ทองแดง 44
46 เทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 64 ทองแดง 44
47 เทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 64 ทองแดง 44
48 เทศบาลบ้านสวน(ครองประชานุกูล) เทศบาลตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย 64 ทองแดง 44
49 เทศบาลสันป่ายางหน่อม เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 64 ทองแดง 44
50 บ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ 63 ทองแดง 50
51 บ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 63 ทองแดง 50
52 เทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร 63 ทองแดง 50
53 เทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 63 ทองแดง 50
54 เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 63 ทองแดง 50
55 เทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 63 ทองแดง 50
56 เทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 61 ทองแดง 56
57 เทศบาล 5 (วัดพันปี) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 61 ทองแดง 56
58 เทศบาล๑บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง 61 ทองแดง 56
59 ตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ จังหวัดตาก 60 ทองแดง 59
60 บ้านกมลราษฎร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล จังหวัดสุโขทัย 60 ทองแดง 59
61 บ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง จังหวัดสุโขทัย 60 ทองแดง 59
62 เทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 60 ทองแดง 59
63 เทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา 60 ทองแดง 59
64 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม่ 60 ทองแดง 59
65 เทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน 60 ทองแดง 59
66 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย 60 ทองแดง 59
67 เทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 60 ทองแดง 59
68 สันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่ 59 ชมเชย 68
69 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 59 ชมเชย 68
70 เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 59 ชมเชย 68
71 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น จังหวัดตาก 58 ชมเชย 71
72 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร 58 ชมเชย 71
73 เทศบาล 1 ไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 58 ชมเชย 71
74 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จังหวัดเชียงราย 57 ชมเชย 74
75 เทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 57 ชมเชย 74
76 บ้านห้วยเป้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 56 ชมเชย 76
77 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 56 ชมเชย 76
78 ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 50 ชมเชย 78
79 บ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย 50 ชมเชย 78
80 ร่วมจิตวิเทศศึกษา เทศบาลตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์ 50 ชมเชย 78
81 วัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย 50 ชมเชย 78
82 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 50 ชมเชย 78
83 บ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง จังหวัดสุโขทัย 48 เข้าร่วม 83
84 เทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 48 เข้าร่วม 83
85 เทศบาลตำบลบ้านธิ เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน 48 เข้าร่วม 83
86 เทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ - -
87 เทศบาลเวียงฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ - -

ภาษาไทย
คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 3 ศรีทรายมูล เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 96 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 89 ทอง 4
5 บ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 87 ทอง 5
6 อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดสุโขทัย 85 ทอง 6
7 เทศบาลวัดไผ่ล้อม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 84 ทอง 7
8 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 83 ทอง 8
9 เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 81 ทอง 9
10 เทศบาล 6 (วัดป่ารวก) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 80 ทอง 10
11 เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์ 79 เงิน 11
12 เทศบาลวัดกู่คำ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 78 เงิน 12
13 บ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 77 เงิน 13
14 อนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ 77 เงิน 13
15 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม่ 77 เงิน 13
16 ดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 76 เงิน 16
17 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 76 เงิน 16
18 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 75 เงิน 18
19 เทศบาล๑บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง 75 เงิน 18
20 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 74 เงิน 20
21 เทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 74 เงิน 20
22 ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 72 เงิน 22
23 เทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 72 เงิน 22
24 วัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 70 เงิน 24
25 เทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 69 ทองแดง 25
26 อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ จังหวัดตาก 68 ทองแดง 26
27 เทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 68 ทองแดง 26
28 เทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 68 ทองแดง 26
29 วัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย 66 ทองแดง 29
30 เทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 66 ทองแดง 29
31 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 65 ทองแดง 31
32 บ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย 61 ทองแดง 32
33 อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 61 ทองแดง 32
34 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 59 ชมเชย 34
35 เทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 59 ชมเชย 34
36 เทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 59 ชมเชย 34
37 บ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ 58 ชมเชย 37
38 เทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 58 ชมเชย 37
39 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58 ชมเชย 37
40 สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 57 ชมเชย 40
41 เทศบาลทุ่งหัวช้าง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 57 ชมเชย 40
42 เทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 56 ชมเชย 42
43 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 55 ชมเชย 43
44 เทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ 54 ชมเชย 44
45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 50 ชมเชย 45
46 บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย 49 เข้าร่วม 46
47 เทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 49 เข้าร่วม 46
48 บ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 48 เข้าร่วม 48
49 เทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ จังหวัดตาก 48 เข้าร่วม 48
50 สันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่ 47 เข้าร่วม 50
51 ตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ จังหวัดตาก 46 เข้าร่วม 51
52 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 46 เข้าร่วม 51
53 บ้านกมลราษฎร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล จังหวัดสุโขทัย 45 เข้าร่วม 53
54 เทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน 45 เข้าร่วม 53
55 บ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง จังหวัดสุโขทัย 44 เข้าร่วม 55
56 บ้านห้วยเป้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 44 เข้าร่วม 55
57 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จังหวัดเชียงราย 44 เข้าร่วม 55
58 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จังหวัดเชียงราย 44 เข้าร่วม 55
59 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน จังหวัดสุโขทัย 44 เข้าร่วม 55
60 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร 43 เข้าร่วม 60
61 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 43 เข้าร่วม 60
62 เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 43 เข้าร่วม 60
63 เทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 42 เข้าร่วม 63
64 วอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 41 เข้าร่วม 64
65 เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 41 เข้าร่วม 64
66 เทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 41 เข้าร่วม 64
67 เทศบาล 1 ไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 41 เข้าร่วม 64
68 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 41 เข้าร่วม 64
69 เทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 41 เข้าร่วม 64
70 เทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา 41 เข้าร่วม 64
71 เทศบาลตำบลบ้านธิ เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน 41 เข้าร่วม 64
72 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย 41 เข้าร่วม 64
73 เทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 41 เข้าร่วม 64
74 เทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 40 เข้าร่วม 74
75 เทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 40 เข้าร่วม 74
76 เทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร 40 เข้าร่วม 74
77 เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล) เทศบาลตำบลแม่คำ จังหวัดเชียงราย 40 เข้าร่วม 74
78 เทศบาลบ้านสวน(ครองประชานุกูล) เทศบาลตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย 40 เข้าร่วม 74
79 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น จังหวัดตาก 39 เข้าร่วม 79
80 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 38 เข้าร่วม 80
81 เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 38 เข้าร่วม 80
82 ร่วมจิตวิเทศศึกษา เทศบาลตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์ 37 เข้าร่วม 82
83 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 37 เข้าร่วม 82
84 บ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว จังหวัดสุโขทัย 35 เข้าร่วม 84
85 เทศบาลลานกระบือ เทศบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 35 เข้าร่วม 84
86 เทศบาลวัดดอนเปา เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 35 เข้าร่วม 84
87 เทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน - -

ภาษาไทย
กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 88 ทอง 4
5 เทศบาล2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 85 ทอง 5
6 เทศบาลวัดเกตการาม เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 84 ทอง 6
7 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 83 ทอง 7
8 วัดลายมิตรภาพที่๘๐ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย 82 ทอง 8
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 82 ทอง 8
10 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จังหวัดเชียงราย 82 ทอง 8
11 เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 82 ทอง 8
12 เทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 82 ทอง 8
13 เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 81 ทอง 13
14 บ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 80 ทอง 14
15 เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 80 ทอง 14
16 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 80 ทอง 14
17 เทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 79 เงิน 17
18 เทศบาล 5 (วัดพันปี) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 79 เงิน 17
19 เทศบาลตำบลบ้านธิ เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน 78 เงิน 19
20 เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 78 เงิน 19
21 เทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 78 เงิน 19
22 ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 77 เงิน 22
23 อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เทศบาลตำบลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 77 เงิน 22
24 เทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ จังหวัดตาก 77 เงิน 22
25 เทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 76 เงิน 25
26 บ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ 75 เงิน 26
27 เทศบาล๑บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง 75 เงิน 26
28 อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดสุโขทัย 74 เงิน 28
29 เทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 74 เงิน 28
30 บ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 72 เงิน 30
31 เทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 72 เงิน 30
32 เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์ 70 เงิน 32
33 ดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 69 ทองแดง 33
34 บ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 68 ทองแดง 34
35 วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 68 ทองแดง 34
36 เทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 68 ทองแดง 34
37 เทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 68 ทองแดง 34
38 เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 68 ทองแดง 34
39 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 67 ทองแดง 39
40 เทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 67 ทองแดง 39
41 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 66 ทองแดง 41
42 บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย 65 ทองแดง 42
43 อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ จังหวัดตาก 65 ทองแดง 42
44 เทศบาลวัดดอนเปา เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 65 ทองแดง 42
45 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 65 ทองแดง 42
46 สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 64 ทองแดง 46
47 บ้านห้วยเป้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 63 ทองแดง 47
48 เทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 63 ทองแดง 47
49 เทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร 60 ทองแดง 49
50 เทศบาลลานกระบือ เทศบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 60 ทองแดง 49
51 เทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 59 ชมเชย 51
52 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย 58 ชมเชย 52
53 เทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 55 ชมเชย 53
54 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 49 เข้าร่วม 54
55 เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล) เทศบาลตำบลแม่คำ จังหวัดเชียงราย 49 เข้าร่วม 54
56 เทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 39 เข้าร่วม 56
57 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 4 เข้าร่วม 57
58 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 4 เข้าร่วม 57
59 เทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 4 เข้าร่วม 57
60 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย - -
61 เทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย - -

ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 97.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 86.66 ทอง 4
5 เทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 86.66 ทอง 4
6 เทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 86.66 ทอง 4
7 เทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 86.66 ทอง 4
8 เทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ จังหวัดตาก 86.66 ทอง 4
9 เทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 86.66 ทอง 4
10 เทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 86.66 ทอง 4
11 บ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 86.33 ทอง 11
12 วัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 86.33 ทอง 11
13 วัดลายมิตรภาพที่๘๐ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย 86.33 ทอง 11
14 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 86.33 ทอง 11
15 เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 86.33 ทอง 11
16 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 86.33 ทอง 11
17 เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 86 ทอง 17
18 เทศบาล2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 86 ทอง 17
19 เทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 86 ทอง 17
20 เทศบาลตำบลบ้านธิ เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน 86 ทอง 17
21 เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 86 ทอง 17
22 บ้านห้วยเป้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 77.66 เงิน 22
23 สันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่ 77.66 เงิน 22
24 เทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 77.66 เงิน 22
25 เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 77.66 เงิน 22
26 อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ จังหวัดตาก 77.33 เงิน 26
27 เทศบาล 5 (วัดพันปี) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 77.33 เงิน 26
28 เทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 77.33 เงิน 26
29 เทศบาลบ้านสวน(ครองประชานุกูล) เทศบาลตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย 77.33 เงิน 26
30 เทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 77.33 เงิน 26
31 บ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง จังหวัดสุโขทัย 77 เงิน 31
32 วอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 77 เงิน 31
33 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 77 เงิน 31
34 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 77 เงิน 31
35 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 77 เงิน 31
36 เทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร 77 เงิน 31
37 เทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา 77 เงิน 31
38 เทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 77 เงิน 31
39 เทศบาล๑บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง 77 เงิน 31
40 ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 76.66 เงิน 40
41 บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย 76.33 เงิน 41
42 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 76.33 เงิน 41
43 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 76.33 เงิน 41
44 บ้านป่าแป๋ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 74.66 เงิน 44
45 เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล) เทศบาลตำบลแม่คำ จังหวัดเชียงราย 74.66 เงิน 44
46 เทศบาลบ้านท่าหลวง เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 74.66 เงิน 44
47 เทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 74.66 เงิน 44
48 เทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 74.66 เงิน 44
49 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น จังหวัดตาก 74.33 เงิน 49
50 บ้านกมลราษฎร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล จังหวัดสุโขทัย 74.33 เงิน 49
51 บ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว จังหวัดสุโขทัย 74.33 เงิน 49
52 บ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 74.33 เงิน 49
53 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จังหวัดเชียงราย 74.33 เงิน 49
54 อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดสุโขทัย 74.33 เงิน 49
55 เทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 74.33 เงิน 49
56 เทศบาล 1 ไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 74.33 เงิน 49
57 เทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 74.33 เงิน 49
58 บ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 74 เงิน 58
59 เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 74 เงิน 58
60 เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์ 74 เงิน 58
61 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 71.66 เงิน 61
62 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 71.66 เงิน 61
63 บ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง จังหวัดสุโขทัย 71.33 เงิน 63
64 บ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย 71.33 เงิน 63
65 บ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) เทศบาลตำบลบ้านโตนด จังหวัดสุโขทัย 71.33 เงิน 63
66 ร่วมจิตวิเทศศึกษา เทศบาลตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์ 71.33 เงิน 63
67 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จังหวัดเชียงราย 71.33 เงิน 63
68 เทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 71.33 เงิน 63
69 เทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ 71.33 เงิน 63
70 เทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง 71.33 เงิน 63
71 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 71 เงิน 71
72 ตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ จังหวัดตาก 70.66 เงิน 72
73 อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 70.66 เงิน 72
74 เทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 70.66 เงิน 72
75 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย 70.66 เงิน 72
76 เทศบาลวัดดอนเปา เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 70.66 เงิน 72
77 บ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 70.33 เงิน 77
78 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 70.33 เงิน 77
79 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 70.33 เงิน 77
80 เทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 70.33 เงิน 77
81 เทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 70.33 เงิน 77
82 วัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย - -
83 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร - -
84 เทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย - -
85 เทศบาลเวียงฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ - -

อนุบาล1-3
การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบวกค้าง เทศบาลตำบลบวกค้าง จังหวัดเชียงใหม่ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฮ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 86 ทอง 4
5 ศูนย์พัฒนาเด็กวัดสุวรรณคูหา เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จังหวัดพะเยา 75 เงิน 5
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 75 เงิน 5
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่ชัยมงคล เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย 75 เงิน 5
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนมูล องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 75 เงิน 5
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จังหวัดลำพูน 75 เงิน 5
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 75 เงิน 5
11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 75 เงิน 5
12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 75 เงิน 5
13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำริน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย 68 ทองแดง 13
14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จังหวัดแพร่ 68 ทองแดง 13
15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลจุน เทศบาลตำบลจุน จังหวัดพะเยา 68 ทองแดง 13
16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 68 ทองแดง 13
17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 68 ทองแดง 13
18 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 68 ทองแดง 13
19 อนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้(ชุมชนบ้านหัวฝาย) เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 68 ทองแดง 13
20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จังหวัดแพร่ 59 ชมเชย 20
21 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำลอง เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 58 ชมเชย 21
22 ดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 57 ชมเชย 22
23 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำดิบชมภู เทศบาลตำบลป่าไผ่ จังหวัดลำพูน - -
24 อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดสุโขทัย - -

โครงงาน
โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 90.3 ทอง ชนะเลิศ
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 77.3 เงิน 4
5 เทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 76 เงิน 5
6 บ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 73 เงิน 6
7 เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 72.3 เงิน 7
8 เทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 70 เงิน 8
9 เทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 70 เงิน 8
10 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 70 เงิน 8
11 เทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 68.3 ทองแดง 11
12 เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 67 ทองแดง 12
13 เทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 65.6 ทองแดง 13
14 จุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 65.3 ทองแดง 14
15 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 64.6 ทองแดง 15
16 เทศบาลวัดสวรรคาราม เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64.3 ทองแดง 16
17 เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 63.3 ทองแดง 17
18 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 63 ทองแดง 18
19 ดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 62.3 ทองแดง 19
20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 62 ทองแดง 20
21 อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 62 ทองแดง 20
22 เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 62 ทองแดง 20
23 เทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 61.6 ทองแดง 23
24 เทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 61.3 ทองแดง 24
25 เทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 60 ทองแดง 25
26 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 58.3 ชมเชย 26
27 ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 57.6 ชมเชย 27
28 เทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 57.3 ชมเชย 28
29 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 54 ชมเชย 29
30 เทศบาลตำบลบ้านธิ เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน 42 เข้าร่วม 30
31 เทศบาลบ้านสวน(ครองประชานุกูล) เทศบาลตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย 32.33 เข้าร่วม 31

โครงงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 88 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เทศบาลตำบลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลสันป่ายางหน่อม เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 73 เงิน 4
5 เทศบาลวัดดอนเปา เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 72.33 เงิน 5
6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 72 เงิน 6
7 เทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 71.66 เงิน 7
8 เทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 71.66 เงิน 7
9 เทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 70.33 เงิน 9
10 เทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 70.33 เงิน 9
11 บ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 68 ทองแดง 11
12 เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 68 ทองแดง 11
13 เทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 67.66 ทองแดง 13
14 อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ จังหวัดตาก 67.33 ทองแดง 14
15 เทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 67.33 ทองแดง 14
16 เทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 67 ทองแดง 16
17 จุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 66.66 ทองแดง 17
18 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 66.66 ทองแดง 17
19 เทศบาล๑บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง 66.33 ทองแดง 19
20 เทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 66 ทองแดง 20
21 เทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66 ทองแดง 20
22 เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 65 ทองแดง 22
23 เทศบาลวัดสวรรคาราม เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 65 ทองแดง 22
24 วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 64.33 ทองแดง 24
25 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 64 ทองแดง 25
26 เทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา 64 ทองแดง 25
27 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 62.33 ทองแดง 27
28 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 62 ทองแดง 28
29 เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 61.33 ทองแดง 29
30 เทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60.66 ทองแดง 30
31 บ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 60.33 ทองแดง 31
32 เทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 59.33 ชมเชย 32
33 บ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง จังหวัดสุโขทัย 58.33 ชมเชย 33
34 บ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 56.33 ชมเชย 34
35 เทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน 56.33 ชมเชย 34
36 อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 55.33 ชมเชย 36
37 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 55 ชมเชย 37
38 เทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 53.66 ชมเชย 38
39 เทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง 53.66 ชมเชย 38
40 เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 51.66 ชมเชย 40
41 เทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50 ชมเชย 41

โครงงาน
โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 88.89 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลทุ่งหัวช้าง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 81.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ จังหวัดลำพูน 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 73.34 เงิน 4
5 อนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ 70 เงิน 5
6 เทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 70 เงิน 5
7 เทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 66.67 ทองแดง 7
8 เทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 65.56 ทองแดง 8
9 เทศบาล2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 63.33 ทองแดง 9
10 เทศบาลตำบลเวียงเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย 61.11 ทองแดง 10
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 60 ทองแดง 11
12 อนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ 60 ทองแดง 11
13 เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 60 ทองแดง 11
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 50 ชมเชย 14
15 อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฏ์) เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 50 ชมเชย 14
16 เทศบาล 2 (วัดป่ายาง) เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 50 ชมเชย 14
17 อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน 48.89 เข้าร่วม 17
18 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 48.89 เข้าร่วม 17
19 เทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 47.78 เข้าร่วม 19
20 อนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 46.67 เข้าร่วม 20
21 เทศบาลวัดศรีสุพรรณ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 43.33 เข้าร่วม 21
22 วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 42.22 เข้าร่วม 22
23 อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง 40 เข้าร่วม 23
24 เทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 38.89 เข้าร่วม 24
25 เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 37.78 เข้าร่วม 25
26 เทศบาล 1 ต้นยาง เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 31.11 เข้าร่วม 26
27 บ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 30 เข้าร่วม 27
28 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 30 เข้าร่วม 27
29 บ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง - -

อนุบาล1-3
เดินตัวหนอน ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง เทศบาลตำบลบวกค้าง จังหวัดเชียงใหม่ 98.66 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 85.33 ทอง 4
5 เทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 85.33 ทอง 4
6 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 85.33 ทอง 4
7 เทศบาลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย 85.33 ทอง 4
8 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 78 เงิน 8
9 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 78 เงิน 8
10 อนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย เทศบาลตำบลสันปูเลย จังหวัดเชียงใหม่ 78 เงิน 8
11 อนุบาลเทศบาลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย 78 เงิน 8
12 เทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 78 เงิน 8
13 เทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 78 เงิน 8
14 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข จังหวัดเชียงราย 76.66 เงิน 14
15 อนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 76.66 เงิน 14
16 เทศบาล 1 (สันติสุข) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 76.66 เงิน 14
17 เทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 76.66 เงิน 14
18 เทศบาลบ้านดู่ เทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย 76.66 เงิน 14
19 อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง 75.32 เงิน 19
20 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่ 75.32 เงิน 19
21 เทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 75.32 เงิน 19
22 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย 73.99 เงิน 22
23 ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 66.33 ทองแดง 23
24 บ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ 66.33 ทองแดง 23
25 บ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 66.33 ทองแดง 23
26 บ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 66.33 ทองแดง 23
27 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 66.33 ทองแดง 23
28 อนุบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 66.33 ทองแดง 23
29 อนุบาลหนองป่าครั่ง 2 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ 66.33 ทองแดง 23
30 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จังหวัดลำพูน 66.33 ทองแดง 23
31 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน จังหวัดสุโขทัย 66.33 ทองแดง 23
32 อนุบาลเทศบาลจุน เทศบาลตำบลจุน จังหวัดพะเยา 66.33 ทองแดง 23
33 อนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ 66.33 ทองแดง 23
34 เทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 66.33 ทองแดง 23
35 เทศบาล 1 ต้นยาง เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 66.33 ทองแดง 23
36 เทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 66.33 ทองแดง 23
37 เทศบาล 2 (วัดป่ายาง) เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 66.33 ทองแดง 23
38 เทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 66.33 ทองแดง 23
39 เทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 66.33 ทองแดง 23
40 เทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา 66.33 ทองแดง 23
41 เทศบาลตำบลเวียงเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย 66.33 ทองแดง 23
42 เทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 66.33 ทองแดง 23
43 เทศบาล๑บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง 66.33 ทองแดง 23
44 บ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ - -
45 อนุบาลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ - -
46 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก - -
47 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย - -

อนุบาล1-3
เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 96 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ 92 ทอง 4
5 อนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 91 ทอง 5
6 เทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 90 ทอง 6
7 เทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 90 ทอง 6
8 อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 88 ทอง 8
9 อนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง เทศบาลตำบลบวกค้าง จังหวัดเชียงใหม่ 87 ทอง 9
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ จังหวัดเชียงราย 86 ทอง 10
11 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย 86 ทอง 10
12 บ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง จังหวัดสุโขทัย 86 ทอง 10
13 วัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย 86 ทอง 10
14 วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 86 ทอง 10
15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 86 ทอง 10
16 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 86 ทอง 10
17 อนุบาลตำบลทุ่งสะโตก เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก จังหวัดเชียงใหม่ 86 ทอง 10
18 อนุบาลหนองป่าครั่ง 2 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ 86 ทอง 10
19 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จังหวัดแพร่ 86 ทอง 10
20 อนุบาลเทศบาลจุน เทศบาลตำบลจุน จังหวัดพะเยา 86 ทอง 10
21 อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน 86 ทอง 10
22 อนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต เทศบาลตำบลป่าแมต จังหวัดแพร่ 86 ทอง 10
23 อนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย เทศบาลตำบลสันปูเลย จังหวัดเชียงใหม่ 86 ทอง 10
24 อนุบาลเทศบาลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย 86 ทอง 10
25 เทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 86 ทอง 10
26 เทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 86 ทอง 10
27 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 86 ทอง 10
28 เทศบาลตำบลเวียงเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย 86 ทอง 10
29 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย 86 ทอง 10
30 เทศบาลทุ่งหัวช้าง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 86 ทอง 10
31 เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 86 ทอง 10
32 เทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 86 ทอง 10
33 บ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 85 ทอง 33
34 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จังหวัดลำพูน 85 ทอง 33
35 เทศบาลตำบลสองแคว เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 85 ทอง 33
36 เทศบาลลานกระบือ เทศบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 85 ทอง 33
37 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน จังหวัดสุโขทัย 84 ทอง 37
38 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่ 84 ทอง 37
39 เทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 84 ทอง 37
40 เทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา 84 ทอง 37
41 เทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ จังหวัดตาก 84 ทอง 37
42 เทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 84 ทอง 37
43 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 84 ทอง 37
44 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ เทศบาลตำบลแม่คือ จังหวัดเชียงใหม่ 83 ทอง 44
45 อนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้(ชุมชนบ้านหัวฝาย) เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 83 ทอง 44
46 เทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง 83 ทอง 44
47 บ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 82 ทอง 47
48 เทศบาล 1 (สันติสุข) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 82 ทอง 47
49 เทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 82 ทอง 47
50 เทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 82 ทอง 47
51 เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 82 ทอง 47
52 บ้านห้วยเป้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 81 ทอง 52
53 อนุบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 81 ทอง 52
54 เทศบาลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 81 ทอง 52
55 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 80 ทอง 55
56 อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง 80 ทอง 55
57 อนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ จังหวัดลำพูน 80 ทอง 55
58 อนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดสุโขทัย 80 ทอง 55
59 เทศบาล 1 ต้นยาง เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 80 ทอง 55
60 เทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 80 ทอง 55
61 เทศบาล 2 (วัดป่ายาง) เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 80 ทอง 55
62 เทศบาลตำบลบ้านธิ เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน 80 ทอง 55
63 เทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 80 ทอง 55
64 เทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน 80 ทอง 55
65 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 80 ทอง 55
66 เทศบาลบ้านดู่ เทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย 80 ทอง 55
67 เทศบาลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย 80 ทอง 55
68 ดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 78 เงิน 68
69 วอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 78 เงิน 68
70 เทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 78 เงิน 68
71 เทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 78 เงิน 68
72 เทศบาลสันป่ายางหน่อม เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 78 เงิน 68
73 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ จังหวัดตาก 77 เงิน 73
74 บ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 77 เงิน 73
75 อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฏ์) เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 77 เงิน 73
76 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 77 เงิน 73
77 เทศบาลตำบลปง เทศบาลตำบลปง จังหวัดพะเยา 77 เงิน 73
78 เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 77 เงิน 73
79 บ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 76 เงิน 79
80 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง จังหวัดลำปาง 76 เงิน 79
81 เทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 76 เงิน 79
82 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข จังหวัดเชียงราย 75 เงิน 82
83 อนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ 75 เงิน 82
84 เทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 72 เงิน 84
85 อนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ เทศบาลตำบลทากาศ จังหวัดลำพูน 71 เงิน 85
86 เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 70 เงิน 86
87 บ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย 67 ทองแดง 87
88 อนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 64 ทองแดง 88
89 บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย - -
90 บ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) เทศบาลตำบลบ้านโตนด จังหวัดสุโขทัย - -
91 วัดดุสิดาราม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย - -
92 เทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ - -
93 เทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย - -

ภาษาต่างประเทศ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 93 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 83.667 ทอง 4
5 เทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 83.333 ทอง 5
6 เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 81 ทอง 6
7 เทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 80.333 ทอง 7
8 บ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 79.667 เงิน 8
9 เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 78.333 เงิน 9
10 เทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 78 เงิน 10
11 เทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 77.667 เงิน 11
12 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 76.667 เงิน 12
13 บางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 75.667 เงิน 13
14 เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 75.667 เงิน 13
15 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 74 เงิน 15
16 สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 72.333 เงิน 16
17 เทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 70 เงิน 17
18 วัดลายมิตรภาพที่๘๐ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย 69.667 ทองแดง 18
19 เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 68.667 ทองแดง 19
20 เทศบาล 1 ไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 67.667 ทองแดง 20
21 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 66.667 ทองแดง 21
22 บ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) เทศบาลตำบลบ้านโตนด จังหวัดสุโขทัย 66.333 ทองแดง 22
23 เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 63.667 ทองแดง 23
24 เทศบาล 5 (วัดพันปี) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 63.333 ทองแดง 24
25 ตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 62.333 ทองแดง 25
26 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 62.333 ทองแดง 25
27 บ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ 60.667 ทองแดง 27
28 วัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 60.333 ทองแดง 28
29 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 59 ชมเชย 29
30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 57.333 ชมเชย 30
31 เทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 55.333 ชมเชย 31
32 อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 54.333 ชมเชย 32
33 บ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย 52.333 ชมเชย 33
34 นาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 51.667 ชมเชย 34
35 เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 50.667 ชมเชย 35
36 เทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 50 ชมเชย 36
37 เทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 49.667 เข้าร่วม 37
38 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 41 เข้าร่วม 38
39 เทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 38.667 เข้าร่วม 39
40 เทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 27 เข้าร่วม 40
41 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 97 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 84 ทอง 4
5 เทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 84 ทอง 4
6 ตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 82 ทอง 6
7 วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 82 ทอง 6
8 เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 82 ทอง 6
9 สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 78 เงิน 9
10 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 78 เงิน 9
11 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 75 เงิน 11
12 วัดลายมิตรภาพที่๘๐ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย 72 เงิน 12
13 นาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 71 เงิน 13
14 บ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 68 ทองแดง 14
15 เทศบาลวัดท้ายตลาด เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 68 ทองแดง 14
16 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 65 ทองแดง 16
17 เทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 65 ทองแดง 16
18 เทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 65 ทองแดง 16
19 บ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ 63 ทองแดง 19
20 เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 63 ทองแดง 19
21 เทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 63 ทองแดง 19
22 วอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 61 ทองแดง 22
23 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 61 ทองแดง 22

ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดไทรเหนือ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 98.666 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 95.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 5 (วัดพันปี) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 91.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 86.666 ทอง 4
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 86.666 ทอง 4
6 เทศบาล 1 ไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 86.666 ทอง 4
7 เทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 86.666 ทอง 4
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 86.66 ทอง 8
9 เทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 84.666 ทอง 9
10 เทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 84.666 ทอง 9
11 เทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 84.666 ทอง 9
12 บ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย 77 เงิน 12
13 วอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 77 เงิน 12
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 77 เงิน 12
15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 77 เงิน 12
16 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 77 เงิน 12
17 เทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 77 เงิน 12
18 เทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 77 เงิน 12
19 เทศบาลวัดท้ายตลาด เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 77 เงิน 12
20 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 77 เงิน 12
21 เทศบาลสันป่ายางหน่อม เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 77 เงิน 12
22 วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 74.666 เงิน 22
23 เทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 74.666 เงิน 22
24 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 74.66 เงิน 24
25 อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 74.66 เงิน 24
26 บ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 71 เงิน 26
27 เทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 71 เงิน 26
28 เทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 71 เงิน 26
29 เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 71 เงิน 26
30 บ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง จังหวัดสุโขทัย 67 ทองแดง 30
31 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 67 ทองแดง 30
32 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 67 ทองแดง 30
33 เทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 67 ทองแดง 30
34 เทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 67 ทองแดง 30
35 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 67 ทองแดง 30
36 บางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 62.333 ทองแดง 36
37 บ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) เทศบาลตำบลบ้านโตนด จังหวัดสุโขทัย 62.333 ทองแดง 36
38 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 62.333 ทองแดง 36

ภาษาไทย
คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 96 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 90 ทอง 4
5 ชากังราววิทยา(อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 89 ทอง 5
6 สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 89 ทอง 5
7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 89 ทอง 5
8 อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 87 ทอง 8
9 เทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 87 ทอง 8
10 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 87 ทอง 8
11 เทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 87 ทอง 8
12 ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 85 ทอง 12
13 เทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 85 ทอง 12
14 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 79 เงิน 14
15 นาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 76 เงิน 15
16 เทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 76 เงิน 15
17 วัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 75 เงิน 17
18 บ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 74 เงิน 18
19 เทศบาลสันป่ายางหน่อม เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 74 เงิน 18
20 บ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) เทศบาลตำบลบ้านโตนด จังหวัดสุโขทัย 72 เงิน 20
21 เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 71 เงิน 21
22 ตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 68 ทองแดง 22
23 เทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 68 ทองแดง 22
24 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 67 ทองแดง 24
25 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 67 ทองแดง 24
26 เทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 67 ทองแดง 24
27 เทศบาลวัดไทรใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 67 ทองแดง 24
28 สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 66 ทองแดง 28
29 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 66 ทองแดง 28
30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 66 ทองแดง 28
31 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 66 ทองแดง 28
32 เทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 66 ทองแดง 28
33 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66 ทองแดง 28
34 เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 66 ทองแดง 28
35 เทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66 ทองแดง 28
36 เทศบาลวัดท้ายตลาด เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 65 ทองแดง 36
37 เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 65 ทองแดง 36
38 เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 65 ทองแดง 36
39 บางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 58 ชมเชย 39
40 บ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย 58 ชมเชย 39
41 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 57 ชมเชย 41
42 วอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 57 ชมเชย 41
43 เทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 57 ชมเชย 41
44 เทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 56 ชมเชย 44

ภาษาไทย
กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 94.67 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 82.67 ทอง 4
5 เทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 81.33 ทอง 5
6 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 79.33 เงิน 6
7 เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 78.67 เงิน 7
8 สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 78.33 เงิน 8
9 ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 77.67 เงิน 9
10 ชากังราววิทยา(อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 76 เงิน 10
11 ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 74.67 เงิน 11
12 เทศบาลบ้านท่าหลวง เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 74.67 เงิน 11
13 วัดลายมิตรภาพที่๘๐ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย 74.33 เงิน 13
14 เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 74.33 เงิน 13
15 เทศบาล 5 (วัดพันปี) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 73.67 เงิน 15
16 เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 73.67 เงิน 15
17 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 72.33 เงิน 17
18 เทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 71 เงิน 18
19 เทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 70.67 เงิน 19
20 เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 70.67 เงิน 19
21 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 70.33 เงิน 21
22 เทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 70.33 เงิน 21
23 เทศบาล 1 ไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 70 เงิน 23
24 วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 69 ทองแดง 24
25 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 68.67 ทองแดง 25
26 เทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 68.33 ทองแดง 26
27 บ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย 68 ทองแดง 27
28 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 67.67 ทองแดง 28
29 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 67.33 ทองแดง 29
30 เทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 61.33 ทองแดง 30
31 บ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) เทศบาลตำบลบ้านโตนด จังหวัดสุโขทัย 61 ทองแดง 31
32 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 59.67 ชมเชย 32
33 เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 59.67 ชมเชย 32
34 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 58.67 ชมเชย 34
35 ตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 57.33 ชมเชย 35
36 สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 55.67 ชมเชย 36
37 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 53.67 ชมเชย 37
38 เทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย - -

ภาษาต่างประเทศ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 96.67 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 92.33 ทอง 4
5 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 92 ทอง 5
6 เทศบาลจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 88.67 ทอง 6
7 ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 87.33 ทอง 7
8 เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 84.87 ทอง 8
9 เทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 84.33 ทอง 9
10 บ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 81.33 ทอง 10
11 เทศบาล 1 ไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 79.67 เงิน 11
12 อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เทศบาลตำบลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 79.33 เงิน 12
13 เทศบาล 5 (วัดพันปี) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 77.33 เงิน 13
14 เทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 77.27 เงิน 14
15 เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 76.33 เงิน 15
16 บ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 74.67 เงิน 16
17 เทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 72.67 เงิน 17
18 เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 72.67 เงิน 17
19 เทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 72.33 เงิน 19
20 วอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 71.33 เงิน 20
21 เทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 71 เงิน 21
22 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 70.67 เงิน 22
23 เทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 70.67 เงิน 22
24 เทศบาลลานกระบือ เทศบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 70.33 เงิน 24
25 เทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร 70.27 เงิน 25
26 เทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 68.67 ทองแดง 26
27 เทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ จังหวัดตาก 68.33 ทองแดง 27
28 บ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง จังหวัดสุโขทัย 67 ทองแดง 28
29 เทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 66.33 ทองแดง 29
30 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 65.33 ทองแดง 30
31 วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 64.67 ทองแดง 31
32 อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ จังหวัดตาก 64.67 ทองแดง 31
33 เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 64 ทองแดง 33
34 เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 64 ทองแดง 33
35 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 63.33 ทองแดง 35
36 เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 63 ทองแดง 36
37 เทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 62 ทองแดง 37
38 อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 61.67 ทองแดง 38
39 เทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 61.67 ทองแดง 38
40 เทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 61.33 ทองแดง 40
41 เทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 60.33 ทองแดง 41
42 เทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 60 ทองแดง 42
43 บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย 59 ชมเชย 43
44 เทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 59 ชมเชย 43
45 บ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 56.67 ชมเชย 45
46 ร่วมจิตวิเทศศึกษา เทศบาลตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์ 56.33 ชมเชย 46
47 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 56.33 ชมเชย 46
48 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร 55.33 ชมเชย 48
49 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 54.67 ชมเชย 49
50 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 54.33 ชมเชย 50
51 เทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 54.33 ชมเชย 50
52 เทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 53.67 ชมเชย 52
53 เทศบาลวัดเชียงยืน เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 53.33 ชมเชย 53
54 เทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 50.33 ชมเชย 54
55 ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 44.33 เข้าร่วม 55
56 เทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 41 เข้าร่วม 56
57 เทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 38.67 เข้าร่วม 57
58 เทศบาล๑บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง 37.67 เข้าร่วม 58
59 เทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 37 เข้าร่วม 59
60 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 30.33 เข้าร่วม 60
61 บ้านกมลราษฎร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล จังหวัดสุโขทัย - -
62 บ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว จังหวัดสุโขทัย - -
63 เทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน - -
64 เทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน - -
65 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย - -
66 เทศบาลเวียงฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 88.67 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 76.33 เงิน 4
5 เทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 76 เงิน 5
6 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 75.67 เงิน 6
7 เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 75 เงิน 7
8 เทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 75 เงิน 7
9 เทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 75 เงิน 7
10 เทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 73 เงิน 10
11 วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 72.67 เงิน 11
12 เทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 72.67 เงิน 11
13 เทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 72 เงิน 13
14 เทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 70 เงิน 14
15 เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 68.67 ทองแดง 15
16 เทศบาล 3 ศรีทรายมูล เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 67.67 ทองแดง 16
17 เทศบาลตำบลบ้านธิ เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน 67.33 ทองแดง 17
18 บ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 67 ทองแดง 18
19 เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 67 ทองแดง 18
20 เทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 66.67 ทองแดง 20
21 บ้านห้วยเป้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 66 ทองแดง 21
22 เทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 65.33 ทองแดง 22
23 เทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง 65.33 ทองแดง 22
24 บ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 65 ทองแดง 24
25 บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย 63.67 ทองแดง 25
26 เทศบาล2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 63.33 ทองแดง 26
27 เทศบาลลานกระบือ เทศบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 63 ทองแดง 27
28 ร่วมจิตวิเทศศึกษา เทศบาลตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์ 62.67 ทองแดง 28
29 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 62.67 ทองแดง 28
30 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 62 ทองแดง 30
31 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 62 ทองแดง 30
32 เทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 61 ทองแดง 32
33 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร 60.67 ทองแดง 33
34 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 60.33 ทองแดง 34
35 อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 59.67 ชมเชย 35
36 เทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน 59.67 ชมเชย 35
37 บ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย 59.33 ชมเชย 37
38 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 59.33 ชมเชย 37
39 บ้านกมลราษฎร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล จังหวัดสุโขทัย 59 ชมเชย 39
40 วัดลายมิตรภาพที่๘๐ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย 58.33 ชมเชย 40
41 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 58 ชมเชย 41
42 บ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 57.33 ชมเชย 42
43 เทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 57 ชมเชย 43
44 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 56.33 ชมเชย 44
45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 56 ชมเชย 45
46 วัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย 55.67 ชมเชย 46
47 เทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 55.67 ชมเชย 46
48 เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 55.67 ชมเชย 46
49 ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55.33 ชมเชย 49
50 เทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 55.33 ชมเชย 49
51 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 55 ชมเชย 51
52 เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์ 55 ชมเชย 51
53 เทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 54 ชมเชย 53
54 บ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง จังหวัดสุโขทัย 53 ชมเชย 54
55 บ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 52.33 ชมเชย 55
56 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น จังหวัดตาก 52 ชมเชย 56
57 อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ จังหวัดตาก 51.67 ชมเชย 57
58 เทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 50.33 ชมเชย 58
59 บ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว จังหวัดสุโขทัย 49.67 เข้าร่วม 59
60 เทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 49.33 เข้าร่วม 60
61 บ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ 48.33 เข้าร่วม 61
62 เทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 48.33 เข้าร่วม 61
63 เทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 48.33 เข้าร่วม 61
64 เทศบาลจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 47.33 เข้าร่วม 64
65 เทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร 47.33 เข้าร่วม 64
66 บ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง จังหวัดสุโขทัย 46.33 เข้าร่วม 66
67 เทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 46.33 เข้าร่วม 66
68 บ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 45.67 เข้าร่วม 68
69 บ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) เทศบาลตำบลบ้านโตนด จังหวัดสุโขทัย 45.33 เข้าร่วม 69
70 เทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ - -
71 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย - -
72 เทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ - -
73 เทศบาลเวียงฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ - -

โครงงาน
โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 4 สันป่าก่อ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 87.67 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 75.67 เงิน 4
5 เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 75.33 เงิน 5
6 เทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 73 เงิน 6
7 เทศบาลวัดสวรรคาราม เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 70.33 เงิน 7
8 เทศบาลวัดท้ายตลาด เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 68 ทองแดง 8
9 ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 67.67 ทองแดง 9
10 เทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 66.33 ทองแดง 10
11 เทศบาลบ้านสักงอย เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 66 ทองแดง 11
12 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 65.33 ทองแดง 12
13 วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 62.33 ทองแดง 13
14 เทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 56.33 ชมเชย 14

โครงงาน
โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 85 ทอง 4
5 เทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 84 ทอง 5
6 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 78.66 เงิน 6
7 เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 76.33 เงิน 7
8 เทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 74.66 เงิน 8
9 เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 72.66 เงิน 9
10 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 71 เงิน 10
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 70.33 เงิน 11
12 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 65.33 ทองแดง 12

โครงงาน
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 90.667 ทอง ชนะเลิศ
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 86.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 81.667 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 71.667 เงิน 4
5 เทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 69.333 ทองแดง 5
6 เทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 68.667 ทองแดง 6
7 เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 66.667 ทองแดง 7
8 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 64.333 ทองแดง 8
9 เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 60.333 ทองแดง 9
10 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 59.667 ชมเชย 10
11 บางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 58.333 ชมเชย 11
12 เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 57.667 ชมเชย 12

โครงงาน
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 84.667 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลวัดหนองผา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 81.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 78.667 เงิน 4
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 78.333 เงิน 5
6 เทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 75.667 เงิน 6
7 เทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 72.667 เงิน 7
8 บางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 68.333 ทองแดง 8
9 ตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 66.667 ทองแดง 9
10 วัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 62.333 ทองแดง 10
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 61 ทองแดง 11
12 เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 58.333 ชมเชย 12
13 เทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 57.667 ชมเชย 13
14 เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 57 ชมเชย 14
15 เทศบาลวัดไทรใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 56.667 ชมเชย 15
16 บ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 56.333 ชมเชย 16
17 เทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 56 ชมเชย 17
18 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย - -

โครงงาน
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 83 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 74 เงิน 4
5 เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 73 เงิน 5
6 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 72 เงิน 6
7 เทศบาลบ้านสักงอย เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 71 เงิน 7
8 เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 71 เงิน 7
9 ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 69 ทองแดง 9
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 69 ทองแดง 9
11 เทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 69 ทองแดง 9
12 เทศบาลดอกเงิน เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 69 ทองแดง 9
13 เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 69 ทองแดง 9
14 วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 68 ทองแดง 14
15 เทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 68 ทองแดง 14
16 เทศบาลวัดดอนเปา เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 68 ทองแดง 14
17 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 67 ทองแดง 17
18 เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 67 ทองแดง 17
19 เทศบาลสันป่ายางหน่อม เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 66 ทองแดง 19
20 เทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา 63 ทองแดง 20
21 เทศบาล2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 61 ทองแดง 21
22 ดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 58 ชมเชย 22
23 เทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 56 ชมเชย 23
24 เทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 56 ชมเชย 23
25 เทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 54 ชมเชย 25
26 บ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 53 ชมเชย 26
27 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย - -
28 เทศบาลเมืองหนองปลิง(ทำนองอุปถัมภ์) เทศบาลตำบลหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร - -