กำหนดการลงทะเบียนและรายงานผล
1. ลงทะเบียนนักเรียน ครูผู้สอน� ระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน 2562
2. ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2562
3. กรณีเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู หลังจากระบบปิด ให้ติดต่อผู้ประสานงานการแข่งขัน และส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงให้ เทศบาลนครเชียงราย�ระหว่างวันที่ 16-30�พฤษภาคม 2562
(รายละเอียดที่อยู่)
4. พิมพ์บัตรประจำตัว ผู้เข้าแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
4. เข้าร่วมแข่งขัน� ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562
5. พิมพ์เกียรติบัตร
6. ส่งรูปเล่มโครงงานนักเรียนและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาของครู
ระหว่างวันที่ 2-15 พฤษภาคม 2562 (โดยยึดตามวันประทับตราลงทะเบียนไปรษณีย์เป็นหลัก)
�� � - โครงงานผู้เข้าแข่งขัน ส่ง 3 เล่ม
� � �- สื่อนวัตกรรมฯ ส่ง 3 เล่ม

 
วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10:07 น.