งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปกิจกรรม วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 100
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงจรรยพร    บุญยะมหา
2. เด็กหญิงอธิติยา    ทวีวุฒิรัชต์
1. นางสุพัตรา    เนตรนพรัตน์
2 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ปัญญาช่วย
2. เด็กชายกิตติภณ    วรรณมณี
1. นายปัญญา    กายะชาติ
3 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงณิชากานต์    คุ้มโต
2. เด็กหญิงศิราณี    บุญสูง
1. นายชัยวัฒน์    จงเทพ
4 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงวิรัญญิกา    คำเชื้อ
2. เด็กชายธรรมรัตน์    สุพรรณ์ชับ
1. นางจันทร์จิรา    ธนะวงศ์
2. นางจิรัชยา    มหาวรรณ์
5 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล) เทศบาลตำบลแม่คำ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงศิรพรรณ    นงลักษณ์
2. เด็กหญิงจีรนันท์    กุณามา
1. นายมาโนช    เขื่อนแก้ว
2. นางสาวสุภาพร    เกเย็น
6 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงกชกร    เลานันท์
2. เด็กหญิงนาตชา    อินต๊ะใจ
1. นางสาวกัลย์ธีรา    ทะแสนเทพ
2. นางสาวสุชานันท์    ลีจา
7 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ    คนไว
2. เด็กหญิงนิศา    ปัญบือ
1. นางสาวศิริขวัญ    คืนมาเมือง
2. นายอัศวิทย์    ขันชุมภู
8 0 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงสายธาร    ปินทรายมูล
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ    สมุดกาศ
1. นางสาวชรินรัตน์    สิงห์หันต์
9 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายพชรพล    ใหม่ยานิจ
2. เด็กหญิงพีรนี    แซ่เล้า
1. นางสาวชญานันท์    สายสุธรรม
10 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    คำดา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    กวางทอง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรา    สารนันต์
2. นางรัชฎาพร    ฤทธิแผลง
11 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายภาสกร    ยาวิชัยพรรณ
2. เด็กหญิงวิชญาดา    โสทอง
1. นายธงธวัช    ศรีบุญเรือง
12 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงจิรชยา    บุญจทิตย์
2. เด็กหญิงกฤติกานต์    คำรูญ
1. นางสาวศศิวิมล    อินทะนนท์
2. นางสาวสุรารักษ์    รวมสุข
13 0 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายนราวิชญ์    กิจพิทักษ์
2. เด็กชายอาเสาะ    วุ่ยยือ
1. นางสาวชไมพร    เฮงตระกูล
2. นายสุพจน์    พรมสี
14 0 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงพิมนภาพร    ต๊ะจุ่ม
2. เด็กหญิงกนกพร    หน่อตุ่น
1. นายเสถียร    คำปันติ๊บ
15 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์    อุทธิยา
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    วงค์ศรี
1. นางน้ำฝน    โพธิสิทธิ์
16 0 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงฐิติกา    สิทธิปัญญา
2. เด็กหญิงบุณยานุช    ยาวิชัย
1. นางดวงสมร    ก้อนทองสิงห์
2. นางสาวผาณิต    อานุนามัง
17 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงสุธิดา    มาเยอะ
2. เด็กหญิงมณียา    บุญนำ
1. นางอาภัสรา    บุตรสอน
18 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายศุภกฤต    วงค์ภูธร
2. เด็กชายชัยเทพ    ดงปาลี
1. นางสาวชนกนันท์    น้อยหมอ
2. นางสาวนุจิรา    นามะยอม
19 0 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์    ต๊ะใจ
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์    ต๊ะใจ
1. นายจักราวุธ    ไชยยา
20 0 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงประกายดาว    ปวนสิงห์
2. เด็กหญิงจิตตาภา    ขัดแดง
1. นางสาวพิกุลทอง    คืนสมัคร
2. นางสาวอรทัย    คำมาต๊ะ
21 0 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงภัทรวดี    โกวิทชาติ
2. เด็กหญิงอรจิรา    มั่นธัญญารักษ์
1. นางกิ่งกาญจน์    กาญจนลาภ
2. นางดารุณี    เจียงสงวน
22 0 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงยิ้มคำ    คำลืม
2. เด็กหญิงดวงจันทร์    -
1. นางจิตตานาถ    ปลอดสกุล
23 0 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายศรายุทธ    ละตั้ง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    ต่อใหม่
1. นางสาวจิราพร    ฟองมูล
2. นายสันติพงษ์    พรหมเสน
24 0 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเหมย    ลุงยุ่น
2. เด็กหญิงออมแลง    จะนะ
1. นางรุจิรา    มีบุญ
2. นายอนุสรณ์    มีบุญ
25 0 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงหมวยแรน    นายแสง
2. เด็กหญิงสุธิดา    โสภากุล
1. นางสาวรินทิรา    เลี้ยงประเสริฐ
26 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์    ปินตา
2. เด็กหญิงวิริยาภรณ์    อุประ
1. นางสาวรุ่งนภา    ปัญโย
2. นายอรรถวุฒิ    อิ่นคำปัน
27 0 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธนัชพร    ศิริ
2. เด็กหญิงอรณิชา    ธาราวโรดม
1. นายสรายุ    โสภา
28 0 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายภูสิทธิ์    แก้วมา
2. เด็กหญิงกรรวี    จันต๊ะ
1. นางสาวนฤมล    ฟองตา
2. นางสาวอังคณา    เก่งกาจ
29 0 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงทรรศนันทน์    สาครสุขเกษม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    แซ่เฮ้อ
1. นางสาวชนันท์ธิดา    ผาสุขพิสิฐกุล
2. นายนิธิภัทร์    ผาสุขพิสิฐกุล
30 0 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงวริศรา    นั่นตา
2. เด็กหญิงสิริพัตร์    เขื่อนเพชร
1. นายนิธิวิทย์    เผ่าพงศ์เมธา
2. นางสาวศิริมนัส    แสงงาม
31 0 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายคณิน    อ่องกี้
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    หวังอยู่ดี
1. นางพิมพ์ลดา    นภชัยธีรโรจน์
32 0 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงคีตภัทร    อินตา
1. นายภานุวัฒน์    ธนะสาร
33 0 โรงเรียนเทศบาล2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงญาณิศา    ชิตกุลพันธ์ุ
2. เด็กหญิงอริสา    ตาทิพย์
1. นายกัมพล    แก้วเชียงทอง
2. นางประนอม    เกตุน้อย
34 0 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 1. เด็กชายสุวรรณวัฒน์    ก้องเวหา
2. เด็กหญิงสุกัญญา    นฤภัย
1. นางพัชรวีย์    วีรนันทชัย
35 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงชนิดาภา    แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงสายน้ำ    เต็บปัญญา
1. นางสาวนนท์ธิญา    อริวันนา
36 0 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    ต๊ะสุ
2. เด็กหญิงสุภาพร    พิชัยยุทธสกุล
1. นางสาวกอบกาญจน์    ธัชเศวต
37 0 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงสุชาดา    -
2. เด็กชายศุภชัย    กานนนวลแข
1. นางสาวดวงฤดี    มรุตบริสุทธิ์
2. นางสาวดวงใจ    พันธ์ปัญญากรกุล
38 0 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงกชกร    โสภาคย์คุณธรรม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    โสภณเสรีสุข
1. นายอัครวินท์    ไพลินอุทัย
2. นายเอกรัตน์    พิละอ้าย
39 0 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    ชาติทรนงศักดิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิสา    วงศ์รักษ์
1. นายวิสูทธิ์    บุญน้อย
40 0 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กชายนันทพัทธ์    สารีคำ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร    รัตนานพ
1. นางสาวตรีนุช    ภักดีรัตน์
41 0 โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงพิชญาภา    เชี่ยวชาญ
2. เด็กหญิงสิริพัฒน์    ยาโน
1. นางสาวภคพร    ทองอินต๊ะ
2. นางสาวสายรุ้ง    ชราชิต
42 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1. เด็กชายปารมี    ดูแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์    จอมแปง
1. นางสาวชุติกัญ    เทียมเมฆา
43 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา 1. เด็กชายภาณุพงษ์    เที่ยงแท้
2. เด็กหญิงปภานัน    สันลำปาง
1. นายเสกสรรค์    จินะเทศ
44 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1. เด็กหญิงภัคธิมา    เศรษสุวรรณ์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    แซ่เอียว
1. นางนิตยา    สุทัศน์
2. นายพิศิษฐ์    สินบุญประเสริฐ
45 0 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายภัทรพงษ์    อายุพัฒน์
2. เด็กหญิงญาณิศา    เต็งสุวรรณ์
1. นางสาวนิรัชดา    สุขหนุน
2. นายภูมิประสิทธิ์    ไวยวงศ์
46 0 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายอภิรักษ์    พรมแสง
2. เด็กหญิงสุภรัตน์    อึ่งเส็ง
1. นายนิพล    บัวชุม
2. นางสาวปรียนุช    บัวชุม
47 0 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์    พ่วงเฟื่อง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา    ทับทิม
1. นายสิทธิเดช    พูลทวี
48 0 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กหญิงวิสุทธิลักษณ์    เพียรประกอบ
2. เด็กหญิงวีณัฐดา    แสงแผน
1. นางอนงค์ทิพย์    พึ่งเพียร
49 0 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงนันทนัช    กิจรุ่งเรืองวงศ์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ    กิจรุ่งเรืองวงศ์
1. นางสาวพัชร์อริญ    ชัยสวัสดิ์
2. นางเบญญาภา    ยงวณิชย์
50 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงเปมิกา    ลาดเลา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    วิลัยวรรณ์
1. นางภัณฑิรา    จินตนา
51 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงพัชราพร    ม้าวิ่ง
2. เด็กหญิงศิราณี    พันธุ์ดี
1. นางสาวเรณู    เมืองพรม
2. นางแสงพิไล    เสนาธรรม
52 0 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงพัชราลักษณ์    ยานุธรรม
2. เด็กหญิงจังคนิภา    วงศ์ปินะ
1. นางสาวดวงเดือน    ชาวรัตนพันธุ์
53 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายจตุรภัทร    มะนุ่น
2. เด็กชายนฤนาท    พลอินต๊ะ
1. นายปุญฒิภัทร    กุดนาน้อย
54 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงอริสา    ปรีชญาเมทนีกุล
2. เด็กหญิงลักษิกา    ไพรมงคลเลิศ
1. นางสาวสุพรรณิกา    ศิริ
55 0 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายภูรินทร์    อายะบุตร
2. เด็กหญิงจรรยมณฑน์    มะโนธรรม
1. นางฐานิดา    แก้วพรหมมา
2. นายอุดม    แสนทวีโภคทรัพย์
56 0 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง 1. เด็กชายพิสุทธิ์ศีล    ชมภูไชยเกิด
2. เด็กชายภูริศ    เรือนปานันท์
1. นายเกียรติศักดิ์    กันธิยะ
57 0 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 1. เด็กหญิงพอยนุ่ม    วงค์อิน
2. เด็กชายภูริวัฑฒ์    สุวรรณสุระ
1. นางสาวศรัณยา    อินบ้านแฝก
2. นางสาวศิริวรรณ    วงค์ศรี
58 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กชายสุพิณัฐ    สายปัน
2. เด็กชายกฤษดา    สุภาพ
1. นายชนทีฆา    พรหมมา
59 0 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 1. เด็กชายกันต์ธนา    กระทาง
2. เด็กหญิงดวงกมล    เรือลา
1. นายอินทร    เหลี่ยมตระกูล
2. นางสาวอโณทัย    เมล์ทาง
60 0 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง 1. เด็กชายณัฐพัชร์    ภาสุรินทร์
2. เด็กหญิงขวัญข้าว    เชื้อปิง
1. นางจันทร์แรม    สุวรรณกนิษฐ์
2. นายพงษ์พัฒน์    ตันโย
61 0 โรงเรียนบ้านป่าแป๋ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงพรพรรษา    ซุซ่า
2. เด็กชายประกาศิต    เอกดำรงศักดิ์
1. นางสาวพิมผกา    ปงรังษี
2. นางเสาวณีย์    สุบิน
62 0 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงรุ้งตะวัน    สลีแดง
2. เด็กหญิงปภัสสร    กุลนามาก
1. นายวิทยา    สุวัณณารุน
63 0 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงผืนฟ้า    พันธุ์อุโมงค์
2. เด็กหญิงจิรัญญา    จิโนสวัสดิ์
1. นางยอดขวัญ    ทองเล่ม
64 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์    มาทอง
2. เด็กหญิงวรัทยา    สายเครื่อง
1. นายกิตติพงษ์    พุดเกิด
2. นายจตุพล    บนแท่นทิพย์
65 0 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กชายธีรเดช    นาทุ่งมน
2. เด็กหญิงชญาดา    มูลอามาตย์
1. นายธานินทร์    พิลึก
66 0 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    เพ็งไข
2. เด็กหญิงเบญญาภา    แสนแก้ว
1. นางจำนงค์    วัฒนพงษ์
2. นายนาวี    คงอ้น
67 0 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงอรุโณทัย    ปลื้มวงศ์
2. เด็กหญิงฟ้าใส    ประสาท
1. นายธนภัฏ    รู้สมัย
2. นางเกษราวัลย์    รู้สมัย
68 0 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กชายศิลป์ศรุต    คุ้มสา
2. เด็กชายพีรพัฒน์    แสงทอง
1. นางวิไลพร    พุฒฤทธิ์
69 0 โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงณัฐนรี    ม่วงมูล
2. เด็กหญิงสาวิตรี    ใจมีธรรม
1. นายธีระศักดิ์    ทองนามอญ
70 0 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงนภาลัย    เชียงจันทร์
2. เด็กหญิงสุชานาฎ    เจ็กหนู
1. นายจักรพันธ์    วันสอน
2. นายอภินันธ์    อินเรือน
71 0 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงอนุสรา    จันบุญ
2. เด็กชายเสถียร    เสถียรดี
1. นางสาวนริศรา    พุ่มเกตุ
72 0 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงณิชา    พิศมัย
2. เด็กหญิงชลธิชา    สุนทะวงค์
1. นางสาวกิติยาพร    โมลารักษ์
2. นางสาววาสนา    บุตรอากาศ
73 0 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่๘๐ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ    นาแป้น
2. เด็กหญิงสุธารัตน์    กล่อมปาน
1. นางสาวจารุวรรณ    บุญวงษ์
74 0 โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงลำธาร    คุณวรรณะ
2. เด็กหญิงพัณณิตา    วงษ์มหาจักร์
1. นายจีรัส    บุญหล้า
2. นางพรพรรณ    พละทรัพย์
75 0 โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงรัตติกานต์    มิ่งประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    เมียกขุนทด
1. นายณัฐวุฒิ    เอี่ยมแจง
2. นางสาวนิราพร    มีพาน
76 0 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงศศิกานต์    ดวงสูงเนิน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    คชบุตร
1. นางสาวอิสริยา    พรมมิ
77 0 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กชายณัฐภูมิ    เพ่งกิจ
2. เด็กหญิงพิชามนธ์    พลเหิม
1. นางสาวกัญญา    คงคา
2. นางสาวอาภัสรา    เรืองโรจน์
78 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน(ครองประชานุกูล) เทศบาลตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงภิรัญญา    ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงจิตติพัฒน์    ไผ่ล้อม
1. นายบรรพต    พรมสุวรรณ
2. นายเฉลิมพร    อินเรือง
79 0 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ฟักอ่อน
2. เด็กหญิงลดาวัลย์    สุขเกษม
1. นางนิทราพร    ศิริกมลนันท์
2. นายภัฑรกิจ    ไชยถา
80 0 โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กชายปรัญญา    บุญหนู
2. เด็กชายบารมี    สารถี
1. นายบรรเจิด    เจริญฉาย
2. นางสาวไพลิน    ชูเชิด
81 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) เทศบาลตำบลบ้านโตนด จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์    เดงไฟ
1. นางสาวนัชชา    สามงามไฝ
82 0 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพัสกร    ดิษเสถียร
2. เด็กหญิงพิรญา    กำพัน
1. นายปิยะ    นาคะวิจิตร
2. นายอาทิตย์    ดิษเสถียร
83 0 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    ลังก้า
2. เด็กหญิงอรพิน    เทิ้มด้วง
1. นางสาววิลาวัลย์    ขันอินทร์
84 0 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงอภิรดี    นิยมญาติ
2. เด็กหญิงฐานัชฌา    คำปา
1. นางพัชรินทร์    อิ่มเพ็ง
85 0 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา เทศบาลตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายศิวกร    ทิพยาวงษ์
2. เด็กชายติณณภพ    ทับทอง
1. นางพัทธนันท์    ไสสีสูบ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิตา    เกตุอินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................