งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปกิจกรรม วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 101
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายสันติภาพ    จิรารัตน์
2. เด็กหญิงอาภากร    จำปาเจียม
1. นายวาสน์ศิลป์    ดีวรัตน์
2 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    ลิบาล
2. เด็กหญิงธรรนิพา    ทะยะธง
1. นายปัญญา    กายะชาติ
3 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายธนาธร    กันทะวงษ์
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา    ขันทะสีมา
1. นางสาวธัญญา    วงศ์ไชย
2. นางสาวแพรวพรรณ    เชื้อเมืองพาน
4 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    นิระผาย
2. เด็กหญิงธัญสินี    ปอตา
1. นางพัทธวรรณ    บุญเมือง
5 0 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายวายุภักษ์    มาฟู
2. เด็กชายณัฐพัชร    ต๊ะมา
1. นายพงษ์สิทธิ์    ยาวงศ์
2. นางสาววไฬญา    แปงถายะ
6 0 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายภูริณัฐ    วงค์คม
2. เด็กชายฐิติโชค    พงศ์ภักดีสกุล
1. นางสาวชนม์นิภา    ชุมภูเมือง
2. นายศตวรรษ    ยศวิทยากุล
7 0 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายเพชรร้อย    ปานประสิทธิกุล
2. เด็กหญิงนภัทร    จิตตะ
1. นายจักราวุธ    ไชยยา
2. นายศุภชัย    คำดอน
8 0 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชุติกา    แก่หล้า
2. เด็กชายธีรเมธ    ปิยะวงศ์
1. นางสาวพิมพ์ชนก    เขียวตั๋น
9 0 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกาญจน์สุดา    จะเสอ
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์    ภูมิสอน
1. นางสาวรินทิรา    เลี้ยงประเสริฐ
2. นายศิริพงษ์    พิมพ์สวัสดิ์
10 0 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายรชต    กาณะรักษ์
2. เด็กหญิงศิวพร    วงษายะ
1. นายกฤษณ์พีรัช    พาชูปกรณ์การณ์
2. นายอานนท์    ต๊ะโปง
11 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ขันแก้ว
2. เด็กหญิงปาลิดา    ฝีปากเพราะ
1. นายสรายุทธ    เจริญสุข
12 0 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงใบเตย    -
2. เด็กหญิงพจมาน    -
1. นางพัชรวีย์    วีรนันทชัย
13 0 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงใบเงิน    อินทร์แสง
2. เด็กหญิงอานันดา    พลาชีวิน
1. นางสุธิตา    นิลวัฒนา
2. นายอาทิตย์    พลตรี
14 0 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กชายจตุรภัทร    บุญยิ้ม
2. เด็กหญิงวราพร    สิงห์ทยาน
1. นางปรีดา    เกษณา
15 0 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1. เด็กชายมงคลชัย    ไชยบุตร
2. เด็กชายธนาภัฎ    งามจิตร
1. นายธนันท์ชัย    ปันสุข
16 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1. เด็กหญิงกฤษกร    สิงห์สง่า
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    ดำจันทร์สิริโชติ
1. นายพลสิทธิ์    ฤทธิคง
17 0 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายภูวิศ    นุริตมน
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    แซ่คู่
1. นายภวัต    เพชรบูรณิน
18 0 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายธนภัทร    เพิ่มปลิก
2. เด็กชายณัฐกรณ์    โทนกล้า
1. นายสิทธิเดช    พูลทวี
19 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    อินทร์วงศ์
2. เด็กหญิงรัตนา    สีสุข
1. นายชัยวุฒิ    แสงมณี
2. นางสมฤดี    แสงมณี
20 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายภูวนาท    ดอนหม้อ
2. เด็กหญิงศดานันท์    เกษามูล
1. นายเจตน์สฤษฎิ์    เกียรติกุลวาทิน
21 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ฝาเรือนดี
2. เด็กหญิงอาทิพย์ตยา    นาพรม
1. นายพงษ์นรินทร์    สุธรรม
2. นายสุขสันต์    สุวรรณโคตร
22 0 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    แก้วดำ
2. เด็กหญิงสุจรรย์จิรา    วงค์สกุล
1. นายอนุรัตน์    ดวงต๊ะ
23 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงนมินทร์วรา    วนาลัยธำรง
2. เด็กหญิงชัญญานุช    กะหมื่อแฮ
1. นางสาวญาติกานต์    มณีโชติ
24 0 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ    ทรัพย์มงคลรุ่ง
2. เด็กชายเตชินท์    ส่างเงิน
1. นายยงยุทธ    ประวีณชัยกุล
25 0 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    คำตา
2. เด็กชายณราการณ์    หลวงคำ
1. นางสาววีณา    เอมพิณ
26 0 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กหญิงธนพรพรรณ    กันทาวงค์
2. นายณรงค์ฤทธิ์    เลาว้าง
1. นายพุทธินันท์    พรมเสน
2. นางสุวรรณี    พรมเสน
27 0 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงจีรนันท์    ทรัพย์มะณี
2. เด็กหญิงกฤตพร    เมืองคำ
1. นายณรงค์ฤทธิ์    แสนเสนาะ
28 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์    นุ่มดี
2. เด็กชายติณณภพ    ศรีเดช
1. นายกิตติพงษ์    ป้อมเสมา
29 0 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กชายพัชรพล    ครุฑน้อย
2. เด็กชายประเมษฐ์    มูลหล้า
1. นายอนุวัฒน์    ติ๊บสร้อย
30 0 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1. เด็กชายณวัฒน์    บุญญาจันทร์
2. เด็กชายมงคล    บุญเรือง
1. นายชัยวัฒน์    นวลคำ
31 0 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงวรนุช    ฝักบัว
2. เด็กหญิงปนัดดา    อินนาค
1. นายจักรพันธ์    วันสอน
2. นายอดินันท์    สวนศรี
32 0 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงธัญชนก    สุวรรณโรจน์
2. เด็กหญิงชาลิสา    สุดสวาท
1. นางสาวขวัญชนก    ไทยสุวรรณ
2. นางสุกัญญา    ลิ้มพิพัฒน์ชัย
33 0 โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    กาศร
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์    นุรักษ์ทวีพร
1. นายณัฐภัทร    คชลักษ์
2. นายบรรเจิด    เจริญฉาย
34 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) เทศบาลตำบลบ้านโตนด จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กชายจิรวงศ์    สุขกลัด
1. นายภาณุพงษ์    โพธิ์ดี
2. นายสุนทร    พรจันทรารักษ์
35 0 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกณกพร    เธียรจินดากุล
2. เด็กหญิงสุนันทา    มลทน
1. นายดนุวัศ    นันตา
36 0 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายศิวกร    เขียวน้อย
2. เด็กหญิงบุญญาภัทร    ใส่แจ่ม
1. นางสาววิลาวัลย์    ขันอินทร์
37 0 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายดนัย    โพธิ์เนตร
2. เด็กชายธีนทัศน์    สีทำ
1. นางพัชรินทร์    อิ่มเพ็ง
38 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา    อินทพงษ์
2. เด็กหญิงสกุลเกศ    นาคะเกศ
1. นางสาวสร้อยสุดา    คะจรรยา
2. นายเอกพล    ยศแสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................