งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปกิจกรรม วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 102
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1. นายสาโรจน์    แซ่เห้อ
2. นายเมธาสิทธิ์    ทองดี
1. นายวาสน์ศิลป์    ดีวรัตน์
2 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวชนนิกานต์    ยมดี
2. นางสาวรุ่งทิวา    คำพร
1. นายกิตติพงศ์    พงศ์โชคดีเลิศ
2. นายภานุพันธ์    ยะอนันต์
3 0 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1. นายภัทรวุธ    วาธง
2. นางสาวอิงทิรา    ตุ้ยศรี
1. นายธนากร    ศรีอุทธา
4 0 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 1. นายฐาปกรณ์    วงษ์คำ
2. นางสาวอภิญญา    อัครมหาสกุล
1. นายสุชา    กุลกิติเกษ
5 0 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1. นางสาวเกษมณี    พุ่มนวล
2. นายณัฐกานต์    อ่วมคุ้ม
1. นางสุธิตา    นิลวัฒนา
2. นายอาทิตย์    พลตรี
6 0 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1. นางสาวนวรัตน์    ก้อนคำฮ้อย
2. นางสาวนลินทิพย์    หมอเพ็ชร์
1. นายฐิตินาถ    มงคล
2. นางสาวมัญชรี    ศรีเวียงฟ้า
7 0 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1. นางสาวสุนิตา    เปล่งสุข
2. นายศิริพงษ์    คำชัยยะ
1. นางชลดา    เวยื่อ
8 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1. นางสาวมุธิตา    คุณวุฒิบรรเจิด
2. นางสาวณัฐพร    บุญผ่อง
1. นายพลสิทธิ์    ฤทธิคง
9 0 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1. นางสาวจุฑาภรณ์    หมายเทียมกลาง
2. นางสาวเบญจมาศ    เกตุสุวรรณ
1. นางรัชกรณ์    ทองจั่น
10 0 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1. นางสาวขอบฟ้า    เจตนจิตร์
2. นายอภิวัฒน์    ปานเกิด
1. นายดำรงค์    คำมิ่ง
11 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายชวนากร    วงษ์ทาโส
2. นายณัฐชนนท์    วันทาพงษ์
1. นายชัยวุฒิ    แสงมณี
2. นางสมฤดี    แสงมณี
12 0 โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายอธิกร    ป้องกก
2. นายปรมินทร์    ซาซิโย
1. นายอานนท์    มุ่งมาตร
13 0 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1. นางสาวนฤนันท์    ตันแปง
2. นางสาวกานต์สินี    แสนว่าง
1. นายฐิติกร    วาสนะตระกูล
2. นางสาวรุจิรัตน์    เลือดนักรบ
14 0 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1. นางสาวศิรินทิพย์    จันทร์ใส
2. นางสาวรวงทอง    ทองโชติ
1. นายรังสฤษฎิ์    เสนาธรรม
15 0 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวนรมล    ศรีจันดา
2. นางสาวเยาวลักษณ์    ทรัพย์สุวาณิชย์
1. นายยงยุทธ    ประวีณชัยกุล
16 0 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1. นายสุกฤษฎิ์    สุคำอ้าย
2. นางสาวฐิติกา    ชูทรัพย์เจริญ
1. นางสาวปิยะนุช    เปลี่ยนแก้ว
2. นางสาวอรพิน    สุภาวงศ์
17 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวฐิดารัตน์    แหยมเปรมปรี
2. นางสาวศิวาพัชร์    โคตะมะ
1. นายกิตติพงษ์    ป้อมเสมา
18 0 โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวน้ำผึ้ง    บัวเย็น
2. นางสาวสุพัชญ์    เพียรรัตน์
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร    ยาแก้ว
19 0 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1. นางสาวพิมลพรรณ    อินทร์ประถม
2. นางสาวนงนภัส    โชติช่วง
1. นายณัฏฐชัย    พรหมมูล
2. นายวัชรากร    วรสิทธิ์
20 0 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 1. นายวรัตถ์    แก้วรัตนศรีโพธิ์
2. นายวุฒิชัย    ทองเดช
1. นางสาวขวัญชนก    ไทยสุวรรณ
21 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. นายเฉลิมพันธ์    ก้อนกลีบ
2. นางสาวเบญจวรรณ    พ่อครวงศ์
1. นางสาวสร้อยสุดา    คะจรรยา
2. นายเอกพล    ยศแสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................