งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปกิจกรรม ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 106
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงพันแสงรุ้ง    ชัยสุวรรณ์
2. เด็กหญิงขวัญวริน    ธิเดช
3. เด็กหญิงมณฑิรา    ไชยชมภู
4. เด็กหญิงปิยดา    ประเวทจิตต์
5. เด็กหญิงพัชรดาภา    เนตรเมืองมา
6. เด็กหญิงธัญญ์นลัท    เชื้อเมืองพาน
7. เด็กหญิงพิยดา    ยศมูล
8. เด็กหญิงณิชชา    มหาใจดี
9. เด็กหญิงณัฐณิชา    ผาลาด
1. นางสมพร    ติวาทิน
2. นายสุนทร    ยาวิชัย
2 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงพาฬิฎา    สีกา
2. เด็กหญิงศิริกานดา    ท้าวชัยมูล
3. เด็กหญิงณัฐธยา    อินขัด
4. เด็กหญิงวิมลสิริ    กลิ่นถือสิน
5. เด็กหญิงนฤพร    มาฟู
6. เด็กหญิงสุพัตตรา    ชัยสาร
7. เด็กหญิงชนากานต์    ทองพาน
8. เด็กหญิงอริญชยา    หมั่นใจ
9. เด็กหญิงวริศรา    วรรณา
1. นางสาวจิตรคนึง    ยามี
2. นางอรชร    เมฆอากาศ
3 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงศุภกาล    มาเยอกู่
2. เด็กหญิงเหมยชิง    มีทรัพย์
3. เด็กหญิงพาโชค    คำวงค์
4. เด็กหญิงพัชศร    บุญศรี
5. เด็กหญิงชวิศา    นามใหม่
6. เด็กหญิงโสธิกา    หน่อคำ
7. เด็กหญิงญาดา    กาใจ
8. เด็กหญิงไพลินรัตน์    มนตรี
9. เด็กหญิงทิพปภา    คำแก้ว
1. นายฐิติวิชญ์    ชิโนซึคะ
2. นายประภาส    พลาศรัย
3. นายฤทธิชัย    แก้วใหม่
4. นายวีระเชษฐ์    วรรณรส
4 0 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงภัคจิรา    ทะกาศ
2. เด็กหญิงวราลี    ถิ่นหนึ่ง
3. เด็กหญิงวราภรณ์    จุ่มสนอง
4. เด็กหญิงศศิกานต์    จิตณรงค์
5. เด็กหญิงอัจจิมา    ศิริลักษณาวดี
6. เด็กหญิงกัญจรัตน์    สายหยุด
7. เด็กหญิงจิตราวดี    รัตนบุตร
8. เด็กหญิงรัตนาพร    เรือนเพ็ง
9. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พรหมเมศ
1. นางสาวธกานต์    สมหมาย
2. นางผุสดี    นันทวิเชียร
3. นางสาวศิริพรรณ    จุลกาฬ
4. นางอัมพวัน    พงศ์วุฒิศักดิ์
5 0 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา    รอดกุน
2. เด็กหญิงสุชานันท์    พิทักษ์ธนากุล
3. เด็กหญิงณัฐภาพรรณ์    เพลินทรัพย์
4. เด็กหญิงอรไพรลิน    ศรีสูงเนิน
5. เด็กหญิงกฤตยา    เคนพละ
6. เด็กหญิงสิริยากร    สระแก้ว
7. เด็กหญิงสุภัชญา    รู้สมัย
8. เด็กหญิงสุภัสสร    ดินเพชร
9. เด็กหญิงกานตรัตน์    เสาร์ใส
1. นางจิราพร    หลงแย้ม
2. นางวันวิสาข์    ช่างดำริห์
3. นายอนุกูล    กลิ่นดี
4. นางอัจฉรา    รู้สมัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................