งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปกิจกรรม ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 109
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงสุพิชญา    ปันตา
2. เด็กหญิงพัชรีพร    ไชยทอง
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์    กุลดี
4. เด็กหญิงธัญวรัตม์    เรือนปิน
5. เด็กหญิงฐิติวรดา    ทายา
6. เด็กหญิงยุพรัตน์    ปันทะตั๋น
7. เด็กหญิงกัญญาพัชร    สุขสวัสดิ์
8. เด็กหญิงธีรดา    เครือคำ
9. เด็กหญิงณฐพร    ภูมิยิ่ง
1. นายฤทธิพร    ไชยวงค์
2. นางศิริอาภรณ์    กองทองพิพัฒน์
3. นางสาวเกตสิรี    ศรีใจ
2 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงจันทกานต์    กันภาสุ
2. เด็กหญิงปัทมากร    ชาวนา
3. เด็กหญิงกัลยากร    ชาธรรมมา
4. เด็กหญิงวีรนาถ    วงค์แสง
5. เด็กหญิงณัฐจีรา    อุปารี
6. เด็กหญิงณัฐวดี    เรือนแก้ว
7. เด็กหญิงศณัฐชา    จันทร์ชุม
8. เด็กหญิงสุภัสสร    แก้วมาลุน
9. เด็กหญิงกิติญา    รัดดา
1. นางสาวกนกวรรณ    ชิดชาญชัย
2. นางสาวกุลภัสสร    แก้วศรี
3. นายภากร    บัวทิม
4. นายเจริญศักดิ์    กันสม
3 0 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธิตินาฏ    หลวงราษฎร
2. เด็กหญิงวาธินี    วงค์คำ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    หินมะลิ
4. เด็กหญิงมนธิรา    ไวยานนท์
5. เด็กหญิงพรสินี    ศรีเรืองฤทธิ์
6. เด็กหญิงฤทัยการณ์    ปากกล้า
7. เด็กหญิงพริชา    ชวนะปัญญา
1. นางสาวมลธิรา    ไชยยา
2. นางสาวสิริญาภรณ์    ขยัน
4 0 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงศศิกานต์    พาทีพิเคราะห์
2. เด็กหญิงกิตติยา    จักร์คำ
3. เด็กหญิงบุษกรณ์    ปัญญาเพิ่ม
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    ลาดโรย
5. เด็กหญิงกรกนก    เรือนคำ
6. เด็กหญิงมาลี    นายสะ
7. เด็กหญิงณิชากร    ปัญญา
8. เด็กหญิงอภิชญา    ยาสมุทร์
9. เด็กหญิงบุษกร    สัมฤทธิ์
1. นางจิตตานาถ    ปลอดสกุล
2. นางฐณิฎา    คุณยศยิ่ง
3. นายอธินันท์    บุตรเปา
4. นางสาวอภิรตี    ประดู่
5 0 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงสุมิญฑ์ตรา    สุประกอบ
2. เด็กหญิงจินตนา    จ่อนตะมะ
3. เด็กหญิงวิภาวี    พันธ์สน
4. เด็กหญิงอภิสรา    อิ่มเอิบ
5. เด็กหญิงคณัสนันท์    คุ้มภัย
6. เด็กหญิงอาทิมา    เชียงลอย
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เฟื่องฟอง
8. เด็กหญิงธนัชพร    ผลบุญเรือง
9. เด็กหญิงสุธาสินี    จั่นแก้ว
1. นางสาวขนิษฐา    ปิ่นทอง
2. นางสาวจรัญธร    นามวงษ์
3. นางนฤมล    พิศมัย
4. นายศักดา    สีเมืองแก้ว
6 0 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์    สะระมูลี
2. เด็กหญิงเพชรดา    สะเอียบคง
3. เด็กหญิงวีรินทร์    มะโนโฮ้ง
4. เด็กหญิงสุธิดา    ภาวะดี
5. เด็กหญิงอมิตา    เข็มทอง
6. เด็กหญิงอรวี    แสนย่าง
7. เด็กหญิงฐิติภา    พันธิจันทร์
8. เด็กหญิงอภิญญา    ขันแก้ว
9. เด็กหญิงนวรัตน์    ศิริลักษณาวดี
1. นายฉลองรัตน์    ทิพย์สุวรรณ
2. นางสาวมยุรฉัตร    ผิวอ่อนดี
3. นางสาวสุวิภา    แก้วมา
7 0 โรงเรียนไท่จง (เทศบาล 3) เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงนภาพร    นิ่มนวลสิงขร
2. เด็กหญิงอังคณา    บุญญาคุ้มโชค
3. เด็กหญิงชนาทิพย์    ขวัญศรัทธา
4. เด็กหญิงกชกร    ชวอนันต์กุล
5. เด็กหญิงเสาวภา    อนุสรณ์สถิตย์
6. เด็กหญิงจันจิรา    ไฝ่แดนไพร
7. เด็กหญิงเมธินี    อาภรณ์เลิศกุล
1. นางสาวจุฑามาศ    จตุแสน
2. นายณฐกร    ยอดเพชรดิ์
3. นางสาวระพีพรรณ    อหริพ่าย
4. นางสาวศิรินภา    ชุมภู
8 0 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กหญิงปรียารัตน์    ทศพงศ์เลิศสกุล
2. เด็กหญิงชลลดา    จารณะ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แก้วมีสุข
4. เด็กหญิงวรากรณ์    อิ่นคำ
5. เด็กหญิงพชรพร    คำลือชัย
6. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา    ทาริน
7. เด็กหญิงอังคณา    เชยจันทร์
8. เด็กหญิงกัณฐิกา    เมืองเกิด
9. เด็กหญิงวรรณษา    วงกาวี
1. นายนิธิภัทร    หอมกระทุ่ม
2. นางสาวมณฑิรา    วิราศรี
3. นายวุฒิกรณ์    ศรีหาตา
4. นายศรายุทธ    แก้วบาง
9 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงปีย์รดา    ขัตติวงษ์
2. เด็กหญิงมรกต    เงินเนตร
3. เด็กหญิงพิมพิพัฒ    ทองคำ
4. เด็กหญิงพรทิพย์    ต้อยเรียง
5. เด็กหญิงวริศรา    เนรมิตร
6. เด็กหญิงมาริศา    รักใคร่
7. เด็กหญิงกัญญาภัค    การภักดี
8. เด็กหญิงกัญญ์ชิสา    ดุรงค์ภูวนันท์
9. เด็กชายภูสิทธิ์    รัดถาดา
1. นายกิตติพงษ์    ป้อมเสมา
2. นางสาวอรวรรณ    สังเที่ยง
3. นายเลอพงศ์    กัณหา
10 0 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    สีสกุล
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    เมืองศรี
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์    จีระพรต
4. เด็กหญิงชนิกานต์    บุญมาก
5. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    บุญจันทร์
6. เด็กหญิงนันท์นภัส    เมฆชะอุ้ม
7. เด็กหญิงศีรประภา    จันทะวาด
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ชัยภูมิ
9. เด็กชายกิตติวันท์    สุริยะวงศ์
1. นางสาวปฏิญา    จงรู้ธรรม
2. นางสาวศิริพร    เพช็รมี
3. นางศิวพร    บูรณพิริยะพงศ์
4. นายอนุรักษ์    อรุณเพ็ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................