งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปกิจกรรม การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 116
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายนิพนธ์    ดีเสมอ
2. เด็กชายพีรพัฒน์    นามยี่
3. เด็กชายปิติณัช    แป้นแย้ม
4. เด็กหญิงคันธารัตน์    นามดี
5. เด็กหญิงชวิศา    นามใหม่
6. เด็กหญิงวิภาพร    นามแสง
7. เด็กชายธวัชชัย    อุ่นแปง
8. เด็กหญิงวัลลภา    ชวัลคุณาสิน
1. นายชัยวุฒิ    จันต๊ะนาเขต
2. นายฐิติวิชญ์    ซึโนซิคะ
3. นายฤทธิชัย    แก้วใหม่
4. นางอาภัสรา    บุตรสอน
2 0 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายอินทร์ศักดิ์    แซ่ลี้
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    ปัญโญ
3. เด็กหญิงรัตติกาล    วิรังหมู
4. เด็กหญิงชฎาภรณ์    กันทะวัง
5. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง    เสียมลาย
6. เด็กชายอลงกรณ์    ไชยอุปละ
7. เด็กชายณัฐชมน    พรหมตา
8. เด็กชายนฤเบศ    กันทจันทร์
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐชัย    ธีระวริทธ์กุล
3 0 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    มั่นคง
2. เด็กหญิงศรัญญา    วงษ์เพ็ชร
3. เด็กหญิงพลอยชมพู    พรรณงาม
4. เด็กหญิงนิราภา    จันตา
5. เด็กหญิงอัมพร    มั่นคง
6. เด็กชายวรโชติ    จิตวงศ์ศรี
7. เด็กชายอภิวิชญ์    ยะเมทะ
8. เด็กชายสอน    ไชยา
9. เด็กชายธนายุทธ    นนท์ฐิแสง
10. เด็กชายอรรถพล    สิริพงศ์วานิช
1. นางสาวปิยะนันท์    ไชยแก้ว
2. นางมนัสกาญจน์    สุธรรมวิจิตร
4 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลสองแคว เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายจืตรภาณุ    ผ่องสุขมงคล
2. เด็กชายอภินันต์    สุริยะ
3. เด็กชายธนวัฒน์    ชุ่มใจ
4. เด็กชายนฤเบศน์    เจ้ากลดี
5. เด็กชายจักรพงศ์    แก้วภา
6. เด็กหญิงธีราภรณ์    วงษ์แสนใจ
7. เด็กหญิงอริสา    กันทะวงค์
8. เด็กหญิงปรียาภัทร    สมฟ้ามิตร
9. เด็กหญิงพีรดา    ธรรมขัน
10. เด็กหญิงอลีนา    ก้อนวิลา
1. นางสาวจุฑามาศ    ประทุมทา
2. นางสาวศินีรัตน์    อายุยืน
3. นายเดชนรินทร์    เทิดทูนเมธา
4. นายเริงศักดิ์    ธรรมดิษฐ์
5 0 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ลาดจันต๊ะ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    พรวรรณภากิจ
3. เด็กหญิงนภัสศร    ทันตา
4. เด็กหญิงกัลญาณี    สุขสะอาด
5. เด็กหญิงนันทิชา    ชัยวงค์
6. เด็กชายธนวัฒน์    ชัยวงค์
7. เด็กชายกิตติกร    อาบสุวรรณ์
8. เด็กชายชวัลกร    จิตรอาชานัย
9. เด็กชายชยานันท์    จิตรอาชานัย
10. เด็กชายสิรธีร์    ทองอนันตรัตน
1. นางกาญจนา    กาญจนกิตติ
2. นางสาวณัฏฐ์วรัชญ์    เพชรทอง
3. นางสาวพิมระวี    ตุ่นคำ
4. นางสาวสุกัญญา    คำราพิศ
6 0 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงพัชราภา    เครือเต
2. เด็กหญิงวรินทรา    ยิ่งมหาศาล
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศา    สิงห์แก้ว
4. เด็กหญิงกชพร    น้อยวรรณะ
5. เด็กหญิงชลิดา    ลาภมหาประเสริฐ
6. เด็กชายธนน    สิงห์โต
7. เด็กชายเกียรติอนันต์    ชัยลิน
8. เด็กชายธนาธิป    ใจบุญ
9. เด็กชายภัทรภณ    แซ่ตัน
10. เด็กชายจิรภัทร    ชื่นอุรา
1. นางสาวขรินทร์ทิพย์    อินทรักษา
2. นางไพลิน    จารี
7 0 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงธวันรัตน์    หมอกแสง
2. เด็กหญิงอภิษฎา    ชมเทียนไข
3. เด็กหญิงพรไพลิน    กันพรม
4. เด็กหญิงออมสิน    -
5. เด็กหญิงกัญญาวีร์    สุทธเขต
6. เด็กชายจีรศักดิ์    ษมาจิตอาภรณ์
7. เด็กชายชนกันต์    นุภาพ
8. เด็กชายบุญฤทธิ์    งามยิ่ง
9. เด็กชายกฤษฏิ์กุล    กรณ์พนิตวุฒิคุณ
10. เด็กชายรัฐศักดิ์    รุ่งรัตน์สกุล
1. นางสาวลักษณา    ทาระวา
2. นางสาวสุภัสสร    ทำมาก
8 0 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กชายธีรภัทร    วรวาท
2. เด็กชายบรรจง    ขันเกษ
3. เด็กชายหัสชัย    แสงอรุณ
4. เด็กชายปฐวี    ไร่เกษม
5. เด็กหญิงณัชชา    บุญรุฬ
6. เด็กหญิงณฐพร    อินทร์โพธิ์
7. เด็กหญิงจิระนันท์    แสงรุ่ง
8. เด็กหญิงน้ำฝน    ฮาซีม
1. นางสาวนริศรา    นาเวช
9 0 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1. เด็กชาย-    -
2. เด็กชายพริษฐ์    ภัครรุจิยางกูร
3. เด็กชายกฤษกร    ตาคำ
4. เด็กชายหาญสงคราม    สีลิน
5. เด็กชายวีรภัทร    ตามัน
6. เด็กหญิงสุภัสสรา    นุชอำพันธ์
7. เด็กหญิงพัฒนา    ศรีสมบัติ
8. เด็กหญิง-    -
9. เด็กหญิงภัทธราภรณ์    ถุงสายแก้ว
10. เด็กหญิงนัฐวดี    เสนาตะคุ
1. นางสาวจารวี    นันทะ
2. นางสาวณัฐวลัญช์    แสนธิ
10 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1. เด็กชายธาดาพงศ์    ต่วนทอง
2. เด็กชายสัณหณัฐ    รุ่งโรจน์กิจการ
3. เด็กชายปรมัตถ์    บุญยืน
4. เด็กชายญาณพัฒน์    เพชรคง
5. เด็กชายธนสิทธิ์    เซี่ยงเห็น
6. เด็กหญิงณิรชา    รัชทานี
7. เด็กหญิงธิยาดา    ยานะ
8. เด็กหญิงสุพิชญา    ถาคำ
9. เด็กหญิงกรรวี    เครือทรัพย์
10. เด็กชายสุชาวลี    ณ แพร่
1. นางสาวณัฐธยาน์    ฟองสมุทร
2. นางบุรินทร์    สัมฤทธิ์
3. นางปาณชาต    วิชิตนันทน์
4. นางเนตรนภิส    จันทนประยูร
11 0 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายทินภัทร    รอดประยูร
2. เด็กชายปุญญพัฒน์    วิชาพร
3. เด็กชายศุภณัฐ    ฮวบสมบูรณ์
4. เด็กชายณภัทร    พันธินากุล
5. เด็กหญิงกชกร    พึ่งเสือ
6. เด็กหญิงณัฐพร    มั่นรักคง
7. เด็กหญิงวชิราภรณ์    บัวทอง
8. เด็กหญิงธนิษฐา    ทองแจ่ม
1. นางทวิวรรณ    ฉัตรทอง
2. นางบุญศิริ    ปิ่นม่วง
3. นางพรศิริ    จันทร์เชื้อ
4. นางศิรินทิพย์    แก้วทา
12 0 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงวิชญาดา    แก้วมา
2. เด็กหญิงนิรภัฎ    แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงศดานันท์    ใจยา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    ลาภูเขียว
5. เด็กชายรัฐภูมิ    ข้ามสาม
6. เด็กชายรัชพล    ปัญญาเหมือง
7. เด็กชายวัชรพงษ์    เชียงปัญญา
8. เด็กชายธนพล    ชัยชนะ
9. เด็กชายปัญญาวัต    พรหมวัง
10. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ทรงกุล
1. นางพันธ์ทิพย์    ขันคำนันต๊ะ
2. นางรุจิรา    จันทราภานุกร
13 0 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายจักรภัทร    หวันแลบ
2. เด็กชายพีรณัฐ    รัตนแสง
3. เด็กชายวชิรวิทย์    ใจก๋องแก้ว
4. เด็กชายพงค์ศิริ    ต๊ะสา
5. เด็กชายธีรภัทร    มังป๋อง
6. เด็กหญิงนพธีรา    แก้วบังวัน
7. เด็กหญิงธัญชนก    เตจ๊ะพิงค์
8. เด็กหญิงศิรภัสสร    สีกันทะ
9. เด็กหญิงวรัชยา    ใจก๋องแก้ว
10. เด็กหญิงภัครธิดา    อุดสิงห์
1. นายนนทกานต์    คำกุ้ม
2. นางสาววราภรณ์    แก้วกันต์
3. นายเวหา    จีทา
4. นางสาวแวววีณา    โนราช
14 0 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กชายจิรเดช    ธรรมเสน
2. เด็กหญิงณัฐธิชา    ตะกรุดเก่า
3. เด็กหญิงเมิ๊ยะอ่อง    ซอต๊ะ
4. เด็กชายบุญ    ทองสิริ
5. เด็กชายสิรวิชญ์    สมผดุง
6. เด็กชายณัฎฐกรณ์    อินศรชัย
7. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์    ทิพย์นวล
8. เด็กหญิงวิชญาดา    ดวงใจ
9. เด็กหญิงกมลลักษณ์    เกตุพรม
10. เด็กชายปิยชนน์    ฟูเต็มวงค์
1. นางสาวดวงหทัย    โกฎสืบ
2. นางพิมพ์ใจ    ทองศรี
15 0 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายธราธร    บวชกระโทก
2. เด็กชายศรัณยพงศ์    รมหิรัญ
3. เด็กชายภูริภัทร    มณีวรรณ์
4. เด็กชายภัทรพล    พลเวียง
5. เด็กหญิงปวันรัตน์    สุภาเวียง
6. เด็กหญิงวณัญชนก    ไชยชนะ
7. เด็กหญิงวิภาสิริ    รักภักดี
8. เด็กหญิงกรเกศ    ปิยณกันต์
1. นางสาวระวิพรรณ    รมภิรัง
2. นางแสงจันทร์    ตะนาวศรี
16 0 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงภัทธีมา    จันตรี
2. เด็กหญิงสุจิตรา    แสงอรุณ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา    สุ่มเกตุ
4. เด็กหญิงนันท์นภัส    อย่างรัตนโชติ
5. เด็กหญิงฉัตรกมล    หงษ์เจ็ด
6. เด็กชายอำพร    ศรีสุวรรณ
7. เด็กชายอภิสิทธิ์    เทียนบุตร
8. เด็กชายรัตนศักดิ์    จัดการ
9. เด็กชายพงศ์พัน    ครุฑจู
10. เด็กชายวีรภาพ    นุ่มมีศรี
1. นางณัฐจิรา    สุขมา
2. นางสาววีรินท์รดา    รักถึง
3. นางสาวสิริเทพ    ผ่องใส
4. นางสาวเชฏฐินี    จุ้ยวงษ์
17 0 โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กชายกรวิชญ์    ชูสุวรรณ
2. เด็กชายวุฒิชัย    พังสุบรรณ
3. เด็กชายจิรภัทร    โอษฐงาม
4. เด็กชายณัฐวัฒน์    เมฆเสือ
5. เด็กชายพระนาย    สุวรรณรัตน์
6. เด็กหญิงปลายฟ้า    ชูพงษ์
7. เด็กหญิงวิชญาดา    เย็นอารมย์
8. เด็กหญิงสุธาสินี    บุญคง
9. เด็กหญิงอนัญพร    รอดเกตุ
10. เด็กหญิงวิภารัตน์    เขียวขาว
1. นางยุพา    เทศทอง
2. นางอนันทพร    เขียวจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................