งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปกิจกรรม การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 117
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1. นางสาวกุสุมา    จันทร์วิลา
2. นายญาณภัทร    แก้วประเสริฐ
3. เด็กหญิงกัลญา    นุชเทียน
4. เด็กหญิงกรกันยา    หาญโนนแดง
5. นางสาวภัคนันท์    วรรนิยม
6. นายกฤษฎา    ปัญจพลคีรี
7. เด็กชายศุภเดช    ปัญญาทิพย์
8. นายวัชรายุทธ    คำน้อย
1. นางสาวจันจิรา    ธรรมยา
2. นายสุเมธ    มาบาง
2 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงธัญชนก    มะโนเกตุ
2. เด็กหญิงสายนที    มณีวงค์
3. เด็กหญิงปาริตา    ณ ลำปาง
4. เด็กหญิงพิชญาภา    สรรพเนตร
5. เด็กชายพิชญะ    วรรณคำ
6. เด็กชายทักษิณ    สุขใจมุข
7. เด็กชายอัษฎาวุธ    อุปรีย์
8. เด็กชายพัฒนพงศ์    ชนะจิรดา
1. นางสาวกนกวรรณ    ชิดชาญชัย
2. นางสาวกุลภัสสร    แก้วศรี
3. นางสาวพิชชากร    นามวงค์
4. นางสาวฤทัยรัตน์    เสมอใจ
3 0 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพนิดา    ปันติตา
2. เด็กหญิงจ๋ามพอง    ลี่เชียงปิง
3. เด็กหญิงกานต์ชนิดา    นันตะ
4. เด็กหญิงหมวยขาว    แสงแก้ว
5. เด็กชายเปี่ยมเมือง    ติยะ
6. เด็กชายนิติพงษ์    ลุงติ๊
7. เด็กชายสงกรานต์    เรือนชื่น
8. นายเปา    ลู
1. นางสาวชนมน    ยอดอ้อย
2. นางพรทิพย์    ถาอ้าย
3. นางสาววรนิษฐา    ทรัพย์วัฒนากุล
4. นายวัลลภ    ทองสุวรรณ์
4 0 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพิชชาพร    เพ็งศรีโคตร
2. เด็กหญิงพิง    ชื่นมนุษย์
3. เด็กหญิงชิดชนก    เลเชกุ
4. เด็กหญิงเบญญาพร    ใจแก้ว
5. เด็กชายมิกกี้    อ้ายสม
6. เด็กชายอชิระ    เลิศกุลจิรา
7. เด็กชายอภิชัย    น้อยพาน
8. เด็กชายอภิชาติ    น้อยพาน
1. นายธีรชัย    คันธวงศ์
2. นางอรัญญา    รุ่งเรือง
5 0 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 1. นายอภัย    ธนะศรีรังกุล
2. นายบูรพา    กาใจ
3. นายทิศเนตร    แสนมา
4. นายกฤษฎา    เมืองเพชร
5. นายศรายุทธ    กาบี้
6. นางสาวพรนัชชา    สุทธิประภา
7. นางสาวญาณธิชา    วนาคงประยูร
8. นางสาววิชญาพร    คำมา
9. นางสาวธิดารัตน์    ใจนิ่ม
10. นางสาวทัศนีย์    กาวงษ์
1. นางพิมพ์ภัทร    เมืองเขียว
6 0 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1. นายถิรวิทย์    นันทะน้อย
2. นายธนวรรฒ    ขันทะ
3. นายเรืองศักดิ์    ต๊ะปะแสง
4. นายสิทธิกร    ชุ่มเฟือย
5. เด็กชายสุริยา    รักษ์เมือง
6. นางสาวจริยา    อารีย์
7. นางสาวสุชาดา    สังเทพ
8. นางสาวสุภาพร    อนุมา
9. นางสาวเปรมกมล    อูปแก้ว
10. นางสาวณัฐกมล    ชัยนันต๊ะ
1. นายฐิตินาถ    มงคล
2. นายธนิโรจน์    เพียรกสิกรรณ์
3. นางสาวมัญชรี    ศรีเวียงฟ้า
7 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1. นางสาวสุกัญญา    มีระกูล
2. นางสาวสมฤดี    ขาต่าย
3. นางสาวสโรชา    คาดหมาย
4. นางสาวฤดีรัตน์    คล้ายนุช
5. นายธนากร    สุครรธจันทร์
6. นายสงกรานต์    แซ่อั้ง
7. นายธรรพ์    ฟองเอม
8. นายธวัชชัย    คำสวัส
1. นางภัทราพร    นิธิธรรมกร
8 0 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์    คงนิ่ม
2. เด็กชายกฤษกร    ผลาผล
3. เด็กชายสุรเชษฐ์    แย้มแสง
4. เด็กชายประว้นวิทย์    แสงประทุม
5. เด็กชายตะวัน    มินเจริญ
6. เด็กหญิงธีราพร    บุญช่วย
7. เด็กหญิงชุติมณฑน์    บวบนา
8. เด็กหญิงวชิรินทรา    ปักษา
9. เด็กหญิงอลิสา    แจ่มศรี
10. เด็กหญิงพิมพ์สุดา    กัณฑ์จู
1. นางสาวขณิษฐา    ทองเสงี่ยม
2. นางบุญศิริ    ปิ่นม่วง
3. นางพรศิริ    จันทร์เชื้อ
4. นายศิรินทิพย์    แก้วทา
9 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวริษา    มีสุข
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    มีอบ
3. นางสาวพิมพ์ชนก    เพชรมา
4. นางสาวณัฐริกา    มีเณร
5. นางสาวสายใจ    นิ่มทอง
6. เด็กชายเมฆา    คำเปลว
7. เด็กชายพัฒน์ชัย    บุดดา
8. เด็กชายภูตะวัน    ปั๋นจักร
9. เด็กชายสรนันท์    วันเจริญ
10. นายภาณุพงศ์    ทองย่น
1. นางกรรณิการ์    อยู่เชื้อ
2. นายขจรศักดิ์    สุนลี
10 0 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. นายณัฐวุฒิ    รติกาญจนสุขกุล
2. นายศรายุธ    วิชิตสุทธิกุล
3. นายพงษ์ดนัย    ล่ำดี
4. นายวรรณชัย    สายธารนพรัตน์
5. นางสาวนันทิกานต์    มุ่งจิต
6. นางสาวพรธิรา    ยอดเชิงฉลาด
7. นางสาวพิชญา    ชมคำ
8. นางสาวคำหลาว    ลุงยอด
1. นางสาวศิริลักษณ์    หมุดเชื้อ
11 0 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 1. นายซายปอย    แซ่เถิน
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    มณีเชษฐา
3. เด็กชายภคพล    หงษ์สิบสาม
4. เด็กหญิงนีราพรรณ    เดชะบุญ
5. เด็กชายอนันทวุฒิ    ฟ้าคำตัน
6. เด็กหญิงนันธิดา    หลีแก้วเครือ
7. เด็กชายภูวเนตร    ขันอ้าย
8. เด็กหญิงดลฤทัย    ชัยเรือง
1. นางสาวดวงหทัย    โกฏสืบ
2. นางพิมพ์ใจ    ทองศรี
12 0 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา    พัฒนาตน
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    สุริยะ
3. เด็กหญิงศิรินภา    อริวรรณา
4. เด็กหญิงอารียา    ต๊ะนา
5. เด็กหญิงกชกร    ไชยบุญเรือง
6. เด็กชายรพีพัฒน์    กุณกัน
7. เด็กชายณัฎฐกฤติ    ตุ่นคำ
8. เด็กชายธนพัฒน์    มณีวุฒิ
9. เด็กชายก้องตระการ    จันทร์แก้ว
10. เด็กชายพีรวิชญ์    หมอมนต์
1. นางสถาพร    วังธิยอง
13 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นายกันตพงศ์    ธัญญเจริญ
2. นางสาวดวงกมล    ปัญญา
3. นางสาวพรรณวษา    อินทร์จันทร์
4. นางสาวลัดดาวัลย์    อุตะมะ
5. นางสาวประภัสสร    ยันประเวศ
6. นางสาวธาดารัตน์    ชุมภู
7. นายชยาทิต    เอนกอนันต์
8. เด็กชายอนุสรณ์    ทาวัง
9. นายบุญพาชัย    แจ้งอิ่ม
10. นายณัฐพล    ทองลิ่ม
1. นายกิตติพงษ์    ป้อมเสมา
2. นางสาวอรวรรณ    สังเที่ยง
3. นายเลอพงศ์    กัณหา
14 0 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กชายธนกานต์    นาคสุข
2. เด็กชายภานุวัฒน์    แร่เพชร์
3. เด็กชายทักษิณ    อุดพันธ์
4. เด็กชายนรินทร์    ฟักเสือ
5. เด็กหญิงจิราณี    จันทร์นิ่ม
6. เด็กหญิงสองเมือง    ผิวศรี
7. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ทัพไทย
8. เด็กหญิงโศจิรัตน์    ทับทิมศรี
1. นางสาวกนกพร    จินาเกตุ
2. นายจักรพันธ์    วันสอน
3. นางสาวสิรินัดดา    ยอดยิ่ง
4. นายอภินันธ์    อินเรือน
15 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงหัทยา    สอนคำ
2. นางสาวธนกร    หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    กล่ำแก้ว
4. เด็กชายภควัต    ไต่เต้า
5. นายวิสทวัช    เกิดปลื้มปิติ
6. เด็กชายอาคม    แป้นเกิด
7. เด็กหญิงเกษมณี    ผูกทรัพย์
8. นางสาวนวพร    อยู่จุ้ย
1. นายขจรศักดิ์    สีเหลือง
2. นายปภาวิชญ์    ทองศรี
3. นางสาวอนงค์    จันทร์รุ่ง
4. ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์    โกฏสืบ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................