งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปกิจกรรม ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 222
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1. นายศุภกร    อินทร์ไธสง
2. นางสาวมายซาร่า    บินตีซูลกีฟลี
3. นางสาวกชพร    หลวงจันทร์
4. นางสาวจุฑามณี    พรมศรี
5. นางสาวณัฐนารา    คะสม
6. นางสาวนภัสสร    ปาลี
7. นางสาวพิมพ์อร    คำน้อย
8. นางสาวอาณัติชญา    ศรีพรม
9. นางสาวศุภาพิชญ์    หนองหารพิทักษ์
1. นายฤทธิพร    ไชยวงค์
2. นางศิริอาภรณ์    กองทองพิพัฒน์
3. นางสาวเกตสิรี    ศรีใจ
2 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวชลธร    ไคร้ศรี
2. นางสาวจารุกัญญ์    เครือจินจ๋อย
3. นางสาวปิยะภรณ์    ธิปวง
4. นางสาวกานต์สินี    โฉมยงค์
5. นางสาวลักษณ์ขณา    จำนงค์ทรัพย์
6. นางสาวชนากานต์    แถลงนิตย์
7. นางสาวสิราธิณีย์    มาอินทร์
8. นางสาวศรสวรร์    ราคะใจ
9. นางสาวสุภัทรา    ชมภู
1. นางสาวกชกร    กันทะลา
2. นางสาวกุลภัสสร    แก้วศรี
3. นายภากร    บัวทิม
4. นายเจริญศักดิ์    กันสม
3 0 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวประภัสสร    รอดเรือน
2. นางสาวทวีพร    อินวงค์
3. นางสาวนารีรัตน์    ดิตุ๊
4. นางสาวหล้า    ลาหุ
5. นางสาวเสาวลักษณ์    วงศ์ษาอินทร์
6. นางสาวอรัญญา    แก้วมาลัย
7. นางสาววิไลวรรณ    นายพิศ
8. นางสาววีรยา    ลุงจาย
9. นางสาวคำน้อง    ป้าส่อง
1. นางสาวกรวิภา    แก้วมงคล
2. นายรุ่งสุริยา    อาปะมาเถ
4 0 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 1. นางสาวกนิษฐา    ศรีบุตรดา
2. นางสาวสุภาพร    วรศิริ
3. นางสาวกษมล    มิ่งเมือง
4. นางสาวพิชชาภา    มันหนู
5. นางสาวเจนจิรา    กองคำสุก
6. นางสาวสิริวิมล    ชุมพล
7. นางสาววริศรา    อ่อนคล้อย
8. นางสาวชัญญานุช    จิโน
9. นางสาวธนัชพร    สังสีแก้ว
1. นางสาวขนิษฐา    ปิ่นทอง
2. นางสาวจรัญธร    นามวงษ์
3. นางนฤมล    พิศมัย
4. นายศักดา    สีเมืองแก้ว
5 0 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1. นายบุญพิทักษ์    สมบูรณ์
2. นางสาวโชติกา    เสพวิสุทธิ์
3. นางสาวอนันตญา    เพชรไทยสงค์
4. นางสาวญาณิศา    คล่ำเงิน
5. นางสาวปาริชาติ    กิจอรรถ
6. นางสาวปริญญา    สินสิงห์
7. นางสาวรัชญา    อยู่โสภิชา
8. นางสาวยศวดี    นามแก้ว
9. นางสาวภัทราธาทิพย์    ฐระเทียนสุข
1. นางสาวชยารัตน์    เหงากูล
2. นางสาวภัทราภรณ์    แดงชาวนา
3. นายสมเกียรติ    ตะเภาทอง
6 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวสุธิดา    จิตอามาตย์
2. นางสาวพัณณกานต์    ทองสมัย
3. นายจารุวัฒน์    จันทร์ศรี
4. นางสาวณัฐชา    นุสเส
5. นางสาวอรัญญา    วงศ์บุญมา
6. นางสาวศุภจิรา    จันพุฒ
7. นายเอกลักษณ์    เขาอิน
8. นางสาวปรางค์ทิพย์    กลิ่นหอม
9. นางสาวอธิติยา    เกิดทิพย์
1. นายกิตติพงษ์    ป้อมเสมา
2. นางสาวอรวรรณ    สังเที่ยง
3. นายเลอพงศ์    กัณหา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................