งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 236
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงกุลิสรา    ใจยา
2. เด็กหญิงเพชรลดา    ยืนยงแสน
3. เด็กหญิงฐิตาพร    มาเยอะ
4. เด็กหญิงนันทศร    โพธิ์พงษา
5. เด็กหญิงขวัญชนก    ชัน
6. เด็กหญิงสุนิสา    เพอเมี๊ยะ
7. เด็กหญิงรัศมี    ปัญบือ
8. เด็กหญิงสุจิรา    ปัญบือ
9. เด็กหญิงแพรวา    ทองดี
10. เด็กชายณัฐวุฒิ    ไชยวงค์
11. เด็กชายธัชนนท์    เบียวเช
12. เด็กหญิงนันทิกานต์    วังมล
13. เด็กหญิงนันทิตา    วังมล
14. เด็กชายณัฐพนธ์    คำสุข
15. เด็กชายมัทธิว    อาซอ
16. เด็กหญิงนลัทพร    วิบูลสิริพร
1. นางณัฐธันยา    วันดี
2. นายปวัฒนา    สุภาวดี
3. นางสาวมาลินี    รากะรินทร์
4. นางสาวอาภากร    เลิศรังษี
2 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชนมล    สุขพล
2. เด็กหญิงวาสนา    มหาวัน
3. เด็กหญิงตรีชฎา    สังเกตุ
4. เด็กหญิงพิมพ์ดารา    ลุงสอน
5. เด็กหญิงเนรัญชลา    คล้ายชลธี
6. เด็กหญิงภัคจิรา    อยู่ยืน
7. เด็กหญิงวริศรา    มอคอ
8. เด็กหญิงกัญฐปรีฎา    บัวงาม
9. เด็กชายธงชัย    แก้วจำรงค์
10. เด็กชายณฐพล    สุภา
11. เด็กชายรัฐภูมิ    ศรีภูมินทร์
12. เด็กชายทีปดา    เจนจบ
1. นางสาวศิริวรรณ    สังยะ
2. นางสาวเมชยา    ทิพย์สม
3 0 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงณัฐจิรา    คำภิลา
2. เด็กชายถิ่นไทย    อินจันทร์
3. เด็กชายจิรายุทธ    บุญศรี
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา    กวาวหก
5. เด็กหญิงธัญยชนก    ภูคัง
6. เด็กหญิงกัญญาพรรณ    แซ่ผ่าน
7. เด็กหญิงวิธาวีร์    สังคลุน
8. เด็กหญิงพัชรพร    บุตรเสน
9. เด็กหญิงภัทรวดี    เสถียรสวัสดิ์
10. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ธรรมโชติ
11. เด็กหญิงธนพร    เกตุเวชช์
12. เด็กหญิงกุลยาวี    สูงรันต์
1. นายพงษ์เกียรติ    เขื่อนรอบเขต
2. นางมัญชลา    มั่งมี
3. นางวรรณพร    ถิ่นสืบ
4. นางสาวศรัญญา    จันตา
4 0 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กหญิงไอริษา    อยู่สบาย
2. เด็กหญิงชนกภัทร์    รูปหุ่น
3. เด็กหญิงพรทิวา    วงค์เทพ
4. เด็กหญิงนลินนิภา    หล่ำแสง
5. เด็กหญิงฟ้าใส    ภูกาบเพชร
6. เด็กชายสุธีรเดช    ปาร์ค
7. เด็กชายอธิภัทร    ทิเลางาม
8. เด็กชายอนุวัฒน์    บุตรกระจ่าง
9. เด็กหญิงรุ่งนิภา    บัวหอม
10. เด็กชายนิชฌาณ    แบนมา
11. เด็กหญิงณัฐนรี    ยอดใบ
12. เด็กหญิงวลดา    ธรรมลังกา
13. เด็กหญิงณัฐกฤตา    กองเสาร์
14. เด็กหญิงน้ำฝน    มณีสุข
1. นายนิธิภัทร    หอมกระทุ่ม
2. นางสาวมณฑิรา    วิราศรี
3. นายวุฒิกรณ์    ศรีหาตา
4. นายศรายุทธ    แก้วบาง
5 0 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปิยรัตน์    รอดใหม่
2. เด็กหญิงกรวรา    ชูชื่น
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์    คำจันหล้า
4. เด็กหญิงปาณิสรา    กลิ่นผะกา
5. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    แสนสงคราม
6. เด็กหญิงณิชชา    จันทร์รัตน์
7. เด็กหญิงกนกพร    กุลพรม
8. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พัดสอน
9. เด็กหญิงมลธญา    พวงยะ
10. เด็กหญิงศศิธร    ตั้วสกุล
1. นางสาวกมลชนก    สมจิตต์
2. นางรัชนี    เกียรติสาร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................