งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6 237
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ    ลุงคำ
2. เด็กหญิงยลดา    ซอหริ่ง
3. เด็กหญิงหอม    ลุงทา
4. นางสาวสุนิสา    ลุงออ
5. นางสาวปาริชาติ    ติยะ
6. นางสาวญาญิสา    รายวงค์
7. นางสาวสุภา    นามติ๊บ
8. นางสาวศิรินภา    ติยะ
9. นางสาวพิมผกา    ติยะ
10. นางสาวบุญยกานต์    นายกร
11. เด็กชายธนวินท์    สุโกพันธ์
12. เด็กชายเจตนิพัทธ์    จันต๊ะปัน
13. เด็กชายจิรวัฒน์    ไชยาคำ
14. เด็กชายธีรวัฒน์    สมวันดี
15. เด็กชายคมภูศิษฐ์    ปฐมพงษ์เกษม
16. เด็กชายเดชาธร    ผ่องพรรณ์
1. นางสาวกรวิภา    แก้วมงคล
2. นางสาวศุราภรณ์    ปกติ
2 0 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงภัทราพร    จุมพล
2. เด็กหญิงปวีณา    เขาวิเศษ
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์    คำคุ้ม
4. เด็กหญิงนิภาพรรณ    เงินสุวรรณ์
5. เด็กหญิงสุภัชญา    เปรมวิชัย
6. เด็กหญิงกนกวรรณ    สุขเกษม
7. เด็กหญิงธิดารัตน์    จันสุข
8. เด็กหญิงกัญชุภา    สระบัว
9. เด็กหญิงณัฐวิมล    ริษบิน
10. เด็กหญิงภาวนา    รัตนกรณ์
11. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ทาขุน
12. เด็กหญิงพนิดา    สนเอี่ยม
1. นายคุณานนท์    โพธิ์ทอง
2. นางรัชนี    เกียรติสาร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................