งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปกิจกรรม ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6 238
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงมธุรดา    มาเร็ว
2. เด็กหญิงปรียาลักษณ์    ต่อมใจ
3. เด็กหญิงวริศรา    วันทา
4. เด็กหญิงธัญรดี    ดิษบรรจง
5. เด็กหญิงสุพนิตา    หน่อแก้ว
6. เด็กหญิงธนิฐษร    วงศ์สิทธิ์
7. เด็กหญิงรัตนากรณ์    บุตระคุ
8. เด็กหญิงนภัสนันท์    สิงห์แก้ว
9. เด็กหญิงณัฐณิชา    ผาลาด
1. นางสมพร    ติวาทิน
2. นายสุนทร    ยาวิชัย
2 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์    ชมที
2. เด็กหญิงพรรณี    ชุ่มอุ่น
3. เด็กหญิงกัลยากร    สมณะช้างเผือก
4. เด็กหญิงญาณดา    ขันทพันธ์
5. เด็กหญิงกัญญานัฐ    มูลเขา
6. เด็กหญิงณัฐกานต์    กาบปีนะ
7. เด็กหญิงชญานันท์    ธิรางค์
8. เด็กหญิงฐิติวรดา    เงิน้ศษ
1. นางฉวีวรรณ    มินทะขัติ
2. นางสาวรจนา    กันทะเนตร
3. นางสาวรัตนาภรณ์    ตันฟู
4. นายโสภิษธานุวัฒน์    ชัยวรณ์
3 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายธนพนธ์    ปัญญาตุ่น
2. เด็กหญิงสุธาสินี    คิดดี
3. เด็กหญิงวรารัตน์    เป็งด้วง
4. เด็กหญิงปภิญญา    คำของ
5. เด็กหญิงกันยาณัฐ    ธิใจ
6. เด็กหญิงกฤติกานต์    คำรูญ
7. เด็กหญิงจิรชยา    บุญจทิตย์
8. เด็กหญิงธนภรณ์    ปัญญาตุ่น
9. เด็กหญิงพิมพ์พิกา    นาแสวง
1. นางนันทิยา    เขตรักษา
2. นางสาวนิรชา    มีสัตย์
3. นางสาวศศิวิมล    อินทะนนท์
4. นางสาวสุรารักษ์    รวมสุข
4 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงฟองฟู    คำแก้ว
2. เด็กหญิงทิพปภา    คำแก้ว
3. เด็กหญิงเหมยซิง    มีทรัพย์
4. เด็กหญิงไพลินรัตน์    มนตรี
5. เด็กหญิงพัชศร    บุญศรี
6. เด็กหญิงศุภกาล    มาเยอกู่
7. เด็กหญิงณัชชา    หนานดี
8. เด็กหญิงโสธิกา    หน่อคำ
9. เด็กหญิงจิรัชญา    เกตุแก้ว
1. นายฐิติวิชญ์    ชิโนซึคะ
2. นายประภาส    พลาศรัย
3. นายฤทธิชัย    แก้วใหม่
4. นายวีระเชษฐ์    วรรณรส
5 0 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายกรภัทร    มีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิชชาภา    ภิบาลพงษ์
3. เด็กหญิงนพวรรณ    สุขเอี่ยม
4. เด็กหญิงพชรมณฑ์    คำตา
5. เด็กหญิงครองขวัญ    ลังกากาศ
6. เด็กหญิงบุณยานุช    ดุมเพชร
7. เด็กหญิงลลิตา    ชมภู
1. นายกิตติกร    เนตรทิพย์
2. นางสาวรุ่งทิวา    บัวหนา
3. นางสาววิชุณีย์    พุทธิมา
4. นางสาวศุภรัตน์    ศิริวงษ์
6 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา    ใจตา
2. เด็กหญิงอลิชา    คำสวน
3. เด็กหญิงวรินทร์ธรา    ราชพิบูลย์
4. เด็กหญิงอุบลวรรณ    จั๋นติ๊บ
5. เด็กหญิงศศิธร    จันทร์ต๊ะกด
6. เด็กหญิงเก่งคำ    ลุงดอน
7. เด็กชายยศกร    หอมวิลัย
8. เด็กหญิงชลธิชา    ปัญญาวงศ์
9. เด็กหญิงชนากานต์    สุขมี
1. นายธนัยวัฒน์    ตาจันทร์อินทร์
2. นางสาววรินทร์ญา    ยาวิชัย
3. นางศุภลัษณ์    สิทธิธรรม
7 0 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงพัชรพรรณ    ธรรมโส
2. เด็กหญิงกานต์ชนิต    โยธา
3. เด็กหญิงวัลยา    ตาซาว
4. เด็กหญิงอรอุมา    ธรรมขันต์
5. เด็กหญิงอุษา    คำปันแสน
6. เด็กหญิงอภิญญา    ธรรมเขียน
7. เด็กหญิงวันทนี    สืบศึก
8. เด็กหญิงธนธรณ์    สมบัติ
9. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ขัดเขื่อนขาว
1. นางสาวพิชญา    กลิ่นเกษร
2. นายเพียรพันธ์    มูระวงษ์
8 0 โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1. เด็กหญิงอริสา    ฉายศรี
2. เด็กหญิงนันทวัน    บุญมี
3. เด็กหญิงณัฐยาน์    ดวงแก้ว
4. เด็กหญิงนัสดาว    ชื่นชมเชาว์
5. เด็กหญิงวรรัตน์    ประมาพันธ์
6. เด็กหญิงศุภรัตน์    ศรจันทร์
7. เด็กหญิงนิชชาวัลย์    โตเทศ
8. เด็กหญิงนิศมา    เพ็ชรงาม
9. เด็กหญิงขวัญประภัสร์    ยิ่งเจริญ
1. นายณรงค์    คชลี
2. นางปภาวรินทร์    พุทธวิเชียร
3. นางพรปวีร์    เจตอริยฉัตร์
4. นายวัชระ    กลั่นเพ็ง
9 0 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชนากานต์    จักรแหลม
2. เด็กหญิงชนาภัทร    ม้าทอง
3. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน    ธุระกิจ
4. เด็กหญิงพุทธิดา    วชิระอัศกร
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    อวยชัย
6. เด็กหญิงกฤติยา    สมบูรณ์มา
7. เด็กหญิงทอฝัน    ศรีงาม
8. เด็กหญิงลลิตภัทร    กิสูงเนิน
9. เด็กหญิงปาณิสรา    จันทรา
1. นางผ่องพรรณ    แก้วดวง
2. นางศิริรัตน์    โพธิ์งาม
3. นางเกสรี    บรรเลง
10 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................