งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปกิจกรรม ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 239
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นายอภิรักษ์    จันทร์ปวงสม
2. เด็กหญิงมนัสชญา    ณ เชียงใหม่
3. เด็กหญิงวรกานต์    แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงอลิศรา    นามวงค์
5. นางสาวเกณิกา    วุฒิสาร
6. นางสาวอคิราภ์    เทพป่าหมาก
7. นางสาวโกศลินี    ใจธรรม
8. นางสาวอลิตา    หม่องเป็ง
9. เด็กหญิงกิตติกา    สันธิ
1. นางสาวกนกวรรณ    ชิดชาญชัย
2. นางสาวกุลภัสสร    แก้วศรี
3. นางสาวพิชชากร    นามวงค์
4. นายเจริญศักดิ์    กันสม
2 0 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงแสงหอม    ลี่เชียงปิง
2. เด็กหญิงรจนา    ชัยยศ
3. เด็กหญิงหมวยผอง    แสงแก้ว
4. เด็กหญิงจิรัชญา    องค์นาม
5. เด็กหญิงพุทธชาติ    -
6. เด็กหญิงณัฐฑิยา    เกี้ยว
7. เด็กหญิงบุญไทย    น่าหลิ่ง
8. เด็กหญิงหมวย    -
9. เด็กหญิงหน่อย    สมศรี
1. นางสาวชนมน    ยอดอ้อย
2. นายประดิฐพงษ์    อภิรัชติกุล
3. นางพรทิพย์    ถาอ้าย
4. นายวัลลภ    ทองสุวรรณ์
3 0 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงมณฑา    มณี
2. เด็กหญิงอัมภิกา    แสงวะนา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ศรีบุุญเรือง
4. เด็กหญิงเกตุสรินทร์    จอมหาร
5. เด็กหญิงชุณห์พิมาน    จอมเจ้าวัว
6. เด็กหญิงธนวรรณ    สุนิลหงษ์
7. เด็กหญิงจุฑามาศ    ธรรมธิ
8. เด็กหญิงพรพรรณ    จันทร์ศรี
9. เด็กหญิงวราภรณ์    หมวกทอง
1. นายกฤษณ์พีรัช    พาชูปกรณ์การณ์
2. นายสถาพร    หลิ่งห้า
3. นายอานนท์    ต๊ะโปง
4 0 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงวิภาวี    พันธ์สน
2. เด็กหญิงอาทิมา    เชียงลอย
3. เด็กหญิงจินตภา    จ่อนตะมะ
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เฟื่องฟอง
5. เด็กหญิงปุณยนุช    อยู่ขำมี
6. เด็กหญิงสุธาสินี    ตั่นแก้ว
7. เด็กหญิงสุมิญฑ์ตรา    สุประกอบ
8. เด็กหญิงคณัสนันท์    คุ้มภัย
9. เด็กหญิงอภิสรา    อิ่มเอิบ
1. นางสาวขนิษฐา    ปิ่นทอง
2. นางสาวจรัญธร    นามวงษ์
3. นางนฤมล    พิศมัย
4. นายศักดา    สีเมืองแก้ว
5 0 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงฝ้าย    วังพลับ
2. เด็กหญิงรณิดา    วันเจริญใหม่
3. เด็กหญิงชุติมา    วังขวัญ
4. เด็กหญิงอรชร    ภิญโญ
5. เด็กหญิงโศภิตรา    อินต๊ะติ๊บ
6. เด็กหญิงสุมัชญา    จันทร์สวาท
7. เด็กหญิงสุภัทชา    คำรินทร์
8. เด็กหญิงจันทร์จิรา    -
9. เด็กหญิงนันทัชพร    อภิวงค์
1. นางสุภัคจิรา    สุขดวง
2. นางสาวเปมิกา    แก้วปัญญา
6 0 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1. นางสาวสุดารัตน์    เพ็งพรม
2. นางสาวณัฐฑิตา    เรืองอร่าม
3. นางสาวรุ่งนภา    วงศิลป์
4. เด็กหญิงกานต์พิชชา    ปัญญากาวิน
5. นางสาวนลพรรณ    บุญยิ่ง
6. นางสาวธมลวรรณ    บรรดาศักดิ์
7. นางสาวรักชนก    วิสุทธิ์ศักดิ์
8. เด็กหญิงสรพรรณ    จันทร์สุวรรณ์
9. เด็กหญิงนิชาภา    มั่นใจ
1. นางสาวชยารัตน์    เหงากูล
2. นางสาวภัทราภรณ์    แดงชาวนา
3. นายสมเกียรติ    ตะเภาทอง
7 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1. เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ชนก    กลิ่นแย้ม
2. เด็กหญิงปาริชาติ    สุขกล่ำ
3. เด็กหญิงชวิศา    ยิ่งสูง
4. เด็กหญิงธนภรณ์    รุ่งอินทร์
5. เด็กหญิงวันวิสา    ทันวิเศษ
6. เด็กหญิงวิลาสิณี    จ่าเชิญ
7. เด็กหญิงพรรษมน    ห้วยหงษ์ทอง
8. เด็กหญิงสุชาวดี    เขียวสอาด
9. เด็กหญิงธนัชชา    รังสูงเนิน
1. นายพิษณุ    ตุ้มสุวรรณ
2. นายอภิเมธ    หว่างคีรี
8 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงภาวิณี    น้อยลา
2. นางสาววรรณ์เพ็ญ    พุทธสิงห์
3. เด็กหญิงณัฐริกา    กันยาประสิทธ์
4. นางสาวปณิตา    นุชขำ
5. นางสาวสุพรรษา    กุมภะวา
6. นางสาวสุดารัตน์    นามศิริ
7. นางสาวชไมพร    คำสอง
8. นางสาววรรณศิริ    แป้นแก้ว
9. เด็กหญิงปรียานันท์    แววดอน
1. นายธานินทร์    ทองคำสุก
2. นางพัชรี    คงวุธ
3. นางสาวรวีวรรณ    ซ่งสกุลไพศาล
4. นางสมฤดี    แสงมณี
9 0 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1. นางสาวศุภธิดา    ศรีอุดร
2. นางสาววัชรินทร์    บุญเพิ่มพูน
3. นางสาววรรณภา    หมายชม
4. นางสาวพรจรัส    คำลี
5. นางสาวอรพิชญ์    ศิริวิกวัฒนากุุล
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์    จับดี
7. นางสาวลลิลธร    เสนานุช
8. นางสาวมัลลิกา    มูลวัน
9. นางสาวสริตา    รักพงษ์
1. นางสาวณภัสสรณ์    ขอบเงิน
2. นางนิลวิลาศ    แดนโพธิ์
3. นายวีระพล    แดนโพธิ์
4. นางสุกัญญา    ปัญโญ
10 0 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กหญิงปรียารัตน์    ทศพงศ์เลิศสกุล
2. เด็กหญิงชลลดา    จารณะ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แก้วมีสุข
4. เด็กหญิงวรากรณ์    อิ่นคำ
5. เด็กหญิงพชรพร    คำลือชัย
6. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา    ทาริน
7. เด็กหญิงอังคณา    เชยจันทร์
8. เด็กหญิงกัณฐิกา    เมืองเกิด
9. เด็กหญิงวรรณษา    วงกาวี
1. นายนิธิภัทร    หอมกระทุ่ม
2. นางสาวมณฑิรา    วิราศรี
3. นายวุฒิกรณ์    ศรีหาตา
4. นายศรายุทธ    แก้วบาง
11 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นายพัชรพล    มาน้อย
2. นางสาวปานตะวัน    กันถาด
3. นางสาวสุธิมา    สุขอิ่ม
4. นางสาวธัญญารัตน์    ศรียาภรณ์
5. นางสาวสุณิษา    ประมาณ
6. นางสาวปนัดดา    คำภาสี
7. นางสาวศุภลักขณา    มีผล
8. นางสาวกุลธิดา    ปั้นตระกูล
9. นางสาวอรอนงค์    เส็งสุขสุวรรณ์
1. นายกิตติพงษ์    ป้อมเสมา
2. นางสาวอรวรรณ    สังเที่ยง
3. นายเลอพงศ์    กัณหา
12 0 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 1. นางสาวเกวลิน    พยุงญาติ
2. เด็กหญิงวนัชพร    ภู่อรุณ
3. นางสาวชลดา    อ่ำวงษ์
4. นางสาวแพรวพรรณ    แสงอรุณ
5. นางสาวเต็มสิริ    ตันกอง
6. เด็กหญิงสุภาภัทร    ศรีสุวรรณ์
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    อินอำพร
8. นางสาวพัชราภรณ์    ทองหล่อง
9. เด็กหญิงเบญจมาพร    ทองพิทักษ์
1. นางณัฐจิรา    สุขมา
2. นางสาวดาราพร    โตงิ้ว
3. นายธนากร    ศิริสุข
4. นายธีรนันท์    ปางพรม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................