งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปกิจกรรม กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 078
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงปทุมทิพย์    ศรีมกุฏ
1. นางสาวกฤติญา    กิติมา
2. นางสาวพัชญ์วิสา    จันทพิมพ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงเพชรคำภรณ์    ปัญญาใจ
1. นางสาวกันธิชา    วังเสาร์
2. นางสาวชัชชญา    ปัญญาวิเลิศ
50
3 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงแอนนิต้า อลิซ    โทมัส
1. นางสาวกานต์สินี    สีเขื่อนแก้ว
2. นางอรวรรณ    วรรณสุข
4
4 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    เตมีศักดิ์
1. นายทรงกรด    ทะออน
60
5 0 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงณัฐริญา    ชมภู
1. นางสาวจันทนา    นันต๊ะภาพ
46
6 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายชนาธิป    คิดอ่าน
1. นางวรางคณา    ห่านตระกูล
22
7 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายปณชัย    โภคา
1. นางสาวชมนพร    ศิริมงคล
2. นางสาวสร้อยสุดา    สุนสะดี
8 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายรชตโยธิน    หอมสุด
1. นางสาวกนกนุช    หมอป่า
52
9 0 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงพอเพียงเพียงพอ    พรมขาม
1. นางสาวชไมพร    เฮงตระกูล
2. นางสาวนิรุษา    ชาญเศรษฐนนท์
26
10 0 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายขวัญชัย    สุริยาศักดิ์
1. นางกัลยา    นาวา
21
11 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายยุทธนาวีร์    ยุติธรรม
1. นางสาวบัณฑุสร    ท้าวชัยมูล
54
12 0 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงจัสมิน ซารีนา    ชัยแสน
1. นางสาวณัฏฐ์ณิชา    ชัยนนถี
2. นางบังอร    ศุภเกียรติบัญชร
9
13 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงอธิชา    ชัยแสง
1. นางธนาพร    ลิ้มวรการ
15
14 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายวรวิทย์    ปะระทัง
1. นางกัญญาณัฐ    ใจตื่น
2. นางสาวชนัดดา    โถแก้ว
42
15 0 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพรหมภัสสร    สุขดี
1. นางสาวพิชชาภรณ์    ภูบุตระ
2. นางสาวอัจฉรียา    ไชยวุฒิ
38
16 0 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสิริเกษม    ไกรลาศ
1. นางสาวณัฐนันท์    ผิวอ่อน
17 0 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอลันเน    เซนลาสทิมาโด
1. นางดารุณี    เจียงสงวน
2. นางสาวศิริพร    บุญมาตา
19
18 0 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ป้องแก้ว
1. นางสาวมนัสนันท์    ต่ายธานี
7
19 0 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงโสพิณ    ศรีเมือง
1. นางพรรณี    เนตรตระสูตร
53
20 0 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเจนนรา    อินต๊ะวงศ์
1. นางสาวญาณิน    ไหวคิด
2. นางสาวลักษณา    พุทธรักสกุล
45
21 0 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณพวรรณ    จันทร์คำ
1. นางสาวพัชรี    ไชยสิทธิ์
2. นางสาวอโณทัย    ใจต๊ะพิงค์
11
22 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายก้องภพ    เขื่อนแก้ว
1. Mr.Paul Grame    Hesling
2. Miss.Shybelle Grace Tero    Flores
ชนะเลิศ
23 0 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงบุญฐิตา    ขาวสะอาด
1. นางนภาพร    ฟ้าเลิศ
17
24 0 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงกิตติณัฏฐ์    สิงห์ชงค์
1. นางสาวพรพิมล    ญาณปัญญา
49
25 0 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงภรภัทร    คีรีศรี
1. นางสาววิภาวี    ตนะทิพย์
2. นางวิลาวัลย์    โมราสุข
33
26 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงรุจินันท์    วรรณสอน
1. นางสาวไกรทิพย์    มูลสา
27
27 0 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ จังหวัดตาก 1. เด็กชายณัฐภรณ์    อินอักษร
1. นางสาวเขมมิกา    คำภาปี
31
28 0 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปณิดา    แข็งธัญกิจ
1. นางนัทธมน    จันทรารัตน์
2. นายไพฑูรย์    พุ่มกุมาร
33
29 0 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์    ใบแก้ว
1. นางสาวทองพูน    สาทนิยม
2. นางสาวศรีสุดา    แซ่บ่าง
29
30 0 โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1. เด็กชายณฐกร    ขะระเขื่อน
1. นางสาวกรกช    ดนตรีเจริญ
2. นางธัญญาลักษณ์    ทิพย์จันทร์
55
31 0 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ภัทรานุกิจ
1. นางสาวณัชปภา    โลหะกิจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
32 0 โรงเรียนเทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1. เด็กหญิงกานต์สินี    กลิ่นสุมาลี
1. นางสาวมรกต    ธิตะจารี
38
33 0 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 1. เด็กหญิงทองธารา    อินทวงษ์
1. นางสาวปรีญาภรณ์    ปานอ่อง
2. นางสาวเสาวณีย์    แถลงกัน
30
34 0 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายนริต    จำปีเรือง
1. นายวิสุทธิพงษ์    พูลวิหก
48
35 0 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กหญิงศิรดา    อ้อยหวาน
1. นางสุมน    สนสาย
13
36 0 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    แก้วสาแสน
1. นางสาวกุลชาดา    โตโภชนพันธุ์
2. นายไพศาล    หนูพรหม
40
37 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงเอวิตา    อินทะนนท์
1. นางสาวฉวีวรรณ    ตาลสุก
2. นางสาวธนัชชา    เที่ยงตรง
50
38 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายนพธิรา    จันทร์ประทีป
1. นางสาวพัฒน์สรณ์    ขวัญติง
2. นายเศรษฐพงศ์    ตั้งพานิช
14
39 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงศิริพร    สีใหม่
1. นางกัลยกร    ศิริวาท
35
40 0 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงสุวีรยา    เหมืองทอง
1. นางลำดวน    ไตรทิพยากร
41
41 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงเอมิลี    ฮอร์แมนสดอร์เฟอร์
1. นางสาวนิศารัตน์    วงศ์กองแก้ว
2. นางสาวพิชชานันท์    ตุ้ยเต็มวงค์
43
42 0 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เทศบาลตำบลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงบุญญกานต์    สัจจมงคล
1. MissCharise Ann    B. Baynosa
2. นางสาวปฐมาวดี    ทิศป้อง
12
43 0 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายธนภัทร    ปวีณาภรณ์คุณ
1. นางสาวละมัย    บุตรศรี
2. นางสาวสัญธิชา    บุุญธรรม
5
44 0 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง 1. เด็กหญิงภัณฑิตา    เทพสิงห์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์    อินมะโน
58
45 0 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 1. เด็กหญิงชัญญานุช    กิ่งแก้ว
1. นางสาวศิริวรรณ    วงค์ศรี
2. นางสาวโสภา    แสงวิไล
20
46 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กหญิงชญานุช    จัง
1. นางภัทรปภาท์    ภัทรพรวรโชติ
56
47 0 โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ฤทธิวงค์
1. นางดวงใจ    ดีพัฒนกุล
2. นางสาวมยุรี    สะสาง
10
48 0 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงชนิดาภา    วรรณภิระ
1. นางสาวจันทนา    ปูทอง
16
49 0 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงศุภสุตา    ปัญญาปิง
1. นางพัชรีพรรณ    ทองพรหม
6
50 0 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    พลแก้ว
1. นางสาวจามจุรี    มาฟู
51 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงณัฐชา    วงค์วิริยะ
1. นางสาววัชราภรณ์    วนสัณฑ์วงกต
52 0 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ถาวร
1. นางสาวเบญจรัตน์    ยอดสุวรรณ
59
53 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงชัชชญา    คุณานุรักษ์กิจ
1. นางสาวชนารดี    อ้นมะณี
2. ว่าที่ร้อยตรีอำพล    พรมศิริ
36
54 0 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงฐิติชญา    เกตุแย้ม
1. นางสาวกฤติยา    ศรีสมุทร
25
55 0 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงธราวดี    คำพันธ์
1. นางน้ำผึ้ง    ชาวบล
2. นางสาววรัญญา    มั่นคง
24
56 0 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงสุนารัชต์    มนตรี
1. นางสาวกชกร    ตั้งตระกูล
2. นางสาวพักตร์กมล    ทองคำโฮ้ง
37
57 0 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงสุภานี    เรืองดี
1. นายสุนทร    จันท์สงเคราะห์
58 0 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงศาลิตรี    มิชัย
1. นางสาวสุภาวรรณ    น้อยโนนทอง
31
59 0 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงคณิศร    ด้วงแตง
1. นางกรรชิตา    จิราภิวัฒน์วงศ์
2. นางสาวปิยะวรรณ    สุวรรณวงศ์
28
60 0 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงณัฐชา    ทองอิน
1. นางสำราญ    ยันต์วิเศษ
57
61 0 โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงปริญญารัตน์    หลวงรอด
1. นางจันเป็ง    ปานตะละสี
2. นางสุพิชชา    ปัญญาสุวรรณ
62 0 โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงธิดากานต์    คล้ายยา
1. นางสาวกวิญรวี    เรืองนวล
2. นางสาวนิดา    ชุมแสง
43
63 0 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงกิตติธรา    คำวงษ์
1. นางสาวณฐวรรณ    ยี่สุ่น
8
64 0 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพชรพร    จิตตะกาญจน์
1. นายชาญชัย    ชำนาญเอื้อ
2. นางชิดชนก    วงศ์ปการันย์
22
65 0 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ    แก้วเปี้ย
1. นายพีรพงศ์    ไวพยาบาล
2. นางสาวรุ่งทิวา    มาคำ
17
66 0 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา เทศบาลตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา    แก่นพุทรา
1. นายชาญชัย    ยศสมบัติ
2. นางพัทธนันท์    ไสสีสูบ
46
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................