งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปกิจกรรม กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 079
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์    สีหาเวช
1. นางจันทนา    ทาวิรัตน์
2. นางณปภัช    รัตนพรนภาพันธ์
ชนะเลิศ
2 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    เจริญพร
1. นางสาวกุลกัลยา    สายวงค์เคียน
38
3 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงกรสิริ    ลีเฮอร์
1. นางพนิดา    อัครพูลพัฒน์
2. นางอรณัชชา    บุญแรง
4
4 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงนาราภัทร    ลือบางใหญ่
1. นางสาวปภชวรรณ    นาคแก้ว
36
5 0 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายอรรถพล    ชิมรังสรรค์
1. นางสาวชไมพร    เฮงตระกูล
2. นางสาวนิรุษา    ชาญเศรษฐนนท์
39
6 0 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงมนัชญา    วงค์ตัน
1. นางสาวสิรีทอน    นาคเวียง
40
7 0 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    ยิ้มพราย
1. นางสาวชญานี    โพธิ
2. นายตรัยธวัช    อุดเอ้ย
37
8 0 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายปั้นโชค    ยิ่งโยชน์
1. นางสิริรักษ์    เรืองสวัสดิ์
2. นายเกรียงไกร    จันทร์ดี
32
9 0 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงลลิตา    ปราพรหม
1. นางสาวรติยา    ชัยมงคล
8
10 0 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพรพิมล    วงศ์ราษฎร์
1. นางสาวทฤฒมน    ฉิมนวน
2. นางรุจิรา    มีบุญ
27
11 0 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฐนันท์    พันธุ์อำไพ
1. นางมาริณี    มหาคุณวงศ์
5
12 0 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงทิพย์นรินทร์    อินลือศรี
1. นางสาวพัชรี    ไชยสิทธิ์
2. นางสาวอโณทัย    ใจต๊ะพิงค์
20
13 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์    แสนคำ
1. Mr.Paul Grame    Hesling
2. Mr.Rich Michael    Bayola
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
14 0 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    พร้อมมูล
1. Mr.Ervin Jerome    Alvarez Lalusin
2. นางภัทริน    แสนเมือง
17
15 0 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงอาภา    เมืองใจแก้ว
1. นางสาวทับทิม    เรือนทิ
2. นางอารีรัตน์    ลือโฮง
6
16 0 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงยลรดา    เชยจันทร์
1. Mr.Chiketon    Justin Nkotunyi
2. นางสาวจินตนา    บุญรักษา
16
17 0 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    มีประดิษฐ์
1. นางสาววนัทดา    ศรีปิยะรัต
2. นางสาวอุษาวดี    วังคะออม
23
18 0 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงระย้า    จันทร
1. นางสาวจันจิรา    จันทสุทธิบวร
2. นางพัลลภา    วิไลลักษณ์
31
19 0 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงศศินิภา    จ้อยยิ้ม
1. นางสาวนงลักษณ์    สุโขยะชัย
2. นางสาวสิทธินี    พูลยิ่ง
25
20 0 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1. เด็กหญิงภัครมัย    เสมอเชื้อ
1. Miss.Kristine    Bacudo
2. นางสิริรัตน์    ฝึกฝน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
21 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1. นางสาวกชพร    เปียดี
1. นางกนกเนตร    ฉุยฉาย
11
22 0 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 1. เด็กหญิงอทิติยา    พ่วงโพธิ์ทอง
1. นางสาวพัชราวรรณ    กงพุฒ
2. นายอนิรุทธิ์    โยธา
13
23 0 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1. เด็กหญิงธีราพร    บุญช่วย
1. นางวิจารีย์    อ่องละออ
15
24 0 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กหญิงปภาวรินท์    ใสแสง
1. นายทวีวัฒน์    คำวันดี
2. นางสาวทิตยา    เงินศรีสุข
13
25 0 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กหญิงพรพรรณ    พานิชย์
1. นางภัชราพร    แซ่จิว
24
26 0 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา    คำเผี่ยน
1. นางสาวยุภาพรรณ    รักษ์ยศ
2. นางสาวเพียงดาว    แก้วเรือง
35
27 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์    สวยขุนทด
1. นางสาวพัฒน์สรณ์    ขวัญติง
10
28 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงพิชญา    ประสารยา
1. นางสาวณัฐชนัน    หมื่นโฮ้ง
2. นางสาวแอนจุลี    สารสิทธิยศ
29
29 0 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    สิงห์โตทอง
1. นางจันทร์ทิวา    มีคำ
21
30 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงรุจิรดา    กนกสุมนกุล
1. นางสิริพร    สมศักดิ์
30
31 0 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงอภิญญา    ขจรภัทรกุล
1. นายศิริวัฒน์    ชำนาญ
25
32 0 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กชายอานนท์    ปิงยศ
1. นางสาววิจิตรา    ไชยมะโน
9
33 0 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงอรอุมา    เรือนคำ
1. นางศศิพร    บุญจูบุตร
34
34 0 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงกุลธิดา    สัตตพันธ์
1. นางมะลิวรรณ    แสนบุญยัง
2. นางมานิตยา    แก้วรัตน์
12
35 0 โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ    ทับชุ่ม
1. นางดารุณี    ศิริศรีวัลลภ
2. นายนันทพัทธ์    จันทร์ดี
28
36 0 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่๘๐ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กชายยศพัฒน์    บู่สี
1. นางสาวอภิญญา    สังข์ทุ่ง
18
37 0 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงกัลยกร    เลี้ยงชีพ
1. นางผกามาศ    ศรีพงษ์สุทธิ์
19
38 0 โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงจีรนันท์    ศรสำแดง
1. Mr.Willbor    Villahermosa
2. นางประภัสสร    จักรแก้ว
33
39 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) เทศบาลตำบลบ้านโตนด จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงทิตฐิตา    ปิ่นโตนด
1. นางสาวศิริวดี    วงค์เรียน
22
40 0 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปราณปรียา    ท้าวทอง
1. นางกรองกาญจน์    เวียงแก้ว
2. นางสาวราตรี    ปันนินา
7
41 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนลินนภา    สายถิ่น
1. นางสาวสันต์หทัย    จุลเกตุ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................