งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปกิจกรรม กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 080
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1. นางสาววริศรา    ธนูศร
1. นายคณัสนันท์    สุทา
2. นางสาวพิศ    ไชยพลงาม
ชนะเลิศ
2 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นายธนวัฒน์    สุดสะอาด
1. นายชูชาติ    ลือสุวรรณ์
2. นางอตินุช    เวียงคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 0 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1. นายนภนันท์    นิกรวัฒน์
1. นายฐิติพงศ์    เหลืองสุวรรณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 0 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 1. นางสาวณัฐณิชา    พรมบุญชู
1. Mr.Ervin Jerome    Alvarez Lalusin
2. นางวิภารัตน์    ทำเอี่ยม
13
5 0 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 1. นางสาวเพทาย    ใจสีคำ
1. นางสาวจุไร    บุญใบ
2. นางนริศรา    ซื่อวัฒนะ
4
6 0 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1. นางสาวมินตรา    กลัดเพ็ชร
1. Mr.George    Bernard Sidler
2. นางชุติมา    เลิศหงิม
17
7 0 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1. นายจิรภัทร    วังประภา
1. นางนุชจรี    เย็นสุข
6
8 0 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1. นางสาวพัชรินทร์    ปานแดง
1. นางพรรณเพ็ญ    ยังเหล็ก
12
9 0 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1. นางสาวศศิกาญจน์    ศรีทอง
1. นางวิไลพร    พนาไพศาลสกุล
8
10 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1. นางสาวพลอยพรรณ    หมีพุฒ
1. Mr.Mark Anthony    Palaez Cruz
11
11 0 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1. นายวัชระชัย    ใจภักดี
1. นางสาววิไลพรรณ    สิริ เยี่ยมจรรยา
5
12 0 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวสุธิดา    แสงนก
1. Miss.Alex Noela    S.R De Leon
2. นางทิวา    นันท์ตา
16
13 0 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1. นายเอกสิทธิ์    รอดขันเมือง
1. นางสาวรุจิรัตน์    เลือดนักรบ
2. นางสุกานดา    ลาวัณย์ศิลป
20
14 0 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวขนิษฐา    หม่องนิล
1. นางสุปรียา    หีบแก้ว
14
15 0 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1. นางสาวมณทิรา    ตาธิยะ
1. นางปวีณา    แก้วมูล
7
16 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวชฎาพร    ทองภูธร
1. นางสุรีย์พร    อิกเวโอโคโล
9
17 0 โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวภูพิงค์    พิณเมืองทอง
1. นางสาวกชกานต์    แสงอธิวัชร์
19
18 0 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1. นางสาวพิพรรธกมล    พลเหิม
1. นางสาวกมลทิพย์    ดีปินตา
10
19 0 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 1. นายสิทธิโชค    เรืองสิริ
1. นายสิทธา    แห้วเหมือน
18
20 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. นางสาวศิริพร    แก้วดี
1. นางสาวภัทราภรณ์    วอล์คเกอร์
15
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................