งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปกิจกรรม กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 081
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายทรงเกียรติ    ชีวินมหาชัย
1. นางสาวธัญกมล    นะใจ
ชนะเลิศ
2 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์    จันทร์จำรัส
1. นางสาวสิรีธร    อภิธนัง
27
3 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงชุติมน    คำแก้ว
1. นางสาวกันธิชา    วังเสาร์
2. นางสาวชัชชญา    ปัญญาวิเลิศ
29
4 0 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงนภสร    บุญมาศักดิ์
1. นางสาวพวงเพชร    ดวงบุผา
21
5 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายจักรภัทร    พรหมเรืองฤทธิ์
1. นางสาวนภัสวรรณ    ทาอุปรงค์
18
6 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายจักระพงศ์    ปงเมฆ
1. นางสาวกัญญลักษณ์    โสภา
2. นางรัชฎาพร    ฤทธิแผลง
23
7 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงรัตนาวดี    กาวีจันทร์
1. นางสาวรัตนาภรณ์    ตันฟู
30
8 0 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงอัญชลี    เบเซ
1. นายจตุพล    ใจมอย
31
9 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายพชรพล    ปัญญายงค์
1. นายณัฐพนธ์    หมื่นคำ
24
10 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงนุชวรา    ไทยใหญ่
1. นางสาวซุ่นเซียน    ปรีดาจรรยา
2. นางสาวโยธกา    จินดาหลวง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงณัฐชยา    วงค์ขัติย์
1. นางสาววิไลวรรณ    กันศรีเวียง
2. นายวุฒิชัย    อิ่นคำ
12
12 0 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุภาพร    บุญศรี
1. นางสาวรุ่งฟ้า    ไชยซาววงค์
16
13 0 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงบุษบา    เบือกขุนทด
1. นางสาวเจนจิรา    มหาพร
6
14 0 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    วงค์แก้วมูล
1. นางสาวภิญญาพร    จิตหาญ
25
15 0 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอรณิชา    ใจปวง
1. นางสาวฐาปณี    แสนคำหมื่น
2. นางสาวณัฏฏฐา    แก้วเป็ง
18
16 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชมพูนุท    ก๋องแดง
1. นางสาวนิโลบล    ปัญญา
2. นางสาววีรญา    สุวี
8
17 0 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสษร    อัตตะวิริยะสุข
1. นายนาคร    ศรีพินทุศร
2. นางสาววราลี    สีทอง
4
18 0 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงอรวรรณษา    แซ่ว่าง
1. นางสาวบุญาณิส    แซ่เต็น
9
19 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1. เด็กหญิงประภัสสร    สะพานแก้ว
1. นายพุทธิพณ    สุขจริง
2. นางสาวรัญชิดา    สุดา
9
20 0 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 1. เด็กหญิงธรรมิตาว์    หอมทอง
1. นางสาวปุญญารัสมิ์    เทียมศร
2. นางสาวลัทธยา    คิมสนิท
14
21 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงวันทกานต์    ชื่นชม
1. นางปิยนาถ    สายยืด
9
22 0 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    คำวรรณ
1. นางสาวพรหมชนก    วันมูล
5
23 0 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กชายกฤษดา    โอชา
1. นายกัณธวุฒิ    ยอดศรี
16
24 0 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงอรกนิษฐ์    ตุ้ยแพร่
1. นายธีรเดช    ชัยสมภาร
14
25 0 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงทัสดา    ไชยยา
1. นางสาวสร้อยชีรา    นิวัฒน์ศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
26 0 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงภูวรินทร์    บุญปั๋น
1. นางสาวศิริจรรยา    พรหมเทพ
18
27 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกชกร    ทองอยู่
1. นางวิณัฐตา    จันทร์รอด
21
28 0 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงปัณณพร    บุตรดี
1. นายประเสริฐ    บุตรดี
2. นายภุชงค์    ชาญชัยวีระพันธุ์
28
29 0 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร    มั่นนิ่ม
1. นางสาวสุธีรา    ขอสุข
7
30 0 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสิริญากร    ภุณโฮง
1. นางสาวณัฐวรรณ    อินทรัพย์
2. นางสาวพนิตชนก    กิจประเสริฐ
26
31 0 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงศิริจิตร    สงค์ศรีอินทร์
1. นางวิภา    จิตตรง
13
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................