งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปกิจกรรม กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 082
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    เซี่ยงจ๊ง
1. MR.CHENGYUAN    LI
2. นางสาวนารีรัตน์    ศักดิ์ทอง
ชนะเลิศ
2 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายธีรพัฒน์    ดวงใจ
1. นางสาวรัตนาภรณ์    ตันฟู
17
3 0 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายเกียรติภูมิ    งานดี
1. นางสาวมธุรส    ละคำมา
11
4 0 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงพรสุดา    ดวงวรรณา
1. นางสาวธันยพร    ชวนคิด
2. นางสาวนลินี    ปันแดง
19
5 0 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุธิดา    แซ่หย่าง
1. นางสาวเมธาพร    จารุรัศมิพันธุ์
4
6 0 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสารินี    เชื้อตี่
1. นางสาวกิตติยา    ขุระสะ
15
7 0 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเบญญาภา    อินต๊ะขาว
1. นางสาวณัฏฏฐา    แก้วเป็ง
2. นางสายทอง    อมรรัตนพิบูลย์
11
8 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเพียงตะวัน    ใจมา
1. นางสาวนิโลบล    ปัญญา
2. นางสาววีรญา    สุวี
8
9 0 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงสมฤดี    วงศาไพสิฐ
1. Mrs.Ohnmar    -
2. นายโชคชัย    ทองอรุณศรี
6
10 0 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กชายกฤษกร    มุกดากรรณ์
1. Mr.CAI    YAN AN
2. นางสาวอมรรัตน์    สมสาย
21
11 0 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กชายฐาปกรณ์    เผือกแผ้ว
1. นายนาคร    ศรีพินทุศร
2. นางสาววราลี    สีทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 0 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา    บุญเรือง
1. นางสาวจรรยารักษ์    ใบยา
2. นางสาววัชราภรณ์    อิ่นแก้ว
14
13 0 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงแตงไทย    ชาวไร่เงิน
1. นางสาวฤทัยรัฐ    กันทะวงศ์
17
14 0 โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    แก้วบุญเรือง
1. นางสาวทิฆัมพร    เค้าโคน
15 0 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 1. เด็กหญิงเบญญาภา    เทียมศร
1. นางสาวพิชชาพร    เมธีรัตนาพิพัฒน์
2. นางสาวศรีวรรณ    กลิ่นรัก
11
16 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงมีนาลักษณ์    ขวัญนาค
1. นางสาวประกายแก้ว    บุญมี
21
17 0 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายกฤษณเดช    เพชรวัชรนันท์
1. Mr.Chang    Guojun
2. นางสาวนฤมล    ศรีบุญเรือง
7
18 0 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายศุภกิตติ์    กาศทิพย์
1. นางสาววรรษพร    อินทรรุจิกุล
8
19 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายจีรศีกดิ์    จิรนันท์พิมุข
1. นางสาวสุมิตตรา    แสงแก้ว
24
20 0 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายพัชรพล    ผิวเกลี้ยง
1. นางเยาวลักษณ์    มาส้มซ่า
4
21 0 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กหญิงวรัญญา    รถทอง
1. นางสาวทิพย์มณฑา    กาวารีย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
22 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงศิริวัณ    พลกระโทก
1. นางสาวธีรารัตน์    ชีวสิทธิยานนท์
8
23 0 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงญาณิศา    พรมเนตร
1. นางกมลชนก    แก้วแดง
19
24 0 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล    สีชุ่ม
1. นางสาวณัฐวรรณ    อินทรัพย์
2. นางสาวพนิตชนก    กิจประเสริฐ
23
25 0 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    อ่อนวงษ์
1. นางสาวภัทราพร    มณีกรด
16
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................