งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปกิจกรรม กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 083
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1. นางสาวขวัญจิรา    แซ่ลี
1. Mr.Chengyuan    Li
2. นายปฐวี    ละม้าย
ชนะเลิศ
2 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นายสมบูรณ์    รักชาติ
1. Miss.Qiuyan    yang
2. นางเรณุกา    ตันติ๊บ
3 0 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1. นายธีรพงษ์    เยเสาะ
1. นางสาวสุปราณี    คำลือ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 0 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 1. นางสาวจารุภา    แก้วสีเขียว
1. Mrs.Ohnmar    -
2. นายโชคชัย    ทองอรุณศรี
9
5 0 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1. นางสาวทัศนีย์    ติ๊บขาว
1. Mr.CAI    YAN AN
2. นางสาวอมรรัตน์    สมสาย
11
6 0 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 1. นางสาวมีนา    แซ่ว่าง
1. นางสาวจรรยารักษ์    ใบยา
2. นางณพิชญา    ปันทิพย์
6
7 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1. นางสาวทรงพร    เลิศมณีพงศ์
1. นายสมบูรณ์    แซ่ตั้ง
4
8 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวฤทัยรัตน์    วงศ์เขียน
1. นางสาวประกายแก้ว    บุญมี
10
9 0 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1. นางสาวพิสินี    สุวรรณคีรียงค์
1. Mr.Chang    Guojun
2. นางสาวนฤมล    ศรีบุญเรือง
5
10 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวกมลฉัตร    ศรีนาก
1. นางสาวธีรารัตน์    ชีวสิทธิยานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 0 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1. นายุสุทัศน์    ศิริปโชติ
1. นางสาวจุฑามาศ    สนธิกุล
7
12 0 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 1. นายยุทธนา    เข็มทองคำ
1. นายณนทกร    พรยิ้มทิม
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................