งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปกิจกรรม การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 084
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงคีตภัทร    เอื้องคำ
2. เด็กหญิงภคพร    ไชยวงศ์
3. เด็กหญิงเมธาวี    ใจนวล
4. เด็กหญิงปาณิสรา    จันกุลี
5. เด็กชายภูวดล    สุทธะสม
6. เด็กหญิงจารุริน    กอบพงศ์
7. เด็กชายเลิศชัย    แสงศรี
8. เด็กชายสุกฤษฏิ์    คล้ายฤทธิ์
9. เด็กหญิงณัฐนรี    ก๋าแก้ว
10. เด็กหญิงณัชนันท์    ปันก่อ
1. Mr.Adelowo    Adeleke
2. Miss.Grace Ann    Amador Layba
3. นางกิตติมา    เทพสาร
4. นางสุพักตร์คีนี    โนมณี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงอาเทีย    สมิธ
2. เด็กชายรฐนนท์    กันมูลทา
3. เด็กชายเบนจามิน ดัชชี่    โคบลาล
4. เด็กหญิงกฤตชญา    อินลี
5. เด็กหญิงฟีลิเซีย    เบามัล
6. เด็กหญิงกวินธิดา    กันทะ
7. เด็กชายสมโภช    ซาลกอน
8. เด็กชายกรกฤต    ปราบพุทจา
9. เด็กหญิงณัฐนิช    ลาลิน
10. เด็กชายปิยวิศว์    วงค์น้อย
1. นางสาวจิราวรรณ    บุญยัง
2. นางภาณิชา    ไข่แก้ว
3. นายสรัล    วิจิตร
4. นางอรวรรณ    วรรณสุข
5
3 0 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพลอยปภัส    พงษ์ภมร
2. เด็กหญิงพรสวรรค์    ต๊ะโพธิ์
3. เด็กหญิงนพาขวัญ    จอมแปง
4. เด็กหญิงรัชชกรภัทร    สายจิตรนึก
5. เด็กหญิงปวีณอร    มหาวงค์
6. เด็กหญิงศิรภัสสร    นันทะวงค์
7. เด็กชายพงศ์พรหม    มีเชื้อ
8. เด็กหญิงญาณิชา    สรรพอุดมชัย
9. เด็กหญิงพิชชาภา    ฟองจันสม
10. เด็กหญิงนลินี    บัวขาว
1. Mrs.Jocelyn    A.Mcgaha
2. Miss.Lynneth    J.Alfaro
3. นายพิชิตพล    หมอกเมือง
4
4 0 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายชัชพล    แซ่ว้าง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    แซ่โซง
3. เด็กชายพิสิษฐ์    แซ่ย่าง
4. เด็กชายธนวัฒน์    แซ่ย่าง
5. เด็กชายศตวรรษ    สุจา
6. เด็กหญิงธัญญรัตน์    แซ่เจ๊า
7. เด็กหญิงศรีริต้า    บุญสวน
1. นางสาวจิราภรณ์    เมฆสุวรรณ
2. นางสาวชนันท์ธิดา    ผาสุขพิสิฐกุล
3. นางสาวณัฐริกา    ตาเร็ว
4. นางสาวปภัสรัญชน์    ปินธง
7
5 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายยศพล    มีพันธ์
2. เด็กชายจิตติพัฒน์    ทาปุ๊ด
3. เด็กชายภัทรภูมิ    สุจา
4. เด็กหญิงอารยา    วุฒิ
5. เด็กหญิงฉัตรนรี    ไฮคำ
6. เด็กหญิงภัทรินทร์    ตาทา
7. เด็กหญิงจิตราภรณ์    ใจจี๋
8. เด็กชายเปรมประพัฒน์    สิธิ
9. เด็กชายภูวนาท    ปัถวี
10. เด็กหญิงวรรณวิมล    ตาบุญหู
1. Miss.Julia Tuesday    Hobman
2. Miss.Shybelle Grace Tero    Flores
3. นางณัฏฐิวรรณ    อำพันธ์ศรี
4. นางสาวภัทร์วรัญญา    บุญหิรัญเศรษฐ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 0 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายอนภัช    สนวา
2. เด็กชายภูวเดช    บุษบา
3. เด็กชายศุภกร    อินปรา
4. เด็กชายวงศ์พัทธ์    ศรีพันธุ์
5. เด็กชายศุภกฤต    ทะตัน
6. เด็กชายนพรัตน์    วันวิเศษ
7. เด็กชายวุฒิวงค์    กาเผือก
8. เด็กชายณภัทร    จิตพิสุทธิกุล
9. เด็กชายชวกร    ศรีบ้าน
10. เด็กชายศิรสิทธิ์    นำลอง
1. นายนรินทร์    มีคำ
2. นางสาวปิยะนาฏ    บุญเสริฐ
3. นางศิริลักษณ์    ชาป่ง
4. นางสาวอัจฉรา    อินทรรุจิกุล
ชนะเลิศ
7 0 โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงนงนภัส    สุวรรณโชติ
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ    ม่วงอินทร์
3. เด็กชายคุณพระ    สุวรรณรัตน์
4. เด็กชายกรวิชญ์    ปั่นฟัก
5. เด็กชายติณณภพ    ทองเครือมา
6. เด็กหญิงปัฐทิชา    ศรีใจ
7. เด็กหญิงพิไลวรรณ    อินทรภักดี
8. เด็กหญิงวรรณิกา    มากมี
9. เด็กหญิงนุชวรา    ทองจุ้ย
10. เด็กหญิงณัฐนันท์    บุญชุ่ม
1. นางสาวประภาศร    วังโพธิ์
2. นายสิทธิศักดิ์    อ่อนปาน
3. นางเฉิดฉันท์    พุ่มเกตุ
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................