งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปกิจกรรม การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 085
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายภคพล    ชูช่วย
2. เด็กชายนที    ราชายนต์
3. เด็กชายพรประทาน    บัวย้อย
4. เด็กชายเอกวัฒน์    คำจ้อย
5. เด็กชายเมธวิน    จักรวาล
6. เด็กชายมังกร    บุญสอาด
7. เด็กชายจอร์นนี่​ เจมส์    แชปแมน
8. เด็กหญิงกุลวดี    พนมโพธิวงศ์
9. เด็กหญิงแครี่    ชีวินเอกภพ
10. เด็กหญิงฤทัยชนก    วรคามวิชัย
1. นางสาวกุลธิดา    แก้วตาบุศย์
2. นางช่อฤทัย    ยิ้มใหญ่
3. นางสาวพัชรินทร์    เตชะ
ชนะเลิศ
2 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายภูมิพิพัฒน์    น้อยพุฒ
2. เด็กหญิงสุพิชญา    เทพจร
3. เด็กหญิงวิมลณัฐ    พาไธสง
4. เด็กหญิงกัลยา    พรมเมือง
5. เด็กหญิงณัฐรดา    นวลเมือง
6. เด็กหญิงจิดาภา    ใจนวน
7. เด็กชายกรกฤษ    หินใหญ่
8. เด็กชายภูชิสส์    พรหมไชย
9. เด็กหญิงกิดาการ    ใจวงค์
10. เด็กหญิงศศิธร    เดินแปง
1. นางจตุพร    ปิติภูมิวิเศษ
2. นางจตุพรรณ    กิจจานนท์
3. นางชนทปภา    ชอบธรรม
4. นางสาวศุภลักษณ์    แก้วธิ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 0 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐพร    รักเสงี่ยม
2. เด็กหญิงฐานิกา    มาแดงสาย
3. เด็กชายพิเชษฐ์    เทอดทูล
4. เด็กหญิงสุธีมนต์    ดิโพธิ์
5. เด็กชายภูริภัทร    สิริพิระยะกุล
1. นางสาวกาญจนาพร    ยะสินธ์
2. นางสาวคนึงนิจ    ศรีจันทร์
5
4 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายโล้น    ลุงซู้
2. เด็กหญิงชฎาพร    สิงห์ต๊ะ
3. เด็กชายธีรนันท์    จันทร์เต็ม
4. เด็กหญิงณิชาวีร์    โทมัส
5. เด็กหญิงพนิตพิชา    ขัดสิริ
6. เด็กชายเจษฎากร    พินโยฤทธิ์
7. เด็กหญิงฐิติรัตน์    ไชยตา
8. เด็กชายกิตติธัช    แก้วมา
9. เด็กหญิงนันทิชา    กันทะสัก
10. เด็กชายโสภณวิชญ์    ปุกคำนวล
1. Mr.Christian Mel    Eslawan
2. Mr.Daniel    Arnold
3. นางกรรณิกา    เบญจกรรณ์
4. นางสาววีรญา    สุวี
4
5 0 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงศุภนิดา    สอนไว
2. เด็กหญิงนลินทิพย์    พ่อค้า
3. เด็กหญิงสุจิรา    อินทยศ
4. เด็กชายพีรภาส    มูลกัณฑา
5. เด็กหญิงนวพร    มงคล
6. เด็กหญิงญดาพร    สุระพา
7. เด็กชายสุวิทย์    บุญชู
8. เด็กชายจักรภัทร    คงใจดี
9. เด็กชายจารุวัฒน์    มีสัตย์
10. เด็กชายณฐศร    อินทนนท์
1. Mr.Ervin Jerome    Alvarez Lalusin
2. นางชมพูนุช    สอนไว
3. นางสิริมา    เนื่องกลิ่น
4. นายโชคชัย    ทองอรุณศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายพงศกร    สุขสังขาร
2. เด็กหญิงมาริสา    มวลชู
3. เด็กหญิงมานิตา    เสียงห้าว
4. เด็กหญิงเบญญาภา    ธิอินโต
5. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ    ด่านซ้าย
1. Mr.Mark Anthony    Palaez Cruz
2. นางสุธาทิพย์    ม่วงเส็ง
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................