งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปกิจกรรม การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 086
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1. นางสาวอภิชญา    ถาวรณ์
2. นางสาวศิรประภา    สะเดิม
3. นางสาววาตี    บิน โฮริส
4. นายพัชรินทร์    กลิ่นแย้ม
5. นางสาวศวรรยา    พรหมโวหาร
6. นางสาวอนัญญา    ปัญญา
7. นายวัชระพงษ์    อนุภาพ
8. นายอมร    จันธิบูลย์
9. นางสาวพรศิริ    เปะเช
10. นางสาวจรินทร์ทิพย์    ประทุมวัน
1. Miss.Christle Love    Lodovice
2. Mr.Demetrio    Parenno JR.
3. นายวรชาติ    สุนทรจันทรัตน์
4. นางศุภานัน    นเรวรรณ์
5
2 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวสมหญิง    อินทร์สุข
2. นางสาวพัชรประภา    ยกยอน
3. นายสิทธิกร    อุ่นจันทร์
4. นายฉัตรมงคล    ขวานอก
5. นายพิชัย    สุริยะวงค์
6. นายธัญภรณ์    จันทาพูน
7. นางสาวณัฐพร    ธิดา
8. นางสาวขวัญชนก    ทะนันท์
9. นายอินทนนท์    อินชนะศิริ
10. นายเฉลิมชัย    เหมี้ยงยา
1. นายชัชวาลย์    แซ่วอ
2. นายนิติศักดิ์    เรือนสอน
3. นางสาวสโลชา    อริยพฤกษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 0 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1. นายจิรศักดิ์    ศรีใจ
2. นายชานน    ลุงปันต๊ะ
3. นายรัฐธรรมนูญ    จันทร์อ่อน
4. นางสาวพิมพ์จันทร์    สุตัน
5. นางสาวจิราพร    พลหาญ
6. นางสาววิไลพร    โกดติ๊บ
7. นางสาวคำเปา    ลุงกอ
8. นางสาวจิ่งหลู่    ลอยจ่าม
9. นางสาวอำพร    ลุงต๊ะ
10. นางสาวนภัสสร    สอนสมนึก
1. นายกนกวรรณ    มะโน
2. นายเจนณรงค์    แก้วซาว
7
4 0 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 1. นายเมธัส    ยมเกิด
2. นายสุทธิภัทร    แสงฟ้าเลื่อน
3. นายธนกฤต    สุวรรณโคตร
4. นายอัศราวุธ    พุทธวงศ์
5. นายเปาบุ้นจิ้น    -
6. นางสาวคณามาศ    เซซัง
7. นายภพธร    บุญฟู
8. นางสาวชไมพร    พลพิทัศน์
9. นางสาวจินดาวรรณ    อ้นมณี
10. นางสาวปานวาด    -
1. นางสาวน้ำผึ้ง    เขมะสุนะ
2. นางสาวพัทยา    เทพกัน
3. นางภัทริน    แสนเมือง
4. นางวิภารัตน์    ทำเอี่ยม
ชนะเลิศ
5 0 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 1. นายศักดิ์ศิริ    ทิยอด
2. นายปฏิภาณ    รัตนกุล
3. นางสาวนิรมล    -
4. นางสาววรดา    ศรีนวลอินทร์
5. นางสาวกัญญาณัฐ    ปันมูล
6. นางสาวปกิตตา    จี๋คีรีวุธ
7. นายปุณณวัฒน์    ชุมภูสุวงษ์
8. นางสาวบุษบา    -
9. นายธีรนันท์    บรมสุขเกษม
10. นายสิรภัทร    สุธรรมป๋า
1. นางสาวณพัชร    ตาปิ๋วเครือ
2. นายอนุสรณ์    พรมมาเตียม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1. นายคริษฐ์    นาคธรรมชาติ
2. นายสุทธิพงษ์    สว่างพงษ์
3. นางสาวเมธาวี    อิ่นปัญญา
4. นางสาวพัชราภรณ์    เจริญสุข
5. นางสาวดวงพร    ศรีรัตนะ
1. นางสาวปริญญาภรณ์    ทับบุญมี
2. นายหัสชัย    บัวชุม
4
7 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวศรัญญา    ดวงอุปะ
2. นางสาวศศิภา    กินูน
3. นายธนพนธ์    บุระณะ
4. นายภูวดล    คำเขิน
5. นางสาวศศิธร    อินทร์เมือง
6. นางสาวสุพรรษา    กุลเกลี้ยง
7. นางสาวปิยะดา    บุญอินทร์
8. นางสาวพิมพ์ชนก    ดนตรี
9. นางสาวนฤมล    บุญนะ
10. นางสาวพิมพ์พิไล    แก้วเทศ
1. นางสาวน้ำฝน    จันทรา
2. นางสาววรัญญา    ทองมหา
3. นายวันเฉลิม    บุญสอน
4. นางสาวสุวนันท์    วงมงคล
6
8 0 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1. นางสาวสนธยา    คนใหญ่บ้าน
2. นายสุทธิพงษ์    จันทร์พรม
3. นายพิชชากร    พิศดาร
4. นายพิชชญาณ    พิศดาร
5. นางสาวณัชชา    ศรีชัย
6. นางสาวนารีรัตน์    คงกล้า
7. นางสาวศิริภรณ์    ศรบัว
8. นางสาววาสนา    โอฬาร
9. นายภาณุ    เถื่อนถ้ำ
10. นายกฤษฎากร    ลาบุดดี
1. นางสาวธันย์ชนก    ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวภัทรานิษฐ์    พรมปัญญา
3. นางสุนันท์ทา    มงคลทิพย์
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................