งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปกิจกรรม การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น 087
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 0 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1. นายพลพงศ์    นิพนธ์เจริญโชติ
2. นางสาวกันต์ลภัสภร    เทวิลนัทธพงศ์
3. นางสาวพัณณิตา    แก้วสาย
4. นายพุฒิพงศ์    ใคร่ครวญ
5. นางสาวนภัสสร    เครือจักร์
6. นางสาวศุภาลักษณ์    แซ่ฟาง
7. นางสาววราภรณ์    มังตา
8. นางสาวปาณิศา    คอร์
9. นางสาวมุทิตา    อุดมฤทธิ์
10. นายวีรภัทร    แซ่หวู่
1. นางสาวนารีรัตน์    ศักดิ์ทอง
2. นายปฐวี    ละม้าย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวธนัญชญา    ใจอาษา
2. นางสาวนิชนันท์    วงษ์พันธ์
3. นางสาวจรินทร์    บุญรอด
4. นางสาวศิริลักษณ์    เนืองนันท์
5. นายซาโตรุ    มูระยามะ
6. นางสาวศศิกานต์    บุญไทยงาม
7. นางสาวกมลลักษณ์    ทวีอภิรดีเกษม
8. นางสาวณัฐิดา    คำเขียว
9. นางสาวณัฐณิชา    พุทธราช
10. นายวีระพงษ์    แซ่ติง
1. Miss.Shuqing    Yang
2. นางสาวพรรณนิภา    ชัยชนะ
3. นางสาวเจนจิรา    เสาวะระ
4. นางเรณุกา    ตันติ๊บ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายกิตติธัช    แซ่ลี้
2. เด็กหญิงจุติพร    แซ่ยี
3. เด็กชายธนวัฒน์    แซ่หยิง
4. เด็กชายรุ่งโรจน์    แซ่จู
5. เด็กหญิงรับพร    แตกา
6. เด็กหญิงอาหลิน    แซ่หลี
7. เด็กชายกิตดนัญ    แซ่ลี้
1. นายชัยวุฒิ    จันต๊ะนาเขต
2. นางสาวซุ่นเซียน    ปรีดาจรรยา
3. นางสาวอุมาวรรณ    ชัยชนะ
4. นางสาวโยธกา    จินดาหลวง
5
4 0 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวพจมาน    จะสี
2. นางสาวธนิดา    พินิจ
3. นางสาวฮวน ฮวน    ลี
4. นางสาวเกี๋ยงคำ    ลุงติ๊
5. นางสาวศิริลักษณ์    เบียงแหล่
6. นางสาวอรอนงค์    วงค์จันทร์
7. นางสาวอรวรรณ    ลุงต๊ะ
8. นายสุรเดช    อภิโรจนพงศ์
9. นางสาวแสนสวย    ลุงกอ
10. นายชนินทร์    ลุงหยาง
1. นางสาวสุปราณี    คำลือ
2. นายอติคุณ    ธงชัยสุวรรณ
ชนะเลิศ
5 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1. นางสาวภัทรนิษฐ์    พรมศรี
2. นางสาววทันยา    พรหมมานุวัตร
3. นางสาวจุฑามาศ    นิลสุด
4. นางสาวสุทัตตา    อินกองงาม
5. นางสาวปัณฑิตา    สินอำพล
6. นางสาวกษิรา    จับฟั่น
7. นางสาวสุณัฐพร    ทัศนา
1. นางสาวน้ำทิพย์    ไตรประวัติ
2. นายสมบูรณ์    แซ่ตั้ง
6
6 0 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1. นางสาวปิยธิดา    จันทร์จิตร
2. นายดุลยกมล    ช่างกลึง
3. นางสาวเพชรรดา    ลินโพธิ์ศาล
4. นายณัฐพล    ขุนใจ
5. นางสาวนิดา    ตาปิ๋วเครือ
6. นายพรธนา    อินทรทัต
7. เด็กชายพลวัต    ไกรสาธิบาล
8. เด็กหญิงสุธิชา    มงคลทิพย์
9. นายอนาวิล    คล้ายหลง
10. นางสาวปณิดา    นิรชน
1. นางสาวชลดา    ธัญญา
2. นางสาวประทุม    ตันเสียงสมเจริญ
3. นางสาววารุณี    สมใจ
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................