งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปกิจกรรม วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 099
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงศิริราช    อ่อนมูล
2. เด็กหญิงพัชราวลัย    อยู่อินทร์
1. นางสุพัตรา    เนตรนพรัตน์
2 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงสาริยา    ลาหุนะ
2. เด็กชายจารุภัทร    เนียมิดิ
1. นางศิริพร    พรหมเทศ
3 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงกวินตรา    หลวงใจ
2. เด็กหญิงสุชานาถ    เกษรพันธ์
1. นางสาวพิจิฏรา    พงศ์โชคดีเลิศ
2. นายสหพันธ์    ไหวพินิจ
4 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายกรกฎ    จำหมาย
2. เด็กหญิงนิรัชพร    ดาวฤกษ์
1. นางสาวหัสยา    ชัยกันทะ
2. นายเอกนรินทร์    ทิพย์อุโมงค์
5 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงรุจิรา    ศรีธิกัน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ศรีวิชัย
1. นางสาวกัลย์ธีรา    ทะแสนเทพ
2. นางสาวสุชานันท์    ลีจา
6 0 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงเมษารัตน์    นุตกาศ
2. เด็กหญิงชญาภรณ์    นามไชยยา
1. นางสาวชรินรัตน์    สิงห์หันต์
7 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงโชติกา    บุญปั๋น
2. เด็กหญิงหฤทัย    ลีเลิศตระกูล
1. นางสาวอัญชลี    กองใจ
8 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกุล) เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ    มะศิริยานันท์
2. เด็กชายภูริทัตต์    ศรีทอง
1. นางสาวกวินทิพย์    วิลัย
2. นางฉวีวรรณ    มินทะขัติ
9 0 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายธรรมรัตน์    เพ็ชรสุวรรณ์
2. เด็กชายประเสริฐ    แสงแก้ว
1. นางสาวภัทรสุดา    ดอนชัย
10 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงสุชัญญา    จันทร์ม่วง
2. เด็กหญิงวรรณกานต์    ช่างฆ้อง
1. นายนราวิทย์    จอมรังษี
2. นางสาวสุรารักษ์    รวมสุข
11 0 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงสุชานาท    ปูกัน
2. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์    มั่งมูล
1. นางสาวชไมพร    เฮงตระกูล
2. นายโยธิน    เชื้อเมืองพาน
12 0 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงณัฐนรี    ตันกุระ
2. เด็กหญิงสุรัตน์ธญา    กรมสร้อย
1. นายเสถียร    คำปันติ๊บ
13 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงลลดา    ภาสดา
2. เด็กหญิงปุณณ์ณพิชญ์    วงศ์ฮาด
1. นางธัญญรัตน์    วงศ์ฮาด
14 0 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงสิริขวัญ    มาลา
2. เด็กหญิงมณฑิรา    ใจปินตา
1. นางสาวชนม์นิภา    ชุมภูเมือง
2. นางสาววัชรียา    บุญงาม
15 0 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงพิภาดา    ประทุมมา
2. เด็กหญิงบัวบูชา    สบลานสวัสดิ์
1. นางสาวชนกนันท์    น้อยหมอ
2. นางสาวนุจิรา    นามะยอม
16 0 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชญานิศ    เรืองศักดิ์
2. เด็กหญิงขวัญข้าว    คำดอน
1. นายศุภชัย    คำดอน
2. นางอ้อมฤทัย    ต๊ะใจ
17 0 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฐพล    ตาคำ
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ศรีงามใจ
1. นางพรศรี    แก้วทันใจ
2. นางสาวศิริพร    บุญมาตา
18 0 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุชาดา    กังจี
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์    อุ่นใจ
1. นางสาวแคทรียา    บุตรชัย
19 0 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ปะหยี
2. เด็กชายวศิน    ลุงวิ
1. นายประคอง    โตทอง
2. นางสาวศุภมาส    น้อยหมอ
20 0 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายชนกันต์    ประสิทธิ์
2. เด็กชายธีรศักดิ์    วรรณชัย
1. นางรุจิรา    มีบุญ
2. นายอนุสรณ์    มีบุญ
21 0 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุรัตนา    อย่างจา
2. เด็กหญิงทับทิม    คำป้อ
1. นางสาวรินทิรา    เลี้ยงประเสริฐ
22 0 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจันทร์หอม    ลุงทร
2. เด็กหญิงนิชารี    วิไร
1. นายสรายุ    โสภา
23 0 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายเจริญทรัพย์    วงศ์สารสิน
2. เด็กหญิงอภิชญา    อ่อนตา
1. นางสาวนิพาพร    หมื่นจี้
2. นางสาวพิกุล    นนทธรรม
24 0 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายจอเหยี่ยน    -
2. เด็กหญิงณอน    -
1. นางสาวชนันท์ธิดา    ผาสุขพิสิฐกุล
2. นายนิธิภัทร์    ผาสุขพิสิฐกุล
25 0 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงคำเดือน    จิ่งละ
2. เด็กหญิงแสงนวล    ลุงคำ
1. นายนิธิวิทย์    เผ่าพงศ์เมธา
2. นางสาวอรุณวรรณ    คำฝั้น
26 0 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา เทศบาลตำบลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพิชญา    แสนใจ
2. เด็กชายชนพัทธิ์    หลวงโย
1. นางสาวพิกุลทอง    อินทร์วงค์
27 0 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกันต์กมล    จงภักดี
2. เด็กหญิงชนัญชิตา    คำลือ
1. นายภานุวัฒน์    ธนะสาร
28 0 โรงเรียนเทศบาล2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงพิมชญา    วิจิตสาน
2. เด็กหญิงวราพร    กาละภักดี
1. นายกัมพล    แก้วเชียงทอง
2. นางประนอม    เกตุน้อย
29 0 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงจรัสพร    รุจิภาสอัมพร
2. เด็กชายภาวัต    คงบุญญินท์
1. นายสมิธ    วันดี
30 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงรุ่งรวี    จ๊ะสา
2. เด็กหญิงณัฐปภัสร์    ไชยจักร
1. นางสาวนนท์ธิญา    อริวันนา
31 0 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงณัฐธิชา    ศรีคีรีราษฎร์
2. เด็กชายภูผา    ผาขจรกลิ่น
1. นางสาวดวงฤดี    มรุตบริสุทธิ์
2. นางสาวดวงใจ    พันธ์ปัญญากรกุล
32 0 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กชายอนุ    มีเสือทอง
2. เด็กชายนัฐวุฒิ    สุรินรัตน์
1. นางยุพิน    เกษรบัว
33 0 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    พรหมรักษ์
2. เด็กหญิงวรรณิสา    แซ่ว่าง
1. นางสาวนาถยา    สุดสม
2. นางปาริฉัตร    อุทธวงค์
34 0 โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1. เด็กหญิงวรกานต์    ศรีติสาร
2. เด็กหญิงนรินนิภา    ไชยเสน
1. นางพวงเพชร    ไชยสาร
2. นางสาวสุขศรี    กันทะวงค์
35 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา 1. เด็กชายวรปรัชญ์    นันทะเสน
2. เด็กชายสุธรรม    พรมชัย
1. นายเสกสรรค์    จินะเทศ
36 0 โรงเรียนเทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร    จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงชัญญา    ฉ่ำเอี่ยม
1. นางชญานิษฐ์    จันทรมณี
2. นางพัชราภรณ์​    ศรีธรราษฎร์
37 0 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายพรรณสรณ์    ชัยมุงคุณ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    อนันตภักดิ์
1. นายนิพล    บัวชุม
2. นางสาวปรียนุช    บัวชุม
38 0 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายวัศพล    เพ็งใย
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ    สุขมาก
1. นายสิทธิเดช    พูลทวี
39 0 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กหญิงเขมิกา    ม่วงแก้ว
2. เด็กหญิงนพภัสสร    วงศ์ศรีอนันต์
1. นางสาวอารดา    ประดับวงศ์
40 0 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงเพชรา    ใหม่ผึ้ง
2. เด็กหญิงปรีญาภรณ์    ธงศรี
1. นางสาวภัทรศญา    พ้วยกิ
2. นางสาวแสงทิพย์    อายุยง
41 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพรพิมล    พรมศิริ
2. เด็กหญิงณฐอร    มีแก้ว
1. นางจิราพร    แก้วแดง
42 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงฉัตรกมล    สุตาต๊ะ
2. เด็กชายวรากร    คำขาด
1. นางสาวเรณู    เมืองพรม
2. นางแสงพิไล    เสนาธรรม
43 0 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงอุษานาถ    เหล่าศุภวณิชย์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    ทุ่งสง
1. นางสาวดวงเดือน    ชาวรัตนพันธุ์
44 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    นาระต๊ะ
2. เด็กหญิงเพชรไพลิน    เฮงษฎีกุล
1. นางสาวพรนิภา    เครือแก้ว
45 0 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกมลชนก    ม้าวมาเมือง
2. เด็กหญิงอัญชิสา    มหาวัน
1. นายสุริยา    อินปัญญา
46 0 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงขวัญข้าว    ปลื้มอารมณ์
2. เด็กหญิงชญาดา    กนกสุมนกุล
1. นางทัศนวดี    กรรณิกา
47 0 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง 1. เด็กหญิงพัชรพร    สิงห์เปา
2. เด็กชาย ปิยังกูร    ช่วยจัตุรัส
1. นายศราวุฒิ    ปาเมืองมูล
48 0 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 1. เด็กชายทินภัทร    อุ่นเมือง
2. เด็กชายออมสิน    ตาคม
1. ว่าที่ร้อยตรีวศิน    ชุ่มใจ
49 0 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กหญิงปณัฐญา    จิโน
2. เด็กหญิงกชามาศ    วงค์หลวง
1. นางสาวพรวิภา    สุวรรณวงศ์
50 0 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง 1. เด็กหญิงณีรนุช    ปากหวาน
2. เด็กหญิงบุญรักษา    ศิริกำเนิด
1. นายอินทร    เหลี่ยมตระกูล
2. นางสาวอโณทัย    เมล์ทาง
51 0 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง 1. เด็กชายวรรธนันท์    วางฐาน
2. เด็กหญิงสุทธิดา    ทิพย์พรม
1. นางจันทร์แรม    สุวรรณกนิษฐ์
2. นายพิพัฒน์ชัย    เซ็นทองหลาง
52 0 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงสวิชญา    สีละศรชัย
2. เด็กหญิงจรินทร์พร    วังเขียว
1. นายดนุพล    ตุ่นเต่ย
53 0 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงอุมารินทร์    ขานหัวโทน
2. เด็กหญิงบัวเงิน    โพธิ์มา
1. นายวิทยา    สุวัณณารุน
54 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายธันสพัฒน์    ชุ่มเย็น
2. เด็กชายวรพงษ์    เตชะคำ
1. นางสาวกนกวรรณ    ปัญญา
2. นางสาวกัญญานัทธ์    ปินตาปวง
55 0 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงมาลีนา    บัววรรณ์
2. เด็กชายพชรคุณ    บุญอินทร์
1. นางยอดขวัญ    ทองเล่ม
56 0 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายพิชญะ    หล้าเป็ง
2. เด็กหญิงธันยพร    หุละสุข
1. นางสาวปานอม    แปงชัย
2. นางสาวศศิปภา    กายาเมา
57 0 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงลลิภัทร    เงินสัจจา
2. เด็กหญิงนาขวัญ    คันศิลป์
1. นายกิตติพงษ์    พุดเกิด
2. นายจตุพล    บนแท่นทิพย์
58 0 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กชายปะแอ    -
2. เด็กหญิงบุรัสกร    ทรายหมอ
1. นายธานินทร์    พิลึก
59 0 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงณัฎฐกมล    ศิริหนองหว้า
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์    ขมสันเที๊ยะ
1. นางสาวกติรัตน์    ชาภูวงษ์
2. นางสาวดวงจุฬา    ขันสู้การ
60 0 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงภคณัท    จันทร์สุข
2. เด็กหญิงภิรัญญา    มีแก่น
1. นายณัฏฐชัย    พรหมมูล
2. นายภุชงค์    ชาญชัยวีระพันธุ์
61 0 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ    ศรีชู
2. เด็กหญิงวิชญดา    ฤทธิ์ช่วยรอด
1. นายนิพันธ์    มั่นระวัง
62 0 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ    อ่อนวิมล
2. เด็กชายสุทธิภัทร์    หมื่นเข็ม
1. นายจักรพันธ์    วันสอน
2. นายปราโมทย์    เอี่ยมสำอางค์
63 0 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม(บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กชายวัชรพล    ทองเสน
2. เด็กหญิงชนัญชิดา    ตระกูลพิทักษ์กิจ
1. นางสาวกรกมล    พลายประเสริฐ
64 0 โรงเรียนวัดดุสิดาราม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กชายพูลศักดิ์    จิ๋วนารายณ์
2. เด็กหญิงรัชนีกร    สิงห์นารายณ์
1. นางรัศมี    กันภัย
2. นางเจริญ    เย็นใส
65 0 โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ฤทธิ์ศล
2. เด็กหญิงศุภิสรา    ยังวารี
1. นางวรรณภา    ยานะเครือ
2. นางสาวสุรีย์    วงค์แก้ว
66 0 โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงชญาดา    ฟักอ่อน
2. เด็กหญิงพิมพิชชา    พานสัมฤทธิ์
1. นายณัฐวุฒิ    เอี่ยมแจง
2. นางสาวนิราพร    มีพาน
67 0 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงเกศิณี    อุไรรัมย์
2. เด็กหญิงณิชากร    คุ้มสุวรรณ
1. นางวันทนา    เพ็ชรผึ้ง
2. นางสาวอนัญตยา    จันทร์สิงห์
68 0 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงนันฐิชา    กมลเสม
2. เด็กหญิงชนัญชิดา    อินทรรักษา
1. นางสาวกัญญา    คงคา
69 0 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน(ครองประชานุกูล) เทศบาลตำบลบ้านสวน จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กชายพลวัต    มณีนก
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์    ตุ้มศรี
1. นางดวงดาว    น้อยวงศ์
2. นางสาวศลิษา    บุญมา
70 0 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงอรรพี    แซ่เท้น
2. เด็กหญิงกชนิภา    จันทร์แพ
1. นางนิทราพร    ศิริกมลนันท์
2. นายภัฑรกิจ    ไชยถา
71 0 โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์) องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย จังหวัดสุโขทัย 1. เด็กชายธีรภัทร    รัตนะปัญญา
2. เด็กหญิงมันทนา    พงศ์จันทร์
1. นายบรรเจิด    เจริญฉาย
2. นางสาวไพลิน    ชูเชิด
72 0 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายทศชัย    แสนสุข
2. เด็กหญิงณัฐชยา    ทองดี
1. นางรุ่งทิพย์    ดิษเสถียร
2. นายอาทิตย์    ดิษเสถียร
73 0 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณิชกานต์    อินทะรังสี
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    เพ็ชรเมือง
1. นางพัชรินทร์    อิ่มเพ็ง
74 0 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา เทศบาลตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายตรีทเศศ    ศรีเทพ
2. เด็กชายณัฐพงษ์    แสนชมภู
1. นางพัทธนันท์    ไสสีสูบ
2. นางสาวศรัญญา    ธรรมวงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................