สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงพชราพรรณ  ธงศรี
 
1. นางสาวปวิชญา  ใจมาตุ่น
2. นางสาวสุภาลักษณ์  สืบสมบัติ
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. เด็กหญิงพัทธมน  ณ เชียงใหม่
 
1. นายพัชฏ์  เลิศวิริยะสกุลชัย
 
3 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. นางสาววันวิสาข์  จอมนงค์
 
1. นายพัชฏ์  เลิศวิริยะสกุล
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 1. เด็กหญิงโซเบดา  อาหมื่อ
 
1. นางสาวนุชนารถ  แซ่เต็น
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 1. เด็กหญิงสุชานันต์  เต้
 
1. นางสาวนุชนารถ  แซ่เต็น
 
6 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. เด็กหญิงเขมิกา  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวจีราวรรณ  คำใจ
 
7 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 16 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. นางสาวฐิติมา  จึงวิเศษพงศ์
 
1. นางสาวไพลิน  สลางสิงห์
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93.666 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1. เด็กหญิงพัชราวลัย  อยู่อินทร์
2. เด็กหญิงศิริราช  อ่อนมูล
 
1. นางสุพัตรา  เนตรนพรัตน์
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86.33 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1. เด็กหญิงจรรยพร  บุญยะมหา
2. เด็กหญิงอธิติยา  ทวีวุฒิรัชต์
 
1. นางสุพัตรา  เนตรนพรัตน์
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84.666 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 1. เด็กชายสันติภาพ  จิรารัตน์
2. เด็กหญิงอาภากร  จำปาเจียม
 
1. นายวาสน์ศิลป์  ดีวรัตน์
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 1. นายสาโรจน์  แซ่เห้อ
2. นายเมธาสิทธิ์  ทองดี
 
1. นายวาสน์ศิลป์  ดีวรัตน์
 
12 ศิลปะ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1. เด็กหญิงขวัญวริน  ธิเดช
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ผาลาด
3. เด็กหญิงณิชชา  มหาใจดี
4. เด็กหญิงธัญญ์นลัท  เชื้อเมืองพาน
5. เด็กหญิงปิยดา  ประเวทจิตต์
6. เด็กหญิงพัชรดาภา  เนตรเมืองมา
7. เด็กหญิงพันแสงรุ้ง  ชัยสุวรรณ์
8. เด็กหญิงพิยดา  ยศมูล
9. เด็กหญิงมณฑิรา  ไชยชมภู
 
1. นางสมพร  ติวาทิน
2. นายสุนทร  ยาวิชัย
 
13 ศิลปะ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  ทายา
3. เด็กหญิงณฐพร  ภูมิยิ่ง
4. เด็กหญิงธัญวรัตม์  เรือนปิน
5. เด็กหญิงธีรดา  เครือคำ
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กุลดี
7. เด็กหญิงพัชรีพร  ไชยทอง
8. เด็กหญิงยุพรัตน์  ปันทะตั๋น
9. เด็กหญิงสุพิชญา  ปันตา
 
1. นายฤทธิพร  ไชยวงค์
2. นางศิริอาภรณ์  กองทองพิพัฒน์
3. นางสาวเกตสิรี  ศรีใจ
 
14 ศิลปะ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. นางสาวกชพร  หลวงจันทร์
2. นางสาวจุฑามณี  พรมศรี
3. นางสาวณัฐนารา  คะสม
4. นางสาวนภัสสร  ปาลี
5. นางสาวพิมพ์อร  คำน้อย
6. นางสาวมายซาร่า  บินตีซูลกีฟลี
7. นายศุภกร  อินทร์ไธสง
8. นางสาวศุภาพิชญ์  หนองหารพิทักษ์
9. นางสาวอาณัติชญา  ศรีพรม
 
1. นายฤทธิพร  ไชยวงค์
2. นางศิริอาภรณ์  กองทองพิพัฒน์
3. นางสาวเกตสิรี  ศรีใจ
 
15 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 1. เด็กหญิงกรกันยา  หาญโนนแดง
2. นายกฤษฎา  ปัญจพลคีรี
3. เด็กหญิงกัลญา  นุชเทียน
4. นางสาวกุสุมา  จันทร์วิลา
5. นายญาณภัทร  แก้วประเสริฐ
6. นางสาวภัคนันท์  วรรนิยม
7. นายวัชรายุทธ  คำน้อย
8. เด็กชายศุภเดช  ปัญญาทิพย์
 
1. นางสาวจันจิรา  ธรรมยา
2. นายสุเมธ  มาบาง
 
16 ศิลปะ ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ผาลาด
2. เด็กหญิงธนิฐษร  วงศ์สิทธิ์
3. เด็กหญิงธัญรดี  ดิษบรรจง
4. เด็กหญิงนภัสนันท์  สิงห์แก้ว
5. เด็กหญิงปรียาลักษณ์  ต่อมใจ
6. เด็กหญิงมธุรดา  มาเร็ว
7. เด็กหญิงรัตนากรณ์  บุตระคุ
8. เด็กหญิงวริศรา  วันทา
9. เด็กหญิงสุพนิตา  หน่อแก้ว
 
1. นางสมพร  ติวาทิน
2. นายสุนทร  ยาวิชัย
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงพันธ์วิรา  คาดีวี
2. เด็กหญิงภาวิดา  วงศ์เขื่อน
3. เด็กชายเอกณัฎฐ์  วงศ์ลังกา
 
1. นางสาวเจนจิรา  ปวงคำ
2. นางโสพิชชาญ์  สมใจ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  จันทร์สุริยะ
2. เด็กหญิงพรชิตา  เวียงคำ
3. เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ประสิทธิ์
 
1. นางสาวษิณานันท์  ปิงนา
2. นางสาวสิริพรรณ  วังมณี
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. นางสาวดรุณี  แดนรักษ์
2. นางสาวธันย์ชนก  อุดจ๊ะ
3. นายอนิรุทธิ์  จันทาพูน
 
1. นายชูศักดิ์  อินทร์ถา
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ 1. เด็กหญิงทับทิม  จันทร์วงค์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ต๋อมใจ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ณ เชียงใหม่
 
1. นางกฤตยา   ขัตคำ
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ 1. เด็กหญิงนภัสศร   นามบุญ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   เชอเมอ
3. เด็กหญิงศิรินภา   เปียเช
 
1. นางสาวอาภัสรา   มิตรชศิลป์
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.6 81.66 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. นางสาวณิชกานต์  ยอดดี
2. นางสาวนภัสศรณ์  แสงสุวรรณ์
3. นางสาวพัทธนันท์  ดวงสนิท
 
1. นางผกาพรรณ  ไชยดวงเจริญ
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1. นางสาวกัญญาภัค  รวมสุข
2. เด็กหญิงพันธิตรา  กรรณีวงษ์
3. นางวาสนา  หาญจริง
4. นางสุรีย์  บุญกอง
 
1. นายธเนศพล  ติ๊บศูนย์
2. นางสาวอโณทัย  จิระดา
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67.67 ทองแดง 16 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 1. เด็กหญิงวารินทร์  ศิลชัย
 
1. นางสาวจรีย์รัตน์  ศรีชวลิตเดชา
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. เด็กชายหฤษฎ์  เกรียงพิทักษ์
 
1. นางสาววริศลา  ศักดิ์แสน
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. นายณัฐพงษ์   ดู่คำ
 
1. นางสาวอนรรญพัชร  จันทร์รวมสุข
2. นางเอกฤดี  พันธ์ุพิยแพทย์
 
27 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กชายทรงเกียรติ  ชีวินมหาชัย
 
1. นางสาวธัญกมล  นะใจ
 
28 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เซี่ยงจ๊ง
 
1. MR.CHENGYUAN  LI
2. นางสาวนารีรัตน์  ศักดิ์ทอง
 
29 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. นางสาวขวัญจิรา  แซ่ลี
 
1. Mr.Chengyuan  Li
2. นายปฐวี  ละม้าย
 
30 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงปทุมทิพย์  ศรีมกุฏ
 
1. นางสาวกฤติญา  กิติมา
2. นางสาวพัชญ์วิสา  จันทพิมพ์
 
31 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  สีหาเวช
 
1. นางจันทนา   ทาวิรัตน์
2. นางณปภัช  รัตนพรนภาพันธ์
 
32 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. นางสาววริศรา  ธนูศร
 
1. นายคณัสนันท์  สุทา
2. นางสาวพิศ  ไชยพลงาม
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. นางสาวกันต์ลภัสภร   เทวิลนัทธพงศ์
2. นางสาวนภัสสร   เครือจักร์
3. นางสาวปาณิศา  คอร์
4. นายพลพงศ์   นิพนธ์เจริญโชติ
5. นางสาวพัณณิตา   แก้วสาย
6. นายพุฒิพงศ์   ใคร่ครวญ
7. นางสาวมุทิตา  อุดมฤทธิ์
8. นางสาววราภรณ์   มังตา
9. นายวีรภัทร   แซ่หวู่
10. นางสาวศุภาลักษณ์   แซ่ฟาง
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ศักดิ์ทอง
2. นายปฐวี   ละม้าย
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 1. เด็กหญิงคีตภัทร  เอื้องคำ
2. เด็กหญิงจารุริน  กอบพงศ์
3. เด็กหญิงณัชนันท์  ปันก่อ
4. เด็กหญิงณัฐนรี  ก๋าแก้ว
5. เด็กหญิงปาณิสรา  จันกุลี
6. เด็กหญิงภคพร  ไชยวงศ์
7. เด็กชายภูวดล  สุทธะสม
8. เด็กชายสุกฤษฏิ์  คล้ายฤทธิ์
9. เด็กหญิงเมธาวี  ใจนวล
10. เด็กชายเลิศชัย  แสงศรี
 
1. Mr.Adelowo  Adeleke
2. Miss.Grace Ann  Amador Layba
3. นางกิตติมา  เทพสาร
4. นางสุพักตร์คีนี  โนมณี
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. เด็กหญิงกุลวดี  พนมโพธิวงศ์
2. เด็กชายจอร์นนี่​ เจมส์  แชปแมน
3. เด็กชายนที  ราชายนต์
4. เด็กชายพรประทาน  บัวย้อย
5. เด็กชายภคพล  ชูช่วย
6. เด็กชายมังกร  บุญสอาด
7. เด็กหญิงฤทัยชนก  วรคามวิชัย
8. เด็กชายเมธวิน  จักรวาล
9. เด็กชายเอกวัฒน์  คำจ้อย
10. เด็กหญิงแครี่  ชีวินเอกภพ
 
1. นางสาวกุลธิดา  แก้วตาบุศย์
2. นางช่อฤทัย  ยิ้มใหญ่
3. นางสาวพัชรินทร์  เตชะ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 1. นางสาวจรินทร์ทิพย์   ประทุมวัน
2. นางสาวพรศิริ  เปะเช
3. นายพัชรินทร์  กลิ่นแย้ม
4. นายวัชระพงษ์  อนุภาพ
5. นางสาววาตี  บิน โฮริส
6. นางสาวศวรรยา   พรหมโวหาร
7. นางสาวศิรประภา  สะเดิม
8. นางสาวอนัญญา   ปัญญา
9. นางสาวอภิชญา  ถาวรณ์
10. นายอมร  จันธิบูลย์
 
1. Miss.Christle Love   Lodovice
2. Mr.Demetrio   Parenno JR.
3. นายวรชาติ  สุนทรจันทรัตน์
4. นางศุภานัน   นเรวรรณ์
 
37 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 92 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   คีรีแสนใจ
2. เด็กชายธนพล  ยอดวงค์
 
1. นางสาวสุภารินทร์  หลั่งเร็ว
2. นางเพ็ญศรี  สุวรรณ์
 
38 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กชายวศิน  ธนะวราดิลก
2. เด็กหญิงอิสรีย์  ลาพิงค์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  อุทธิยา
2. นางสาวอรสา  พรมโมคัก
 
39 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ศูนย์เด็กเล็ก 78.35 เงิน 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่ 1. เด็กชายกวินท์ณภัทร  ทันหล้า
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  วรรณบุปผา
3. เด็กชายธนกฤต  ใจหนัก
4. เด็กหญิงนราภัทร  ศรีวิชัยมูล
5. เด็กชายพิชญะ  ขัติเสน
6. เด็กชายภัทรดนัย  ดุเหว่า
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  นพคุณ
8. เด็กชายวีรยุทธ  เลิศพิชัยภูษิต
9. เด็กหญิงอภิชญา  นับพร
10. เด็กหญิงเนตรนภา  มาเยอะทุ
 
1. นางสาวนุชนาฏ  ยอดวงค์
2. นางพัชรี  มหาวงค์
3. นางสาวสุภาพร  สันธิ
4. นางเสงี่ยมศรี  ปัญญาไชย
 
40 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด 1. เด็กหญิงกวินตรา  เกิดคำ
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรมมาลา
3. เด็กชายจักรี  พันธ์นวล
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  ใจเรือนสูง
5. เด็กหญิงธันยพัฒน์  มาเยอะ
6. เด็กชายธีรภาพ  เชอมือ
7. เด็กชายนครินทร์  แยชอกู
8. เด็กหญิงพิมพ์กมล  จรัลจรัสพันธ์
9. เด็กชายรพีภัทร  คำแก่น
10. เด็กหญิงแพรวชญาน์  พงศ์ชัยวิชเชษฐ์
 
1. นางสาวนิทัศนวดี  วุฒิ
2. นางพิกุล  กุศล
3. นางรมย์ชลี  ชุมภูศรี
4. นางสาววันวิสา  พรหมเสน
 
41 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงกชพร   แก้วคำ
2. เด็กหญิงคุณัญญา  ชายแก้ว
3. เด็กหญิงณลภัสร์   สิงห์คา
4. เด็กหญิงถาวิกา   เลิศรมยานันท์
5. เด็กชายธนัญญ์  ธนธรรมทิศ
6. เด็กหญิงนรินทร์พร   ไชยรินทร์
7. เด็กหญิงปราชญ์ภัสสร   ราชบุญยืน
8. เด็กหญิงสุภิญญา   อดเหนียว
9. เด็กหญิงเกศเกล้า   แซ่ภู่
10. เด็กชายเอื้ออังกูรน์   กองทองพิพัฒน์
 
1. นางสาวกาญจนา  จินะ
2. นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว
3. นางชลภัสสรณ์  หมื่นอาจยิ้ม
4. นางสาวนฤดี  อินสุวรรณ์
 
42 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก 75 เงิน 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกชกร  เพ็งแจ่ม
2. เด็กชายกรวิชญ์  ติยะฉันท์
3. เด็กหญิงธนามาศ  ไทยใหม่
 
1. นางสาวณัฐรินีย์  ศรีบุรี
2. นางพรสวรรค์  บุญเฉลียว
 
43 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 81 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กชายชัยสุวรรณ  สุนันท์มะลิกุล
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธ  สุ่มมาตย์
3. เด็กชายรพีพัฒน์  สลีสองสม
 
1. นางสาวนงลักษณ์  วงค์ราษฎร์
2. นางสาวปรียานุช  ทวีกุล
 
44 อนุบาล1-3 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงกาสะลอง  บุญมา
2. เด็กชายชนาธิป  แก้วอินต๊ะ
3. เด็กหญิงณัชชา  ไชยะสุ
4. เด็กหญิงณัฐพิมล  นาราช
5. เด็กหญิงพรรณภัทร  พิศณาวงษ์
6. เด็กหญิงพิชญ์สินี   สลีสองสม
7. เด็กหญิงลัลล์ลลิล  ชื่นใจ๋
8. เด็กหญิงวรัญญา   ยอดวงค์
9. เด็กหญิงอิสราภรณ์   สมไชยวงค์
10. เด็กหญิงอเมทาวีย์  นวลตรณี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เหรียญแก้ว
2. นางสาวชฎาพร  เก่งการทำ
3. นางชลภัสสรณ์   หมื่นอาจยิ้ม
4. นางสาวนฤดี  อินสุวรรณ์
 
45 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กชายฉัตรธวัชร   วีรนนท์ภูภัทร์
2. เด็กชายนนนันท์  จันทรา
3. เด็กชายเตชินท์  กันยะมูล
 
1. นายธนัตถ์นินทร์  แสนอาทิตย์
2. นายศิริพงษ์   ลิ้มพรเสมานนท์
 
46 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. เด็กชายชัฐ  ใจแสน
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์  คล้ายเข็ม
3. เด็กชายยุว์ฮิโร่  วงค์คำตัน
 
1. นายชาติ  หมีเอี่ยม
2. นางสาววีณา  คำมงคล
 
47 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. นายชินพัฒน์  ศิริยาใจ
2. นายนฤบดี  คำแสนยศ
3. นางสาวบุษยา  เลาหะเพ็ญแสง
 
1. นายชาติ  หมีเอี่ยม
2. นางเอกฤดี  พันธ์ุพิทยแพทย์
 
48 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด 1. นางประภัทสรณ์  รุ้งดี
 
 
49 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด 1. นางสุพรรณวษา  ผาสุข
 
 
50 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด 1. นางเฉลิมศรี  โอฬารสมบัติ
 
 
51 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 1. นายพีรพัฒน์  ขุนซาง
 
 
52 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด 1. นายสันทัด  คณิตชยานันท์
 
 
53 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 1. นางศุภานัน  นเรวรรณ์
 
 
54 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด 1. นางสาวนวรัตน์  ต่ำแก้ว
 
 
55 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด 1. นางสาวอัลธิฌา  เชียงแรง
 
 
56 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 1. นายปรเมษฐ์  ศรีโยทัย
 
 
57 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 88.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วกุลทล
2. เด็กหญิงณัฐพัชญ์  คิดรังสรรค์
3. เด็กหญิงภัทรสุดา   ติยะธะ
 
1. นางลภัสรดา   ดินหม้อ
2. นางสาวเฌนิศา  ครุฑเงิน
 
58 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงธีร์วรา   ทวีชัย
2. เด็กหญิงพรรณปพร   แดงฟู
3. เด็กหญิงอิสรีย์   ชวลิตดำรง
 
1. นางสาวอาภิสรา  วงค์แก้ว
2. นางสาวอารยา  สุขสบาย
 
59 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 80.667 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. เด็กหญิงลภัสรดา  อบสุวรรณ
2. เด็กหญิงวิชญาดา  แก้วนา
3. เด็กหญิงแพรพลอย  แหวนพรหม
 
1. นางปรีดาวรรณ  แสงสอาด
2. นางสุนทรี  เตชะตน
 
60 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 82.667 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. นางสาวซายากะ  อิจิบะ
2. นางสาววีณา  กว้านสกุล
3. นางสาวอภิสรา  จันทาพูน
 
1. นางสาวฐิตาภา  บุญปัญญา
2. นายพงศธร  ปิงยศ
 
61 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงปิยาภัสร์   จันทาพูน
2. เด็กหญิงศศิภากร   กันทะนิตย์
3. เด็กชายศุภณัฐ  อุตพรหม
 
1. นางสาวสุปราณี   สงวนรัษฎ์
2. นางเครือวัลย์   อุตมะโน
 
62 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76.667 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. เด็กหญิงธัญวารัตม์  ตาหมี่
2. เด็กหญิงพรไพลิน  เรืองศรี
3. เด็กหญิงวีรินทร์  ซ่ง
 
1. นางสาวสุชารินทร์  ช่างฆ้อง
2. นางสาวเปรมฤดี  ไชยรัตน์
 
63 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84.3333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. นางสาวธนิดา  พิทักษ์ศรีปัญญา
2. นางสาววิศรุตา  คำปาเชื้อ
3. นายเสฏฐวุฒิ   ซ่ง
 
1. นางสาวสุวรรณษา  สิงห์ตา
2. นางสาวเมตตา  ใสสี
 
64 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   โชตา
2. เด็กชายธนวิชญ์   จิตรรักษา
3. เด็กหญิงธัญชนก   พรหมมี
 
1. นายศิริพงษ์  ลิ้มพรเสมานนท์
2. นางสาวอรนรินทร์   มุกดา
 
65 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. เด็กชายฐิติพงศ์  คำแก้ว
2. เด็กหญิงมานิตา   ศิริ
3. เด็กหญิงรสิตา   ศรีประเสริฐ
 
1. นางกาญจนา   เมืองมูล
2. นางเกศมณี   ลัทธิเดช
 
66 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. นางสาวฝนดาว  มโนตา
2. นางสาวสิรีธร  จุมปูป้อ
3. นายสุชาครีย์  เพชรหนู
 
1. นางสาวนภาพร  ศรีวิชัย
2. นางสาวนลัทพร  วันเปี้ย
 
67 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงจิณณ์พัชร์   จีนะวงษ์
2. เด็กหญิงปรียาพร   บุญทา
3. เด็กหญิงอรอินทุ์   พฤกษางกูร
 
1. นายชาติชาย   เบญจวรรณ์
2. นายภัทรภณ   ดวงภู
 
68 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 77.333 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 1. เด็กหญิงบุษยพร  บุญรัตน์
2. เด็กหญิงผกาวดี  เรือนคำ
3. เด็กหญิงพิมพร  ธุวะวร
 
1. นางสาวมยุรา  สุวรรณชะตัน
2. นายศุภกิจ  สักแกแก้ว
 
69 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.4-ม.6 80.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. นายชนาทิตย์  แซ่ฟ่าน
2. นางสาวยลดา  เชื้อเมืองพาน
3. นางสาวศุภกานต์  แซ่ลี้
 
1. นายกิตติพันธ์  กิติมา
2. นางสาวนิตย์ปพร  ธรรมนูญ
 
70 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงกันจน์จิรา   ชาติยานนท์
2. เด็กหญิงภัทรียา   นิสภกุล
3. เด็กหญิงรัตนชนภรณ์   เชื้อสะอาด
 
1. นางสาวกนกพิชญ์   โนกุล
2. นางสาววิไลวรรณ   ด่านสวัสดิ์
 
71 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. เด็กชายจิรัฎฐ์   ปัถวี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินแสง
3. เด็กหญิงพริริสา  ก๋าแก้ว
 
1. นางดิ่งธิวา  ธรรมวัง
2. นางสาวเพียงรวี  นันตาวงศ์
 
72 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 87.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 1. นางสาวจิรัญญา  จิรจินดาวิเศษ
2. นางสาวชนาพร  อินชัย
3. นายศุภกิตต์  ปัญญาวิชา
 
1. Mr.Jeffry   Dapetillo
2. นางสาวนุชนรี  ขมหวาน
 
73 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   วงค์สม
2. เด็กหญิงณิชนันทน์   เปรมกมล
3. เด็กหญิงนรินี   หล้าตัน
 
1. นางสาวลัลณ์ลลิน   สุนทร
2. นางโสพิชชาญ์   สมใจ
 
74 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 82.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. เด็กชายณัชพล  กมลธิตานันท์
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  ใบแสง
3. เด็กหญิงสุชัญญา  กันทะเตียน
 
1. นายชาติ  หมีเอี่ยม
2. นางสาววีณา  คำมงคล
 
75 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 85.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 1. นายฉัตรมงคล  เพ็ญกุล
2. นายวิรัตน์  น่าชม
3. นายหฤษฎ์  จิ๋วแก้ว
 
1. นายปราการ  อินทยศ
2. นายสัมพัทธ์  นิ่มพิศาล
 
76 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงกะทิ  อินทะยศ
2. เด็กหญิงชุติมา   ธนะวราดิลก
3. เด็กหญิงเอ็นดูขวัญ   เดชบุญ
 
1. นายประชัน  หาญจริง
2. นายวสันต์  นายด่าน
 
77 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72.667 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. เด็กหญิงธัญชนก   มูลวงค์
2. เด็กหญิงวรางคณา   คำฟู
3. เด็กชายศุภณัฐ   ศรีโวย
 
1. นายชัยพงศ์  เครือจักร
2. นายสุรศักดิ์  สุวรรณ
 
78 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68.667 ทองแดง 6 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 1. นางสาวกีรติกา  ด้วงทอง
2. นางสาวทิชากร  ใจเถิง
3. นางสาวศุภลักษณ์  ชวะนานนท์
 
1. นายโอภาส  วงค์ชัย
 
79 โครงงาน โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ 1. เด็กชายกฤตธัช  หาญโนนแดง
2. เด็กชายฐิติพงษ์   เขื่อนสุวรรณ
3. เด็กชายวรากร   ชายปัญโญ
 
1. นายณัฐพล  เจริญโชติกุล
2. นางสุธีร์  เกษมราษฎร์
 
80 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปัญญาเตียม
2. เด็กหญิงปุญญิสา  วรรณราช
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ครองมี
 
1. นายอุกฤษฏ์  ยังท่าไม้
 
81 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1. นางสาวซูซู   -
2. นายธรรมรัตน์  ปัญญา
3. นางสาวพัทธมน  จืนะราช
 
1. นายณัฐวัฒน์  ราวมชาติ
2. นายฤทธิพร  ไชยวงค์