สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงวิภาศิริ  เวียงนาค
 
1. นางจิรัชยา  มหาวรรณ์
2. นางสาวสุพิชชา  สร้อยข่าย
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงสุพิชชา  สุพัฒนกิตติ
 
1. นางอมรรัตน์  วงศ์วิชัย
 
3 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวอรออ  สินทร
 
1. นางประไพพร  ปินคำ
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 55 ชมเชย 43 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงจารุพิชญา  คำป้อ
 
1. นางจันทร์จิรา  ธนะวงศ์
2. นางจิรัชยา  มหาวรรณ์
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 44 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงบุญธิชา  ฉันสิมา
 
1. นางจันทร์จิรา  ธนะวงศ์
2. นางจิรัชยา  มหาวรรณ์
 
6 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวอาทิตยา  หมูคำ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เบาใจ
 
7 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวสุชัญษา  พุทธจันทร์
 
1. นางสาวกิติยา  แสนไชย
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงกวินตรา  หลวงใจ
2. เด็กหญิงสุชานาถ  เกษรพันธ์
 
1. นางสาวพิจิฏรา  พงศ์โชคดีเลิศ
2. นายสหพันธ์  ไหวพินิจ
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76.33 เงิน 41 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายธรรมรัตน์  สุพรรณ์ชับ
2. เด็กหญิงวิรัญญิกา  คำเชื้อ
 
1. นางจันทร์จิรา  ธนะวงศ์
2. นางจิรัชยา  มหาวรรณ์
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86.66 ทอง 8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขันทะสีมา
2. เด็กชายธนาธร  กันทะวงษ์
 
1. นางสาวธัญญา  วงศ์ไชย
2. นางสาวแพรวพรรณ   เชื้อเมืองพาน
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวชนนิกานต์   ยมดี
2. นางสาวรุ่งทิวา  คำพร
 
1. นายกิตติพงศ์  พงศ์โชคดีเลิศ
2. นายภานุพันธ์  ยะอนันต์
 
12 ศิลปะ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงกัลยากร  ชาธรรมมา
2. เด็กหญิงกิติญา  รัดดา
3. เด็กหญิงจันทกานต์  กันภาสุ
4. เด็กหญิงณัฐจีรา  อุปารี
5. เด็กหญิงณัฐวดี  เรือนแก้ว
6. เด็กหญิงปัทมากร  ชาวนา
7. เด็กหญิงวีรนาถ  วงค์แสง
8. เด็กหญิงศณัฐชา  จันทร์ชุม
9. เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วมาลุน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชิดชาญชัย
2. นางสาวกุลภัสสร  แก้วศรี
3. นายภากร  บัวทิม
4. นายเจริญศักดิ์  กันสม
 
13 ศิลปะ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวกานต์สินี  โฉมยงค์
2. นางสาวจารุกัญญ์  เครือจินจ๋อย
3. นางสาวชนากานต์  แถลงนิตย์
4. นางสาวชลธร  ไคร้ศรี
5. นางสาวปิยะภรณ์  ธิปวง
6. นางสาวลักษณ์ขณา  จำนงค์ทรัพย์
7. นางสาวศรสวรร์  ราคะใจ
8. นางสาวสิราธิณีย์  มาอินทร์
9. นางสาวสุภัทรา  ชมภู
 
1. นางสาวกชกร  กันทะลา
2. นางสาวกุลภัสสร  แก้วศรี
3. นายภากร  บัวทิม
4. นายเจริญศักดิ์  กันสม
 
14 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายทักษิณ  สุขใจมุข
2. เด็กหญิงธัญชนก  มะโนเกตุ
3. เด็กหญิงปาริตา  ณ ลำปาง
4. เด็กชายพัฒนพงศ์  ชนะจิรดา
5. เด็กชายพิชญะ  วรรณคำ
6. เด็กหญิงพิชญาภา  สรรพเนตร
7. เด็กหญิงสายนที  มณีวงค์
8. เด็กชายอัษฎาวุธ  อุปรีย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชิดชาญชัย
2. นางสาวกุลภัสสร  แก้วศรี
3. นางสาวพิชชากร  นามวงค์
4. นางสาวฤทัยรัตน์  เสมอใจ
 
15 ศิลปะ ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงกิตติกา  สันธิ
2. เด็กหญิงมนัสชญา  ณ เชียงใหม่
3. เด็กหญิงวรกานต์  แซ่ว่าง
4. นางสาวอคิราภ์   เทพป่าหมาก
5. นายอภิรักษ์  จันทร์ปวงสม
6. นางสาวอลิตา   หม่องเป็ง
7. เด็กหญิงอลิศรา  นามวงค์
8. นางสาวเกณิกา  วุฒิสาร
9. นางสาวโกศลินี  ใจธรรม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชิดชาญชัย
2. นางสาวกุลภัสสร  แก้วศรี
3. นางสาวพิชชากร  นามวงค์
4. นายเจริญศักดิ์  กันสม
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายชยฉัตร  วังหมื่น
2. เด็กชายณัฐภูมินทร์   พงศ์พรสกุล
3. เด็กชายพรภวิษย์   พลเมืองดี
 
1. นางสาววชิรญาณ์  มานะ
2. นางสาวสุพิชชา  สร้อยข่าย
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จอมสว่าง
2. เด็กชายธนภัทร  ทรายเมืองมา
3. เด็กชายสรวิศ  นามวงค์
 
1. นายบัณฑิต  ใจปินตา
2. นายสุทธิพงษ์  กรุณา
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาว ฐิติรัตน์   สิทธิพรม
2. นางสาวธัญญามาศ   ขัยพนัส
3. นางสาวอัจฉริยา   เชาว์ยุทธ์
 
1. นายจอมกิตติ   จองสุรียภาส
2. นายอภิชาติ  ละอองเอก
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงจินตพร  ปานจิต
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สมส่วน
3. เด็กหญิงอภิชญาน์  ทองอนุ
 
1. นางสาวพิจิฏรา  พงศ์โชคดีเลิศ
2. นายสหพันธ์  ไหวพินิจ
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ชั้นเจริญ
2. เด็กชายนพรุจ  ปัญญาตา
3. เด็กหญิงภัทรชญารัตน์  มณีจันทร์สุข
 
1. นางพรละภา  ชุมภูศรี
2. นายอนุรักษ์  ชัยธนานันท์
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวพวงผกา  ชัยวงค์เหล็ก
2. นายวัชรินทร  พึ่งวงค์
3. นางสาวสุดารัตน์  แก้วรากมุข
 
1. นางพรละภา  ชุมภูศรี
2. นายอนุรักษ์  ชัยธนานันท์
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวชนิดา  วิงวอน
2. นายรณภูมิ  โลราช
3. นายเมธานนท์  ธนะขว้าง
 
1. นางพรละภา  ชุมภูศรี
2. นายศรัณยู  พรมใจสา
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 13 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางณัฐฐา​พร​    วงศ์​จันทร
2. นายบัณฑิต  ใจปินตา
3. นายภานุพันธ์   ยะอนันต์
4. นายอมรเทพ ​  อบเชย
 
1. นางณัฐฐา​พร​   วงศ์​จันทร
2. นายภานุพันธ์  ยะอนันต์
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 59.33 ชมเชย 37 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายธฤษณุ  แผ่นทอง
 
1. นายคมสันต์  มาฟู
2. นางอรุณี  จันทราพูน
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงภัทราวดี  วิสุทธิเกษม
 
1. นางสาวธมลวรรณ  พุทธิมา
2. นางสาววรรณศิริ  ฮ้อรอด
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นายชยุตม์  ชุ่มมะโน
 
1. นางอมรรัตน์  ปัญญาช่วย
 
27 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นายสมบูรณ์  รักชาติ
 
1. Miss.Qiuyan  yang
2. นางเรณุกา  ตันติ๊บ
 
28 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 92.33 ทอง 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงแอนนิต้า อลิซ    โทมัส
 
1. นางสาวกานต์สินี   สีเขื่อนแก้ว
2. นางอรวรรณ  วรรณสุข
 
29 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 83.667 ทอง 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงกรสิริ  ลีเฮอร์
 
1. นางพนิดา  อัครพูลพัฒน์
2. นางอรณัชชา  บุญแรง
 
30 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นายธนวัฒน์  สุดสะอาด
 
1. นายชูชาติ  ลือสุวรรณ์
2. นางอตินุช  เวียงคำ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวกมลลักษณ์  ทวีอภิรดีเกษม
2. นางสาวจรินทร์  บุญรอด
3. นายซาโตรุ  มูระยามะ
4. นางสาวณัฐณิชา  พุทธราช
5. นางสาวณัฐิดา  คำเขียว
6. นางสาวธนัญชญา  ใจอาษา
7. นางสาวนิชนันท์  วงษ์พันธ์
8. นายวีระพงษ์  แซ่ติง
9. นางสาวศศิกานต์  บุญไทยงาม
10. นางสาวศิริลักษณ์  เนืองนันท์
 
1. Miss.Shuqing   Yang
2. นางสาวพรรณนิภา  ชัยชนะ
3. นางสาวเจนจิรา  เสาวะระ
4. นางเรณุกา  ตันติ๊บ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายกรกฤต   ปราบพุทจา
2. เด็กหญิงกฤตชญา  อินลี
3. เด็กหญิงกวินธิดา   กันทะ
4. เด็กหญิงณัฐนิช   ลาลิน
5. เด็กชายปิยวิศว์  วงค์น้อย
6. เด็กหญิงฟีลิเซีย  เบามัล
7. เด็กชายรฐนนท์  กันมูลทา
8. เด็กชายสมโภช   ซาลกอน
9. เด็กหญิงอาเทีย   สมิธ
10. เด็กชายเบนจามิน ดัชชี่   โคบลาล
 
1. นางสาวจิราวรรณ   บุญยัง
2. นางภาณิชา  ไข่แก้ว
3. นายสรัล  วิจิตร
4. นางอรวรรณ  วรรณสุข
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายกรกฤษ  หินใหญ่
2. เด็กหญิงกัลยา  พรมเมือง
3. เด็กหญิงกิดาการ  ใจวงค์
4. เด็กหญิงจิดาภา  ใจนวน
5. เด็กหญิงณัฐรดา  นวลเมือง
6. เด็กชายภูชิสส์  พรหมไชย
7. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  น้อยพุฒ
8. เด็กหญิงวิมลณัฐ  พาไธสง
9. เด็กหญิงศศิธร  เดินแปง
10. เด็กหญิงสุพิชญา  เทพจร
 
1. นางจตุพร  ปิติภูมิวิเศษ
2. นางจตุพรรณ  กิจจานนท์
3. นางชนทปภา  ชอบธรรม
4. นางสาวศุภลักษณ์  แก้วธิ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวขวัญชนก  ทะนันท์
2. นายฉัตรมงคล  ขวานอก
3. นางสาวณัฐพร  ธิดา
4. นายธัญภรณ์  จันทาพูน
5. นางสาวพัชรประภา  ยกยอน
6. นายพิชัย  สุริยะวงค์
7. นางสาวสมหญิง  อินทร์สุข
8. นายสิทธิกร  อุ่นจันทร์
9. นายอินทนนท์    อินชนะศิริ
10. นายเฉลิมชัย  เหมี้ยงยา
 
1. นายชัชวาลย์  แซ่วอ
2. นายนิติศักดิ์  เรือนสอน
3. นางสาวสโลชา  อริยพฤกษ์
 
35 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายกัมพล  อินทร์มณี
2. เด็กชายชยุต  สมบัติเจริญ
3. เด็กชายศรศักดิ์  อินทรโสภา
 
1. นายคมสันต์  มาฟู
2. นายชินวัตร  คำสุดใจ
 
36 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวศรัญธร  พลสวัสดิกุล
 
1. นางสาวศรัญธร  พลสวัสดิกุล
 
37 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 64.67 ทองแดง 19 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายณัฐพงศ์   คุ้มใจดี
2. เด็กหญิงรักษิณาย์ภรณ์    เชื้อเมืองพาน
3. เด็กหญิงแพรวา   ยอดวงค์
 
1. นางนฤมล  โพทะจะ
2. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีคำจักร์
 
38 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 78.667 เงิน 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงธารา  ศรียุทธไกร
2. เด็กหญิงน้ำหวาน  สายวัน
3. เด็กหญิงพัฑฒิดา  ทิพย์คำ
 
1. นางสาวจิณณ์ณัช  อาวุธ
2. นางสาวธนัชชา  รับงาน
 
39 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 68.667 ทองแดง 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวกรรณิกา  ก๋องสี
2. นางสาวกัณญาวรรณ์  ตันเครือ
3. นางสาวธัญญาวรรณ  สอนจิตต์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เหล่าไพโรจน์จารี
2. นางสาวประภัสสร  แบสิ่ว
 
40 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 27 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายชัชชน   ลิ้มพงษา
2. เด็กหญิงญาณิศา  อินตา
3. เด็กชายศรัณยพงศ์  สุตะวงค์
 
1. นางสาวพุทธสอน   อาปะมาเถ
2. นางสุนีพร    เวียงทอง
 
41 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.333 ทองแดง 13 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงปนัดดา  แสนอามาตร
2. เด็กหญิงปวริศา  ดวงมณี
3. เด็กชายภูพันนา  ธรรมธิ
 
1. นางสาวกรวิกา  กันทะสุข
2. นายนัทธพงศ์  ยะมา
 
42 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวกุ้งนาง  ร้องขันแก้ว
2. นางสาวจุฬาพร  คำหลวงแว่น
3. นางสาวอรอนงค์  ปงกันคำ
 
1. นางจงกลธร  จันทร์เทพ
2. นางสาวชฎาพร  หัตถกอง
 
43 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 25 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงนภัสสร   เก้าเจริญกุล
2. เด็กหญิงปัณฑิกา   เปลี่ยนกลิ่น
3. เด็กหญิงพลอยลายรุ้ง   ธรรมประเสริฐ
 
1. นางชมนภัส  ภูติโส
2. นางสาวมลิวรรณ  อกผาย
 
44 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.333 ทองแดง 10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายปภังกร  แถลงนิตย์
2. เด็กหญิงภันทิลา  เยาว์ธานี
3. เด็กหญิงโสพิศนภา  คำมากิตติพัศ
 
1. นางสาววิลาสินี   เทพเสนา
2. นายสุเวช  สืบปัญญา
 
45 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.667 ทองแดง 10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นายกล้าณรงค์  วงศ์วาลย์
2. นางสาวณัฐพร  ธิวงค์
3. นายไชยวัฒน์  ประทุมวัน
 
1. นายธนรัตน์  กุลศรี
2. นายศักดิ์ระวี  กันทะวงค์
 
46 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 64.333 ทองแดง 22 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ทาวงค์
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  เขียวกาศ
3. เด็กหญิงแพรววรา  บาราอิตำ
 
1. นางสาวยุวรัตน์  ปู่ดี
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ไชยวัง
 
47 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.4-ม.6 66.667 ทองแดง 10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นายชญานนท์   ทะแสนเทพ
2. นางสาวณัฐฐาพร  ยอดสูงเนิน
3. นายพิเชฐชัย   ปัญโญกิจ
 
1. นายวุฒิไกร  เผ่าก้อน
2. นางสาวแสงสุรีย์  คำวัง
 
48 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายณฐกฤต   ยอดยา
2. เด็กชายพรประสงค์   เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงอลิเซีย อ้ายลี่   หลิม
 
1. นางสาวจิตรลดา   จิตกุล
2. นางสาวอมลวรรณ   ชัยยา
 
49 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายวชิรวิทย์  พินธิราช
2. เด็กชายสุภชัย  อินชัยเทพ
3. เด็กหญิงอรฐิตา  กันทากาศ
 
1. นางชฎาภรณ์  สุรินทร์
2. นางสาวพิมพ์มาดา  หงษาหาญ
 
50 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นายจิรายุ  แซ่จาง
2. นางสาวพิมพิพา  แก้วมงคล
3. นายรัฐธรรมนูญ  แสงคำ
 
1. นายชัชวาลย์  แซ่วอ
2. นางเสาวลักษณ์  ทะรินทร์
 
51 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 74.667 เงิน 5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ด้วงเงิน
2. เด็กหญิงนริสรา  โพธิจันทร์
3. เด็กหญิงอาภัสรา  อินตา
 
1. นางสาวศรัญธร   พลสวัสดิกุล
2. นายสุริยพงศ์   อัมพวา
 
52 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 78.667 เงิน 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นายตุลา  ศรีเวชคำตา
2. นางสาวพลอย  อิ่นแก้ว
3. นางสาวศิรภัสสร  เจริญทั้งสมบัติ
 
1. นายพฤกษา  สิทธิไพศาล
2. นางสาวศรัญธร  พลสวัสดิกุล
 
53 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายอรหันต์  วิงวอน
2. เด็กหญิงอรอนงค์  สีแดง
3. เด็กชายโภคี  ทรงยั่งยืนกุล
 
1. นายรชานนท์  กันจินะ
2. นางสาวศิวาพร  วงค์ชัยขันธ์
 
54 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78.333 เงิน 5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายธีระศักดิ์  พรหมมาลี
2. เด็กชายนพณัฐ  มณีคำ
3. เด็กชายวีรรัฐ  เกษมปก
 
1. นายสุทิน  ธรรมวัง
2. นางสาวเจษฏาภรณ์  ธิวัง
 
55 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวจิรัชญา  กันทา
2. นางสาวณัฐนานนท์  ธุวะคำ
3. นางสาวเยาวลักษณ์  นกจั่น
 
1. นางสาวเจษฏาภรณ์   ธิวัง
2. นายเอกตระกูล   อยู่ใบสี
 
56 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 73.66 เงิน 7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงกนกพร  มั่งมูล
2. เด็กชายกฤษฎา   ใจกล้า
3. เด็กหญิงปนัดดา  ปัญญาโกญ
 
1. นางสาวธัญญา  วงศ์ไชย
2. นางสาวแพรวพรรณ  เชื้อเมืองพาน
 
57 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 70.33 เงิน 11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นายปารณัท  กาฬภักดี
2. นางสาวภัทรทิวา  อ่องคำ
3. นางสาวสุชญา  ไทยกุล
 
1. นายกิตติพงศ์  พงศ์โชคดีเลิศ
2. นายภานุพันธ์  ยะอนันต์