สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 80.333 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ลาบุตรดี
2. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์ฟ้าเลื่อม
 
1. นางประนอม  มหาวงศนันท์
2. นางสาวพิชญา  ใจวังโลก
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 60 ทองแดง 17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเทิง 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  หิรัญสุทธิ์
2. เด็กหญิงพริมา  ยาลังกาญจน์
 
1. นางวรนาถ  ค้ามีดโกน
2. นางสาวโยษิตา  อินทวี
 
3 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง 1. เด็กชายก้องกิดากร  โสดา
2. เด็กหญิงภิญญามาศ   ทายา
 
1. นางธันญา  มีความรัก
2. นางสุรีรัตน์  อิ่นคำ
 
4 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วุฒิการ
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  วงศ์ใหญ่
3. เด็กชายนฤเบศ  พลเยี่ยม
4. เด็กชายพัชรพงษ์  ชาติคง
5. เด็กหญิงภวรัญชน์  กลัดปรี
6. เด็กชายภานุพงศ์  อิ่นคำ
7. เด็กหญิงรินลดา  พรมมา
8. เด็กหญิงวนัชพร  ณ เมืองนิล
9. เด็กชายอินทร์ธราธร  ไกรนอก
10. เด็กชายเขตต์ตวัน  ยอดคำวัง
 
1. นางสาวณัฐวดี  ก๋าสมุทร
2. นางบุปผา  โล่ห์ตระกูล
3. นางสาวรสริน  ศรีวิชัย
4. นายสรรชัย  หลองทุ่ง
 
5 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  เสนาะสำเนียง
2. เด็กหญิงนีรนาถ  ปิยภัทรภูวดล
3. เด็กชายพุฒิภัทร  อินต๊ะวิกุล
 
1. นางนิตยา  มาลัย
2. นางสาววัชรา  มุงทอง
 
6 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 61.11 ทองแดง 10 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วุฒิการ
2. เด็กหญิงบุญธิชา  สงกลับ
3. เด็กหญิงปุณณารมณ์  ณ น่าน
 
1. นางสาวปิยะกุล  อินทยศ
2. นางพัชรินทร์  เมืองมูล