สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 57 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อาจองกู่
 
1. นางสาวชนนิกานต์  สารเก่ง
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 53.67 ชมเชย 37 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 1. เด็กหญิงวรัชยา  ธงสิบห้า
 
1. นายธนารักษ์  รอนยุทธ
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 82 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 1. เด็กหญิงเอสเธอร์  รจนานิตย์รดี
 
1. นางสาวขวัญชนก  ทองจิตร์
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 50 ชมเชย 78 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เครือจิต
 
1. นางสาวชนนิกานต์  สารเก่ง
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 28 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 1. เด็กหญิงโศจิรัตน์  สุดสีดา
 
1. นายธนารักษ์  รอนยุทธ
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 51 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 1. เด็กชายจารุภัทร  เนียมิดิ
2. เด็กหญิงสาริยา  ลาหุนะ
 
1. นางศิริพร  พรหมเทศ
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70.33 เงิน 77 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 1. เด็กชายกิตติภณ  วรรณมณี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญญาช่วย
 
1. นายปัญญา  กายะชาติ
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74.66 เงิน 24 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 1. เด็กหญิงธรรนิพา  ทะยะธง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ลิบาล
 
1. นายปัญญา  กายะชาติ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 1. เด็กชายธนโชติ  ส่างตุละ
2. เด็กชายสมชาย  แซ่ลี
3. เด็กชายสุทธิพัทธ  มีคุณ
 
1. นางกุลพรภัสร์  มามูล
2. นายปกรณ์  กองเมือง
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 1. เด็กชายณัฐนนท์  กันนะวงค์
2. เด็กชายณัฐพัชธ์  ลิบาล
3. นายธีรพล  แซ่ลี
 
1. นางกุลพรภัสร์  มามูล
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 60.33 ทองแดง 34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 1. เด็กชายทวีรัตน์  ทรัพย์ปัญญานนท์
 
1. นายธีระวัฒน์  นามสุข
 
12 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 54 ชมเชย 27 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันทร์จำรัส
 
1. นางสาวสิรีธร  อภิธนัง
 
13 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 38 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญพร
 
1. นางสาวกุลกัลยา  สายวงค์เคียน
 
14 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 60 ทองแดง 17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฮ่อ 1. เด็กชายธีรดล  ศรีจองแสง
2. เด็กหญิงโชติกา  ไตรยะถา
 
1. นางครัญทิรา  ม่วงศรีจันทร์
 
15 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 80 ทอง 55 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 1. เด็กหญิงณัฐธนิสธา  วงค์ทิพย์
2. เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์วัน
 
1. นางสาวจีรนุช  จินา
 
16 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 78 เงิน 8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วันชัย
2. เด็กชายคุณาสิน  ตันคำ
3. เด็กชายนภดล  เหล่าวิริยะวงค์
4. เด็กชายนิตย์ชคุณ  จะฟะ
5. เด็กหญิงปรียวรรณ  ถาพันธ์
6. เด็กหญิงรัชดา  ยามเลย
7. เด็กชายสิริรัฐ  -
8. เด็กหญิงสุตาภา  แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงเมธาวี  แซ่ย่าง
10. เด็กชายไตรสิทธิ์  แก้วคำศรี
 
1. นายศราวุฒิ  ปันต๊ะรังษี
2. นางแสงเทียน  สมปาน
 
17 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฮ่อ 1. เด็กชายกรวิชญ์  กาเหล็ก
2. เด็กชายนาวิน  เกียรติธนาลักษณ์
3. เด็กหญิงวริศรา  บุญมี
 
1. นางทองรัก  มะหิธิ
2. นางสาวนิภาพร  สุขใสบูลย์
 
18 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 1. เด็กชายชิตชนินทร์  ปัญญาวิชา
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  จุ่มธิ
3. เด็กหญิงสุรัมภา  อุปเส็น
 
1. นางกุลพรภัสร์  มามูล
2. นางสาวจีรนุช  จินา
 
19 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 1. เด็กชายธนัตถ์บดี  ธิพิมภา
2. เด็กหญิงธนิตา  จาหย่อ
3. เด็กหญิงสุวนัน  เครือจิต
 
1. นางสาวนฤมล  สายฉลาด
 
20 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55 ชมเชย 37 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 1. เด็กชายธนโชค  ชัยชนะ
2. เด็กชายพิมพกานต์  ยาแก้ว
3. เด็กชายไกรวิน  ศรีอาณกร
 
1. นางสาวบงกช  เจริญศิลป์
2. นางสาวปาลิดา  ใจเย็น
 
21 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 54 ชมเชย 29 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุทองรัตน์
2. เด็กหญิงธมนพัชร์  พลขันธ์
3. เด็กหญิงสุจารี  สุดสีดา
 
1. นางสาวประภาวรินทร์  ชัยแก้ว