สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 63.333 ทองแดง 64 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 1. เด็กหญิงชนากานต์  ชารีหอม
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สมวรรณ
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  มลเป็ง
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 60 ทองแดง 17 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  พิพิธภูมิภักดี
2. เด็กหญิงวรารันต์  บุญขัน
 
1. นางเกษณี  แก้วสนิท
 
3 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 86 ทอง 10 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 1. เด็กชายณชพล  แจ้วิสอน
2. เด็กหญิงวาสนาดี  อ้ายดี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กุลวัฒน์
2. นางสาวมาลิณี  คำมูล
 
4 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ศูนย์เด็กเล็ก 67.35 ทองแดง 6 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 1. เด็กชายขุนพล  ธนกิจวิรุฬห์ญา
2. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ใจซื่อ
3. เด็กชายณัฐพัฒน์  ขันตี
4. เด็กชายณัฐพัฒน์  เสาร์ทอง
5. เด็กหญิงณิชากร  มาลี
6. เด็กชายปภาวิน  พงษ์บัณฑิต
7. เด็กหญิงลภัสรดา  แป้นช่วย
8. เด็กหญิงวรรณนิภา  ปั้นเจริญ
9. เด็กชายวรากร  ยาวิเลิศ
10. เด็กหญิงศรัณยา  สวัสดิ์
 
1. นางดวงเดือน  เตชอังกูล
2. นางพวงผกา  คำจันทร์
 
5 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 73.99 เงิน 22 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 1. เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  พรมแก้ว
2. เด็กชายจิรณินท์  คำถา
3. เด็กชายชลิต  แสงชาย
4. เด็กชายนิธิกร  เอี่ยมสำอางค์
5. เด็กหญิงนิษฐ์สุดา  มหาวัน
6. เด็กชายปานตะวัน  พรมจักร์
7. เด็กหญิงพัทธิ์ธิรา  ศรีนวล
8. เด็กชายภาคิน  วงค์อาษา
9. เด็กหญิงวนิดา  เรียมสาร
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทบแก้ว
 
1. นางอรอนงค์  จันทร์ก๋าวี
 
6 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้น Dancer ศูนย์เด็กเล็ก 72 เงิน 4 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 1. เด็กหญิงกชกร  ตุ้ยเปง
2. เด็กชายชนกันต์  วิญญา
3. เด็กชายณธภณ  อัชวกิตติโสภณ
4. เด็กหญิงทรัพย์ศิริ  ร้อยเงิน
5. เด็กหญิงปิยดา  หมื่นเกี๋ยง
6. เด็กชายพิชญะ  เลางาม
7. เด็กหญิงลลิลดา  เหมยต่อม
8. เด็กชายศตวรรษ  ก๋องแสน
9. เด็กชายสรวิชญ์  มหาวรรณ์
10. เด็กหญิงโสธิดา  สงสวาสดิ์
 
1. นางกัญญาพัชร  เรือนคำ
2. นางสุภาพร  อินต๊ะ
 
7 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย 75.66 เงิน 14 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 1. เด็กหญิงกวินธิดา  คนเที่ยง
2. เด็กหญิงฉันทพิชญา  คำนวล
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปิยะดา
4. เด็กหญิงณิชา  วันดี
5. เด็กหญิงธนิชา  ทาป้อ
6. เด็กหญิงนรีกานต์  กันวงค์
7. เด็กหญิงพรรธน์ชยมน  แก้วมูล
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ใจพนัส
9. เด็กหญิงวิภาพร  ยาสมุด
10. เด็กหญิงไอรดา  ธรรมขันทา
 
1. นางสาวกิริยาภรณ์  สิทธิขันแก้ว
 
8 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 78 เงิน 13 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ตั๋นใจ
2. เด็กชายนราธร  ปัญญากาศ
3. เด็กชายพีรวิชญ์  อินฝั้น
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กุลวัฒน์
2. นางสาวมาลิณี  คำมูล