สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) 1. เด็กหญิงธนัญญา   คำน้อย
 
1. นางสาวชลกาญจน์  บุตรวงศ์
2. นางสาวสุพัตรา  งามสะอาด
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 80 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   ใจอุ่น
 
1. นางสาวสุพัตรา  งามสะอาด
2. นางสาวอำไพ  บัวอินทร์
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) 1. เด็กหญิงรดากานต์    ชัยวงค์
 
1. นางสาวณัฐวรา  รินเที่ยง
2. นางสาวสุพัตรา  งามสะอาด
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 31 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) 1. เด็กหญิงณิชากานต์   คุ้มโต
2. เด็กหญิงศิราณี   บุญสูง
 
1. นายชัยวัฒน์  จงเทพ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 55 ชมเชย 51 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) 1. เด็กชายวรัญญู  สมใจ
 
1. นายประสิทธิ์  กันคำ
 
6 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 29 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) 1. เด็กหญิงชุติมน  คำแก้ว
 
1. นางสาวกันธิชา  วังเสาร์
2. นางสาวชัชชญา  ปัญญาวิเลิศ
 
7 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 54.33 ชมเชย 50 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) 1. เด็กหญิงเพชรคำภรณ์   ปัญญาใจ
 
1. นางสาวกันธิชา  วังเสาร์
2. นางสาวชัชชญา  ปัญญาวิเลิศ
 
8 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 63.333 ทองแดง 64 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) 1. เด็กชายจักรภัทร  สมรัตน์
2. เด็กหญิงนันทิดา  ดวงแก้ว
 
1. นางสุชัญญา  นามศิริ
2. นางอรอนงค์  คำนวณ
 
9 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) 1. เด็กหญิงกนกพร  คำแสง
2. เด็กหญิงกิ่งกมล  ไชยติ๊บ
3. เด็กหญิงชนกชนม์  กันหนองขาม
4. เด็กชายชัยภัทร  เจริญธัญกรณ์
5. เด็กชายชัยฤทธ์  ขันสุรินทร์
6. เด็กชายทิพากร  ทิพย์กรแก้ว
7. เด็กชายธนกร  วาสชัย
8. เด็กหญิงนันทิดา  ดวงแก้ว
9. เด็กชายสุวริชญ์  ศรีมาปัน
10. เด็กหญิงออมสิน  ลุงซอ
 
1. นางสาวณัฐวรา  รินเที่ยง
2. นางสุชัญญา  นามศิริ
3. นางอรอนงค์  คำนวณ
4. นางสาวอำไพ  บัวอินทร์
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 81 ทอง 18 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) 1. เด็กชายปองคุณ  นามงาม
2. เด็กชายพัชรกร  กันจินะ
3. เด็กชายพิทักษ์พล  ติ๊บซิว
 
1. นายประสิทธิ์  กันคำ
2. นายวิทยา  สมบัติ