สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 1. เด็กหญิงพลอยศิริ  วะโลหะ
 
1. นางสาวขวัญภิรมย์  พรหมพรรณ์
2. นายเอกนรินทร์  ทิพย์อุโมงค์
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74.666 เงิน 44 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 1. เด็กชายกรกฎ  จำหมาย
2. เด็กหญิงนิรัชพร  ดาวฤกษ์
 
1. นางสาวหัสยา  ชัยกันทะ
2. นายเอกนรินทร์  ทิพย์อุโมงค์
 
3 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 64.333 ทองแดง 56 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 1. เด็กชายวุฒินันท์  ชัยนันท์
2. เด็กหญิงเบญจภัทร  ปินคำ
 
1. นางสุชาติ  ดวงสนิท
2. นางส่องแสง  ชัยสมบัติ
 
4 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 70 เงิน 11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1. เด็กหญิงปวีร์ธิดา  ใจบุญมี
2. เด็กชายปัญญา  แสงคำ
 
1. นางพรทิพย์  คำมูล
2. นางเสาวลักษณ์  ธิสงค์
 
5 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 80 ทอง 55 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 1. เด็กหญิงทักษร  ทองเกียรติ์
2. เด็กชายโยฮัล  จะยอ
 
1. นางสาวกาญจนา  สุริยะวงศ์
2. นางสาววันวิวา  หล่ายแก้ว
 
6 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 85.33 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ทับแจง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยี่อุ่น
3. เด็กหญิงนันทริกา่  ปงลังกา
4. เด็กหญิงพัชรวลี  สิทธิขันแก้ว
5. เด็กหญิงมัทนา  แซ่หมื่อ
6. เด็กชายรัชชานนท์  ลุงตี้
7. เด็กชายรัชพล  กองดี
8. เด็กชายวุฒินันท์  ชัยนันท์
9. เด็กชายอนุชิต  กันทะปัน
10. เด็กหญิงเบญจภัทร  ปินคำ
 
1. นายดลวัฒน์  หมื่นสมบัติ
2. นางสาววันวิวา  หล่ายแก้ว
3. นางสุชาติ  ดวงสนิท
4. นายอภิชิต  ใจปัน
 
7 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก 75 เงิน 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1. เด็กหญิงกัลย์กมล  สืบสุวรรณ์
2. เด็กชายกิตตินันท์  จันทร์เต็ม
3. เด็กหญิงธีรดา   คงบัว
 
1. นางกัญชรา  แก้วนุช
2. นางมัทธนา  ศรีสุพรรณ์
 
8 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 1. เด็กชายกฤษดา  ใจอินทร์
2. เด็กหญิงภูธารี  ทาแก้ว
3. เด็กหญิงอามีนะห์  เย็นใจ
 
1. นางสาวกาญจนา  สุริยะวงศ์
2. นางสาววันวิวา  หล่ายแก้ว