สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลแม่คำ จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 54 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไข่กา
 
1. นางสาวนิตยา  ปาเปาอ้าย
2. นางสาววาสนา   ท่าดีสม
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 74 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์   เขื่อนศริ
 
1. นางดรุณพร  ลือคำงาม
2. นางสุพาณี  คำก้อน
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 33 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา  อ้ายคำ
 
1. นางสาวฐิติชญาณ์  พรมวังขวา
2. นายธีระยุทธ  สมบัติใหม่
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74.66 เงิน 44 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  กุณามา
2. เด็กหญิงศิรพรรณ  นงลักษณ์
 
1. นายมาโนช  เขื่อนแก้ว
2. นางสาวสุภาพร  เกเย็น
 
5 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)