สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 57 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 1. เด็กหญิงจรรยพร  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวสุชานันท์  ลีจา
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 20 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 1. เด็กหญิงศุภณิชา  จับใจนาย
 
1. นางสาวยุวลักษณ์  เตมีศักดิ์
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 44 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 1. เด็กหญิงอรัญญา  จันทาพูน
 
1. นางสาวยุวลักษณ์  เตมีศักดิ์
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีธิกัน
 
1. นางสาวกัลย์ธีรา  ทะแสนเทพ
2. นางสาวสุชานันท์  ลีจา
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70.33 เงิน 77 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 1. เด็กหญิงกชกร  เลานันท์
2. เด็กหญิงนาตชา  อินต๊ะใจ
 
1. นางสาวกัลย์ธีรา  ทะแสนเทพ
2. นางสาวสุชานันท์  ลีจา
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จันจะนะ
2. เด็กชายพชรพล  มณีโชติ
3. เด็กชายวรินทร  สมศักดิ์เงิน
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  โกเสนตอ
2. นางสาวนิตยา  จินะราช
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 30 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เตมีศักดิ์
 
1. นางสาวกัลย์ธีรา  ทะแสนเทพ
 
8 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 30.33 เข้าร่วม 60 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เตมีศักดิ์
 
1. นายทรงกรด  ทะออน
 
9 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 80 ทอง 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนมูล 1. เด็กหญิงธนาทิพย์  ศักดิ์ดา
2. เด็กชายพัสกร  ยาตรา
 
1. นางกนกนารถ  ศรีกุลนะ
2. นางสุมาลี  เชียงรุ้ง
 
10 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 1. เด็กชายฐากูรณัช  นาจันทร์
2. เด็กหญิงปพิชญา  ศิริทับ
 
1. นางสาวภาวินี  ราชคม
2. นางเสน่ห์ศรี  โกเสนตอ
 
11 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ศูนย์เด็กเล็ก 49.01 เข้าร่วม 9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนมูล 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ขอบใจ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงกัลยาณี  แก้วรากมุข
4. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีชมชื่น
5. เด็กหญิงปุณยวีร์  ปินทรายมูล
6. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  เตมีศักดิ์
7. เด็กหญิงพรลภัส  ปินตาบูรณ์
8. เด็กชายพิเชษฐ์  วันตานำ
9. เด็กชายวิชชาฤทธิ์  ทองบุญมา
10. เด็กหญิงวิชิตา  พงษ์สิทธิศักดิ์
 
1. นางกนกนารถ  ศรีกุลนะ
2. นางสาวกาญจนา  ยอดเมือง
3. นางรัตนาภรณ์  บุญสม
4. นางสาวศิริพร  ภิระบรรณ
 
12 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 78 เงิน 8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 1. เด็กหญิงการต์พิชชา  คำเมืองสา
2. เด็กชายจตุรภัทร  น้อยหมอ
3. เด็กชายชุติยพงศ์  ไชยรินทร์
4. เด็กชายณัฐดนัย  สุราเม
5. เด็กชายธนวิชญ์  แสนใจดี
6. เด็กชายธนา  โพธิ์ประสาท
7. เด็กหญิงพัชรา  ตุ้ยปัน
8. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ชื่นจิตร
9. เด็กหญิงมินชญา  หมอช้าง
10. เด็กหญิงยมลพันธ์  วงศ์ภา
 
1. นางสาวภาวินี  ราชคม
2. นายอดิเรก  หม่อมปัน
3. นางเสน่ห์ศรี  โกเสนตอ
 
13 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้น Dancer ศูนย์เด็กเล็ก 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีบุญยืน 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  พิมพ์เทพ
2. เด็กหญิงชลธิชา  อภิวงค์
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แสนศักหาญ
4. เด็กหญิงธิษตยา  มูลเงิน
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ใจกันหา
6. เด็กหญิงพรปวีณ์  นันทะจักร์
7. เด็กหญิงพรพรรณ  ขันเคลือบ
8. เด็กหญิงพิชญานันท์  ยาวุฒิ
9. เด็กหญิงภัชญา  ขอนพิกุล
10. เด็กหญิงรวิสรา   ศรีธิกัน
 
1. นางกาญจนา  ดงปาลี
2. นางปราณี  ริยะสาร
3. นางสาวสินิทรา  ชมภู
 
14 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก 75 เงิน 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนมูล 1. เด็กชายพชรพล  คำเงิน
2. เด็กชายรัชพล  กันทะวัง
3. เด็กหญิงลลิดา  แก้วรากมุข
 
1. นางกนกนารถ  ศรีกุลนะ
2. นางสุมาลี  เชียงรุ้ง