สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 65.333 ทองแดง 49 โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ 1. เด็กชายปิยังกูร  นามแดง
2. เด็กหญิงวรรณิกา   จันทราโรจน์
 
1. นางนงคราญ  พินิจ
2. นางสายหยุด  มานะกิจ
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 80 ทอง 55 โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ 1. เด็กหญิงอัญชิศา  อุปถัมภานนท์
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  สุธรรมแปง
 
1. นางสาวผกาภรณ์  คำแสน
2. นางอังสนา  พรพิกุล
 
3 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 76.66 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ 1. เด็กชายณัฐวลัญช์  วรรณเสวก
2. เด็กชายพงศกร  คำสุข
3. เด็กชายพีรศักดิ์  สมบูรณ์
4. เด็กชายภาณุวิชญ์  อริยา
5. เด็กหญิงริสา  บุญมา
6. เด็กชายวิชัย  ชมภูทอง
7. เด็กหญิงวิภวา  หนองแดง
8. เด็กหญิงสรณ์ศิริ  แลเฉอะ
9. เด็กหญิงอัญญารินทร์  วนาพงศากุล
10. เด็กหญิงเหมือนดาว  เพชรไทรแก้ว
 
1. นางกัญฐณา  อินทรักษ์
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  ดวงโฮ้ง
3. นางบุษกร  งานดี
4. นางพีมสิปาง  ธุวะคำ
 
4 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ 1. เด็กหญิงฐิติพร  หอมนวล
2. เด็กชายธนภัทร  อริราช
3. เด็กหญิงวรนุช  นามแสง
 
1. นางสาวทิวาพร  นิลคล้าย
2. นางวันเพ็ญ  เตชะตน