สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเวียงเชียงของ 1. เด็กชายทักตะวัน  นามคำ
2. เด็กหญิงพรพิชย์ชา  อินทรจักร
 
1. นางศศิธร  เภตรา
2. นางเกษชรินทร์  สุยะตา
 
2 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 78 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเวียงเชียงของ 1. เด็กชายณัฐกิจ  สีแสนคำ
2. เด็กชายธนดล  ไมล์ขุนทด
3. เด็กชายรัฐนันท์  บุญเรือน
4. เด็กชายศิวะ  ปันนา
5. เด็กหญิงสิดาพร  แซ่ยัว
6. เด็กหญิงสุวรรณี  ชัยวุฒิ
7. เด็กชายอัครเดช  โชคขจรไพศาล
8. เด็กหญิงอิสรีย์  บัวสง่า
9. เด็กหญิงเกตน์นิภา  โชคขจรไพศาล
10. เด็กหญิงเขมมิสรา  บุญคุณบรรพต
 
1. นางจิราภรณ์  อุทัยมา
2. นางปวีณา  บุญทนุวัง
3. นางศรัณย์พร  ทำดี
4. นางสาวสุวารี  ปันทะยม
 
3 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเวียงเชียงของ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  เด่นพล
2. เด็กชายพิษณุพงค์  จอมใจ
3. เด็กชายภูปกรณ์  ไทยพัฒนา
 
1. นางสาวพรน้ำทิพย์  ทำสุข
2. นางสาวรติภัค  โนวิชัย