สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 77.666 เงิน 17 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข 1. เด็กหญิงธัญชนก  ราชคม
2. เด็กชายภูภาคิน  เสมาทอง
 
1. นางศรีรุ้ง  วัชระปัญญานนท์
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 1 เข้าร่วม 31 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข 1. เด็กชายธนาภัทร  งามเพียร
2. เด็กหญิงสุภสสร  ดวงดี
 
1. นางศรีทอง  ไชมาลา
 
3 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 75 เงิน 82 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข 1. เด็กชายพิษณุพงษ์   โสภณ
2. เด็กหญิงอริสา  แก้วก่ำ
 
1. นางสาวนุชนาถ  เทพนิล
 
4 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 76.66 เงิน 14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข 1. เด็กหญิงกชกร  วรกุลธนวรรธน์
2. เด็กชายคูน  คำขา
3. เด็กหญิงทรรศยา  รอดเมือง
4. เด็กชายทัพพ์วริศ  ธรรมเมือง
5. เด็กหญิงธีรดา  จันทร์ถา
6. เด็กหญิงบุษกร  บึ้งอ้อ
7. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีวิชัยเรือน
8. เด็กชายภูตะวัน  คำขา
9. เด็กหญิงสุวิชญา  สมโพธิ
10. เด็กชายไท  เปรมปรีดา
 
1. นางสุภาพร  แสนแก้ว
 
5 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข 1. เด็กหญิงตรีชฎา  อินตา
2. เด็กชายปิยะราช  ไสย์ประเสริฐ
3. เด็กชายวรันธร  ศรีรินติ๊บ
 
1. นางสาวนุชนาถ  เทพนิล